Ani­ja val­la Kihm­la-Sa­lu­mäe kü­lad kin­gi­vad Ees­ti­le 100. sün­ni­päe­vaks ki­viaia

2182
OMA­RI SI­NI­JÄRV on ki­viae­da ra­ja­nud ka oma ko­du­ta­lu juur­de.

Kü­lap­lat­si äär­de on ka­vas ki­viae­da ha­ka­ta taas­ta­ma sel su­vel, val­mis saab aas­ta pä­rast.

Ap­ril­lis, kui Kesk-Ees­tis ku­na­gi­sel Ees­ti ja Lii­vi kum­ber­man­gu pii­ril toi­mus Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va pi­dus­tus­te ava­mi­seks matk, osa­le­sid ka mõ­ned Kihm­la-Sa­lu­mäe ela­ni­kud.

„Siis tu­li ju­tuks, et kui kõik tee­vad Ees­ti juu­be­liks kin­gi­tu­si, võik­si­me ka oma kü­la­ga mi­da­gi kin­ki­da. Lu­ge­si­me, mi­da tei­sed plaa­ni­vad – kes ehi­tab kii­ge, kes püs­ti­tab li­pu­var­da. Meil on kõik need teh­tud, kuid kü­las on mit­med me­hed ha­ka­nud taas­ta­ma ki­viae­du, sel­lest tu­li idee ra­ja­da koos üks ki­viaed,“ rää­kis ki­viaia-pro­jek­ti eest­ve­da­ja Oma­ri Si­ni­järv MTÜst Kihm­la-Sa­lu­mäe.

Ta mär­kis, et ühest kül­jest on ki­viaiad ke­nad ning an­na­vad ko­gu kü­la­le il­met, tei­salt tu­leks nõu­ka-ajal lõ­hu­tud ki­viaiad na­gu­nii ära ko­ris­ta­da – kehv on nii­ta, kui ki­vid laia­li.

Ot­sus­ta­ti, et 100 meet­rit ki­viae­da taas­ta­tak­se Kihm­la-Sa­lu­mäe kü­lap­lat­si ää­res. Kü­la­plat­si vä­ra­va juu­res on se­da pi­sut ju­ba ole­mas – na­tu­ke ae­da teh­ti li­gi kaks aas­tat ta­ga­si, kui seal ava­ti mä­les­tus­ki­vi en­di­se­le ki­hel­kon­na­koo­li­le.
„Pi­sut ole­me ka kü­lap­lat­si ees ole­vat ku­na­gist ki­viae­da sät­ti­nud, et sel­le üm­bert saaks nii­ta, kuid sel­lel aial po­le te­gu ega nä­gu, ki­vid on sis­se va­ju­nud,“ tõ­des Oma­ri Si­ni­järv.

Ki­viaia te­ge­mi­se koo­li­tust kor­ral­da­da po­le ka­vas, mit­me­tel Kihm­la-Sa­lu­mäe kü­la­mees­tel on oma ko­duaia juur­de ki­viaia te­ge­mi­se ko­ge­mus ole­mas. Osa ki­vi­dest, mi­da kin­gi­tu­seks mõel­dud ki­viaia jaoks va­ja, saab sealt­sa­mast va­nast aiast, suu­rem osa on ka­vas ko­ha­le tuua Kihm­la kü­la Paa­si­ku-pool­sest ser­vast.

„Sealt ki­vi­de too­mi­se­ga on meil plaan, mil­le­ga la­hen­da­me veel ühe prob­lee­mi,“ sõ­nas Oma­ri Si­ni­järv.

Ko­ha­li­ku rah­va et­te­pa­ne­kul ot­sus­ta­ti tä­na­vu jät­ta pin­da­ma­ta üks lõik kü­la lä­bi­vast kruu­sa­teest, see on Kihm­la kü­la al­gu­ses, kui tul­la Keh­ra poolt: „Sel­lel tööl po­le prae­gu mõ­tet, ku­na ka­te ei pü­si, sest tee on lo­hus – ser­vad on kõr­ge­mad kui tee. Proo­vi­si­me ku­na­gi tee­ser­va oma jõu­du­de­ga suu­re lintt­rak­to­ri­ga ma­ha lü­ka­ta. Pol­nud või­ma­lik, sest tee ää­res olid maa­ki­vid – seal on kõ­vas­ti üle sa­ja meet­ri va­na la­gu­ne­nud ki­viae­da, mil­le vas­tu lõ­hu­tak­se ma­si­naid. Ku­na teed ei saa kor­da te­ha tei­si­ti, kui tu­leb ki­viaed sealt ära ko­ris­ta­da, soo­vi­me­gi need ki­vid trans­por­ti­da kü­lap­lat­si juur­de aia ehi­ta­mi­seks.“

Kõik saa­vad osa­le­da

Ki­viaia ehi­tab kü­la­rah­vas ise, kuid ki­vi­de ühest ko­hast kät­te­saa­mi­seks ja tei­se ve­da­mi­seks on va­ja teh­ni­kat – kop­pa ja kal­lu­rit. Kü­la­selts kir­ju­tas pro­jek­ti SA Ko­da­ni­kuü­his­kon­na Siht­ka­pi­ta­li ja rii­gi­kant­se­lei EV100 kor­ral­dus­toim­kon­na taot­lus­voo­ru. Sealt on või­ma­lik saa­da ku­ni 1500 eu­rot toe­tust Ees­ti juu­be­liks mõel­dud kin­gi­tus­te te­ge­mi­seks. Et ko­gu et­te­võt­mi­se ku­luks on ar­ves­ta­tud 3500 eu­rot, loo­de­tak­se 2000 eu­rot saa­da Ani­ja val­lalt.

„Ku­na sel aas­tal jääb kü­la­teest osa pin­da­ma­ta, võiks sel­le­le mõel­dud ra­ha eest toe­ta­da meie ki­viaia te­ge­mist,“ ar­vas Oma­ri Si­ni­järv.

Ki­viaia ra­ja­mi­ne al­gab ko­he, kui on saa­dud kin­ni­tus, et et­te­võt­mist toe­ta­tak­se. Te­hak­se, kui­das jõu­tak­se – ük­si laob päe­vas um­bes viis meet­rit 60-70 sen­ti­meet­ri kõr­gust ae­da: „Mi­da roh­kem me­hi, se­da roh­kem kor­ra­ga jõuab. Kind­las­ti kaa­sa­me ka kü­la­teh­ni­kat. Eel­mi­sel kor­ral pa­ni­me kü­lap­lat­si äär­de kõi­ge suu­re­mad ki­vid pai­ka mu­rut­rak­to­ri­ga – ühel me­hel on mu­rut­rak­to­ri kül­jes vints, sel­le­ga tõm­bas.“

Kü­la­rah­va plaa­ni­de ko­ha­selt peaks 100 meet­rit ki­viae­da kü­lap­lat­si ää­res ole­ma val­mis 11. au­gus­tiks 2018. Sel­leks päe­vaks on ka­van­da­tud ki­viaia ava­mi­ne ning Kihm­la-Sa­lu­mäe kü­la­de en­dis­te ja prae­gus­te ela­ni­ke kok­ku­tu­lek „Ta­ga­si juur­te juur­de“. Siis saa­vad kõik, kes soo­vi­vad, osa­le­da Ees­ti rii­gi juu­be­li­kin­gi­tu­se te­ge­mi­sel ehk või­ma­lu­se ra­ja­da ise tü­ki­ke ki­viae­da, li­sa­da sin­na ühe põl­lu­ki­vi.

Eelmine artikkelVaba­rii­gi va­lit­sus: Lok­sat ja Kuu­sa­lut ei sund­lii­de­ta
Järgmine artikkelAru­kü­la ÜVK-kü­sit­lu­sest