Ani­ja val­la bus­si­lii­ni­del jät­ka­vad se­ni­sed ve­da­jad

335
Anija vald.

Su­ve al­gul viis Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­kus lä­bi rii­gi­han­ked Ani­ja val­la si­ses­te bus­si­lii­ni­de ve­da­ja­te leid­mi­seks. Ani­ja vald an­dis val­la­si­se­se bus­sit­rans­por­di ühis­trans­por­di­kes­ku­se kor­ral­da­da aas­ta ta­ga­si, siis vii­di val­la­lii­ni­de­le lä­bi üheaas­ta­sed han­ked, mis lõ­pe­vad tä­na­vu sep­temb­ris.

Juu­lis lä­bi vii­dud rii­gi­han­ge oli jao­ta­tud kol­meks osaks, kok­ku ot­si­ti ala­tes 1. sep­temb­rist 2019 järg­mi­seks kol­meks aas­taks ve­da­jaid 8 lii­ni­le. Pak­ku­mi­sed esi­ta­sid kolm fir­mat, neist ka­he­le osa­le kaks ja ühe­le üks et­te­võ­te. Ku­na sood­sa­mad olid se­nis­te ve­da­ja­te pak­ku­mi­sed, jät­kab viiel Ani­ja val­la si­se­lii­nil sõit­mist OÜ Ra­dix Trans­port ning ühel OÜ Aluk­vik. Ra­dix Trans­port tee­nin­dab ka järg­mi­sed kolm aas­tat lii­ne Keh­ra-Ani­ja-Sood­la-Lil­li-Keh­ra, Ala­ve­re-Lü­ka­ti-Ala­ve­re-Vet­la-Voo­se-Ala­ve­re, Ala­ve­re- Pik­va-Leht­met­sa-Keh­ra-Ala­ve­re, Ala­ve­re-Ki­vi­loo-Ala­ve­re-Keh­ra-Ala­ve­re ning Ala­ve­re-Ki­vi­loo-Ala­ve­re-Keh­ra-Ala­ve­re -Voo­se-Ala­ve­re. OÜ Aluk­vik jät­kab ala­tes 1. au­gus­tist nä­da­las ka­hel päe­val sõit­va lii­ni Här­ma­ko­su-Pil­la­pa­lu-Sood­la-Keh­ra tee­nin­da­mist. Ka bus­si­de väl­ju­mi­sa­jad jää­vad se­ni­se­ga sa­maks.

Han­ke kol­mas osa hõl­mas kah­te eriots­tar­be­list lii­ni, mis on mõel­dud sõi­duau­to­ga Pa­ri­last, Loo­kü­last ja Vi­ki­pa­lust lap­si Keh­ra koo­li ja pä­rast ko­ju ta­ga­si vii­mi­seks, li­saks sõi­du­ta­tak­se es­mas­päe­val Keh­rast kaks õpi­last Ko­se­jõe koo­li ja ree­del ko­ju ta­ga­si. Ka nei­le te­gi sood­sai­ma pak­ku­mi­se OÜ Ra­dix Trans­port, kuid et­te­võ­te loo­bus le­pin­gu sõl­mi­mi­sest. See­tõt­tu on val­la­va­lit­sus tei­nud ühist­rans­por­di­kes­ku­se­le et­te­pa­ne­ku saa­ta kon­kur­sil osa­le­mi­seks kut­sed osaü­hin­gu­te­le Q Tak­so Veod, Net­sest ja Ta­pa Au­to­bus­si­park.

Abi­val­la­va­nem Enn Pung mär­kis, et võr­rel­des se­nis­te­ga on ve­da­ja­te hin­nad tõus­nud. Ra­dix Trans­por­di tee­nin­da­tud lii­ni­del hak­kab lii­ni­ki­lo­mee­ter maks­ma 2.16 eu­rot, se­ni­ne hind oli 1.92 eu­rot. OÜ Aluk­vik tee­nin­dab val­la si­se­lii­ni edas­pi­di hin­na­ga 1.80 eu­rot ki­lo­mee­ter.
Hin­na­tõu­su üks põh­jus on kal­li­ne­nud kü­tu­se kõr­val Enn Pun­ga sõ­nul ka see, et han­ke­tin­gi­mus­tes olid val­la­lii­ne tee­nin­da­va­te­le bus­si­de­le se­ni­sest kar­mi­mad nõu­ded.

„Vii­ma­sel ajal on koo­li­bus­si­de­ga juh­tu­nud mi­tu õn­ne­tust. Ka meie val­la bus­si­lii­ni­del sõi­da­vad pea­mi­selt koo­liõ­pi­la­sed ning me ei saa lu­ba­da, et neid veak­sid bus­sid, mis han­ke­pe­rioo­di lõ­puks on va­ne­mad kui 15 aas­tat,“ lau­sus ta.

Ani­ja val­la tä­na­vu­ses ee­lar­ves on val­la si­se­lii­ni­de­le ja õpi­las­te veoks ka­van­da­tud li­gi 178 000 eu­rot, hin­na­tõus ala­tes sep­temb­rist tä­hen­dab tä­na­vu­se­le ee­lar­ve­le li­gi 27 000 eu­ro suu­rust li­sa­ku­lu. Sel­le hul­gas on roh­kem kui 2500 eu­rot, mis kaas­nes se­ni vaid tei­si­päe­vi­ti käi­gus ol­nud Här­ma­ko­su-Pil­la­pa­lu-Sood­la-Keh­ra lii­ni ava­mi­se­ga ka ree­de­ti: „Oli­me sun­ni­tud se­da te­ge­ma, ku­na käi­gust jäe­ti ära maa­kon­na­liin Tal­linn-Aeg­vii­du-Koe­ru, mil­le­ga Sood­la ja Pil­la­pa­lu piir­kon­na ini­me­sed said sõi­ta pea­lin­na ja ta­ga­si. Nüüd too­me nad Keh­ras­se, et saak­sid ron­gi­ga Tal­lin­nas käia. Taot­le­me maan­teea­me­tilt ree­de­se bus­si­lii­ni­ga seo­tud ku­lu­de hü­vi­ta­mist.“