Ani­ja val­la kõr­geim tipp on hoo­pis 104meet­ri­ne Mää­ras­mä­gi

4037
Anija vallaarhitekt INGA VAINU (paremal) ja praktikant, TTÜ tudeng KADRI KUURBERG Anija valla kõrgeimas kohas, 104 meetri kõrgusel Määrasmäel.

Ani­ja val­laar­hi­tekt IN­GA VAI­NU avas­tas, et se­ni maa­kon­na kõr­gei­maks pee­tud Voo­se Luu­ri­mä­gi  ei ole enam ise­gi mit­te Ani­ja val­la kõr­geim punkt.

Aas­taid pee­ti Ani­ja val­la ja ko­gu Har­ju­maa kõige kõr­gemaks ti­puks Voo­se kü­las asu­vat Luu­ri­mä­ge, mil­le kõr­geim punkt on me­re­pin­nast 98,4 meet­ri kõr­gu­sel. Har­ju­maa muu­seu­mi ko­du­le­he väi­tel on maa­kon­na kõr­geim koht Aeg­vii­du lä­he­dal asuv Or­gi­mä­gi, mil­le kõr­gus me­re­pin­nast on 98,6 meet­rit.
Kaks aas­tat ta­ga­si tu­vas­tas Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, et maa­kon­na kõr­geim tipp on hoo­pis Kuu­sa­lu val­la Pa­la kü­las, um­bes 100 meet­rit Lää­ne-Vi­ru­maa pii­rist. Ohe­pa­lu loo­dus­kait­sea­lal asu­va mäe kõr­gu­seks tea­dis ta ole­vat 112,6 meet­rit.
Ani­ja val­laar­hi­tekt In­ga Vai­nu mär­kas maa-ame­ti kaar­di­re­gist­rist and­meid uu­ri­des, et se­ni maa­kon­na kõige kõr­ge­maks pee­tud Luu­ri­mä­gi po­le enam ise­gi mit­te Ani­ja val­la kõr­geim punkt: „Kui hak­ka­si­me al­ga­ta­ma Vet­la kü­las asu­va Mat­si­mäe maaük­su­se de­tailp­la­nee­rin­gut, nä­gin, et maa-ame­ti di­gi­taal­se­te­le kaar­ti­de­le on pan­dud nüüd ka kõr­gus­mär­gid. Va­rem pol­nud ma neid mär­ga­nud, nüüd on need ole­mas ja kõi­gi­le nä­ha.“
Neilt kaar­ti­delt avas­tas In­ga Vai­nu, et Vet­la kü­las, Pe­ri­la-Jä­ne­da maan­tee lä­he­dal asub Mää­ras­mä­gi, mil­le kõr­gei­mad ti­pud asu­vad 104 meet­ri kõr­gu­sel: „Ar­va­ta­vas­ti on hoo­pis see Ani­ja val­la kõr­geim tipp.“
In­ga Vai­nu ole­tas, et pal­jud Ani­ja val­la ela­ni­kud po­le sel­li­sest mäest ko­du­val­las kuul­nud­ki. Te­ma ning val­la­ma­jas prak­ti­kal olev Tal­lin­na Teh­ni­kaü­li­koo­li maas­ti­kuar­hi­tek­tuu­ri eria­la tu­deng Kad­ri Kuur­berg käi­sid koos Sõ­nu­mi­too­ja­ga eel­mi­sel nel­ja­päe­val val­la kõr­gei­mat tip­pu val­lu­ta­mas. Maan­teelt tu­leb pä­rast Kreo bus­si­pea­tust kee­ra­ta pa­re­ma­le ning sõi­ta um­bes ki­lo­mee­ter. Sealt viib Mää­ras­mäe­le met­sa­ra­da. Te­gu on rii­gi­met­sa­ga, mis jäl­ge­de põh­jal ot­sus­ta­des näib oma künk­li­ke nõl­va­de tõt­tu meel­di­vat ATV-sõit­ja­te­le.
Vi­ki­pee­dia and­me­tel asub Mää­ras­mä­gi ürg­loo­du­se ob­jek­ti­na ar­ve­le võe­tud Ta­ga­met­sa mõh­nas­ti­kus, mil­le ko­gu­pin­da­la on um­bes 6 ki­lo­meet­rit.
Na­gu pä­ris mä­gi ko­he, tipp on lu­mi­ne, mär­kis In­ga Vai­nu.
Val­la kõr­gei­ma ti­pu süm­bool­se val­lu­ta­mi­se mär­giks leh­vi­tas ta seal Ani­ja val­la lip­pu.

Maa-amet kin­ni­tab – Mää­ras­mä­gi on val­la kõr­geim
Sõ­nu­mi­too­ja kont­rol­lis and­meid maa-ame­tist ning kui­gi maa-ame­t ei te­ge­le Ees­ti maa­kon­da­de ja oma­va­lit­sus­te kõr­ge­ma­te tip­pu­de mää­ra­mi­se­ga, kin­ni­ta­ti sealt, et Har­ju­maa kõr­geim punkt on Kuu­sa­lu val­la Pa­la kü­las. Te­gu on Ta­pa-Pi­kas­saa­re vall­sel­ja­ku ühe ti­pu­ga, mis asub Ud­ri­ku ra­ba ser­vas, Suur­jär­vest 330 meet­rit loo­de­suu­nas. Maa-ame­ti and­me­tel on sel­le kõr­geim punkt me­re­pin­nast 112,4 meet­ri kõr­gu­sel.
Ani­ja val­la kõr­geim punkt on ka maa-ame­ti kin­ni­tu­sel 104 meet­ri kõr­gu­ne Mää­ras­mä­gi. Aeg­vii­du val­la kõr­gei­ma­te punk­ti­de­na ni­me­ta­ti 88,9 meet­ri kõr­gu­sel asu­vat Ne­li­jär­ve­mä­ge, mis asub Ur­buk­se jär­vest 80 meet­rit ka­gus, ning teist tip­pu, mis asub jär­vest 100 meet­rit ede­las – sel­le ti­pu kõr­gus on maa-ame­ti and­me­tel 89,7 meet­rit.
Hoo­pis ma­da­la­ma kõr­gei­ma ti­pu­ga on Raa­si­ku vald, mil­le kõige kõr­gem punkt on Mal­la­ve­re kü­las, tee­ser­vas Ka­ja­ka ta­lu õue juu­res. Sel­le ko­ha kõr­gus on maa-ame­ti kin­ni­tu­sel 66,5 meet­rit, kuid sa­mast ta­lust 850 meet­rit põh­ja­suu­nas asub kar­jäär, mil­le kõr­val paikneva te­his­kün­ka kõr­gus on 70,1 meet­rit.
Miks on and­med aja jook­sul muu­tu­nud, ei tu­le­ne maa-ame­ti sel­gi­tu­se ko­ha­selt mit­te sel­lest, et mäed kas­vak­sid ja ka­ha­nek­sid, vaid kui­das on neid mõõ­de­tud. Va­ra­se­mad kõr­gus­numb­rid pä­ri­ne­vad Nõu­ko­gu­de Lii­du ajal maa­peal­se­te inst­ru­men­ti­de­ga teh­tud mõõ­dis­tus­test ning sõl­tu­vad sel­lest, mil­list in­fot ini­me­sed kaar­ti­de­le kand­sid ja kas üld­se jõu­ti kõik­ja­le mõõ­dis­ta­ma. Vii­ma­se küm­ne aas­ta jook­sul ko­gub maa-amet kõr­gu­sand­meid kaug­sei­re teel LI­DAR-sead­me­ga, mis ska­nee­rib maa­pin­na ja sel­le peal ole­va­te näh­tus­te kõr­gu­si üht­la­se ti­he­du­se­ga ega jä­ta üh­te­gi koh­ta nii-öel­da ka­he sil­ma va­he­le. Ees­ti ter­ri­too­riu­mi ae­ro­la­sers­ka­nee­ri­mist teeb maa-ame­t nel­ja-aas­ta­se tsük­li­na.
Ani­ja val­la Voo­se kü­la­va­nem And­rus Ni­lisk on kuul­nud, et naa­ber­kü­las asuv Mää­ras­mä­gi on Luu­ri­mäest kõr­gem, kuid lu­bab val­la ja ko­gu Har­ju­maa kõr­gei­ma ti­pu tiit­li vars­ti Voo­se­le ta­ga­si saa­da – siis, kui 90 meet­ri kõr­gu­se­le Luu­ri­mäe­le pan­nak­se püs­ti vaa­te­torn, mil­le plat­vorm on ka­van­da­tud 35 meet­ri kõr­gu­se­le ning tor­ni ko­gu­pik­kus peaks ole­ma 40 meet­rit.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu Sü­da­meap­teek sai ke­ti pa­ri­ma ap­tee­gi ka­ri­ka
Järgmine artikkelKuu­sa­lu vo­li­ko­gu tü­his­tas ühi­ne­mis­lä­bi­rää­ki­mis­te et­te­pa­ne­ku Lok­sa­le