Ani­ja val­la ko­du­leht on uuen­da­tud

2964

Ani­ja val­la vee­bi­leht sai uue vä­li­mu­se, ka si­su on täien­da­tud.

Ani­ja val­la ko­du­leht vii­di üle tee­nus­por­taa­li and­me­va­ra.ee väl­ja­töö­ta­tud uue­le oma­va­lit­sus­te­le mõel­dud ku­jun­du­se­le. Üle­se­hi­tu­se loo­gi­ka on val­la aren­dus­ju­hi In­geld­rin Au­gi sõ­nul sa­ma, mis eel­mi­sel ko­du­le­hel, and­med peaksid ole­ma sa­ma häs­ti lei­ta­vad. Küll aga on sin­na li­sa­tud uut in­fot. Näi­teks on esi­le­he päi­ses nüüd eral­di ko­gu­kon­na me­nüü.
„Ta­ha­me oma ko­gu­kon­di roh­kem esi­le tuua ja te­gi­me sel­le kii­res­ti lei­ta­vaks,“ üt­les ta.
Ko­gu­kon­na me­nüü all on in­fo Keh­ra lin­na ja val­la kü­la­de ning va­baü­hen­dus­te, aas­ta te­gi­ja ja kau­ni ko­du kon­kurs­si­de võit­ja­te koh­ta ning val­la au­ko­da­ni­ke ja tee­ne­te­mär­gi saa­ja­te ni­med.
Vee­bi­le­he esi­kül­jel on ka me­nüü kü­la­li­se­le. Sealt peaks saa­ma in­fot val­la ma­ju­tus- ja toit­lus­tu­sa­su­tus­te, puh­ka­mis­või­ma­lus­te ning ka vaa­ta­mis­väär­sus­te koh­ta.
„Ko­du­le­he kü­la­lis­te­le mõel­dud osa on teh­tud koos Ees­ti amet­li­ku tu­ris­miin­fo le­he­ga Puh­ka Ees­tis – saa­me sealt ot­se in­fo oma ko­du­le­he­le. Prae­gu on seal ja meie ko­du­le­hel vaid kaks Ani­ja val­la ma­ju­tu­sa­su­tust. Meie toit­lus­tus­koh­ti po­le seal üld­se. Kut­sun kõi­ki Ani­ja val­la tu­ris­mi­vald­kon­nas te­gut­se­vaid et­te­võt­teid li­sa­ma en­da koh­ta and­meid Puh­ka Ees­tis vee­bi­le­he­le, see on ta­su­ta,“ lau­sus aren­dus­juht.
Ta kin­ni­tas, et www. puh­kaees­tis.ee on vä­ga olu­li­ne tu­ris­miin­fo­leht, mi­da kü­las­ta­vad ka vä­lis­maa­la­sed, kes oma­va­lit­su­se ko­du­le­helt tea­vet ot­si­mas ei käi: „Hak­ka­me­gi sealt oma ko­du­le­he­le in­fot võt­ma, et ei peaks dub­lee­ri­ma.“
Ko­du­le­he me­nüü­ri­bal val­la kaar­di­le va­ju­ta­des ava­neb Ani­ja val­la kaart ot­sin­gu­moo­to­ri goog­le.ee kaar­di­ra­ken­du­ses. Esi­le­he va­sak­pool­ses ää­res on eral­di me­nüü ka val­la juu­be­liaas­ta koh­ta. Sealt saab in­fot juu­be­liaas­ta tee­ma­kuu­de ja üri­tus­te koh­ta, sa­mu­ti laa­di­da al­la juu­be­liaas­ta lo­go.
Ka ko­gu muu in­fo, mis oli va­rem ko­du­le­hel, vaa­da­tak­se üle, uuen­da­tak­se ja täien­da­tak­se. Ko­du­le­he uuen­da­mi­seks loo­di töö­rühm, ku­hu pea­le In­geld­rin Au­gi kuu­lu­vad Sii­ri Sõs­tar, Krist­jan Lass, Kül­li Kroon ja Li­lian Nõl­vak. Esi­me­ne töö­koo­so­lek oli 3. märt­sil.
Aren­dus­juht mär­kis, et Ani­ja val­la uus ko­du­leht po­le veel val­mis, edas­pi­di on sin­na soov li­sa­da roh­kem in­fot näi­teks et­te­võt­lu­se koh­ta: „Oo­da­tud on et­te­pa­ne­kud, kui­das muu­ta ko­du­leht veel at­rak­tiiv­se­maks ja käe­pä­ra­se­maks.“

Eelmine artikkelRaa­si­ku pi­du­lik vo­li­ko­guis­tung
Järgmine artikkelKeh­ra kuns­ti­de­koo­li õpi­la­sed hak­ka­sid he­li­loo­ja­teks