Ani­ja val­la aas­ta te­gi­jaid va­lisid li­gi 800 ini­mest

6134
Ani­ja val­la aas­ta te­gi­jad: IND­REK LILL­SOO ja SVEN LUKS Sport­land Sa­lo­mon Tea­mist, Ala­ve­re kü­la esin­da­ja KÄT­LIN TAKK, IN­GA KOIT­LA, PEEP KASK, EDA-MAI TAM­MIS­TE, HE­LI­NA LILL­SOO ning Kon­su­mi kaup­lu­se esin­da­jad EDA PÜI, VIR­VE HIN ja AI­VE SAAR­MAS.

Ani­ja val­la 2017. aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si lau­reaa­did kuu­lu­ta­ti väl­ja Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va­le pü­hen­da­tud pi­du­li­kul kont­sert-vas­tu­võ­tul.

Aas­ta te­gi­jaid va­li­ti Ani­ja val­las nel­jan­dat kor­da. Ka tä­na­vu kuu­lu­tas val­la­va­lit­sus jaa­nua­ris väl­ja kon­kur­si, et tun­nus­ta­da val­las 2017. aas­ta sil­ma­paist­va­maid ini­me­si, ko­da­ni­kuü­hen­du­si, et­te­võt­teid ja te­gu­sid. No­mi­nen­te ühek­sas ka­te­goo­rias said esi­ta­da kõik soo­vi­jad, kok­ku sea­ti üles 40 kan­di­daa­ti. Lau­reaa­did sel­gu­sid ka tä­na­vu rah­va­hää­le­tu­sel, in­ter­ne­ti­hää­le­tu­sel osa­lesid li­gi­kau­du 800 ini­mest.

Ree­del, 23. veeb­rua­ril Keh­ra koolis toi­mu­nud Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. aas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud kont­sert-vas­tu­võ­tul tä­na­ti no­mi­nen­te ning kuu­lu­ta­ti väl­ja lau­reaa­did. Neid tä­nas val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam.

Aas­ta et­te­võt­ja – Keh­ra Kon­sum
Aas­ta et­te­võt­jaks no­mi­nee­ri­ti OÜ Do­mi­nos­haus, Ho­ri­zon Tsel­lu­loo­si ja Pa­be­ri AS, Keh­ra Kon­sum ning AS Aeg­vii­du Puit. Tiit­li päl­vis Keh­ra Kon­su­mi kol­lek­tiiv 258 häälega. Esi­ta­ja Helina Lillsoo põh­jen­das, et Keh­ra Kon­su­mis töö­ta­vad vii­sa­kad, sü­dam­li­kud ja hea­taht­li­kud klien­di­tee­nin­da­jad, kaup­lu­se kol­lek­tiiv tee­nin­dab ko­gu­kon­da vää­ri­kalt, püüab ala­ti ar­ves­ta­da klien­tuu­ri va­ja­dus­te­ga, pood on pu­has ja as­jad kor­ra­li­kult sä­ti­tud.

Aas­ta kü­la – Ala­ve­re
Ani­ja val­la aas­ta kü­laks kan­di­dee­ri­sid Pik­va-Ara­va, Kihm­la-Sa­lu­mäe ja Ala­ve­re. Tiit­li päl­vis 308 häälega teist aas­tat Ala­ve­re, au­hin­na võt­tis vas­tu Ala­ve­re Kü­laa­ren­da­mi­se Selt­si ju­ha­tu­se lii­ge Kät­lin Takk.

Esi­ta­ja Silvi Laidro põh­jen­das, et Ala­ve­re kü­la arengut ja kü­la­si­se­st koos­töö on vii­mas­tel aas­ta­tel sel­gelt nä­ha – iga­kui­selt toi­mu­vad kau­ba­koh­tu­mi­sed, edu­kalt on el­lu vii­dud kü­laa­ren­dus­lik­ke ja ko­gu­kon­da liit­vaid pro­jek­te. Noo­red kor­ral­da­sid ke­va­del ja jõu­lu­kuul laa­da ning kir­bu­tu­ru, kü­la­rah­vas osa­leb Tee­me Ära tal­gu­tel.

Aas­ta sä­de VIR­GE PALM­SA­LU võt­tis õn­nit­lu­sed vas­tu Aeg­vii­dus.
Aas­ta sä­de VIR­GE PALM­SA­LU võt­tis õn­nit­lu­sed vas­tu Aeg­vii­dus.

Aas­ta sä­de – VIR­GE PALM­SA­LU
Aas­ta sä­de­meks esi­ta­ti Keh­ra kä­si­pal­lik­lu­bi mä­nedžer Re­ne Kaa­lo, Ala­ve­re koo­li hu­vi­juht Kät­lin Takk, Ala­ve­re tu­ruõh­tu­te kor­ral­da­ja Ind­rek Mat­la, Keh­ra folk­loo­ri­peo kor­ral­da­ja ja MTÜ Ing­ver juht In­ga Koit­la, MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam te­gev­juht An­ne Oruaas, Aeg­vii­du rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja Vir­ge Palm­sa­lu ja MTÜ Keerd­repp juht Mi­kael Par­man.

Ani­ja val­la aas­ta sä­de 2017 on 158 toetushäälega Aeg­vii­du rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja Vir­ge Palm­sa­lu. Te­ma esi­ta­ja Lilja Piibeleht-Tarassov kir­ju­tas, et Vir­ge Palm­sa­lu pa­neb kogu Aeg­vii­du lii­ku­ma ja sä­ra­ma. Ta on piir­kon­na ini­me­si – ala­tes ka­heaas­tas­test las­test ku­ni ea­ka­te­ni – er­gu­ta­nud aas­taid ter­vis­li­kult lii­ku­ma: ju­hen­dab las­teaia­las­te rüt­mi­ka-, koo­li­las­te sõu­tant­su- ja täis­kas­va­nu­te ae­roo­bi­kat­ree­nin­guid, te­ma värs­keim leid on too­li­joo­ga.
Ku­na Keh­ra peo­ga sa­mal ajal oli Ees­ti juu­be­li­le pü­hen­da­tud pi­du ka Aeg­vii­du rah­va­ma­jas, tun­nus­tas seal tööü­le­san­deid täit­nud Vir­ge Palm­sa­lut abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor.

Aas­ta va­ba­taht­li­kud – PEEP KASK ja HE­LI­NA LILL­SOO
Aas­ta va­ba­taht­li­kuks no­mi­nee­ri­ti las­te- ja noor­te­laag­reid toe­ta­nud An­ne­li Vä­li-Han­nus ja An­do Han­nus, Keh­ra rah­va­tant­suõ­pe­ta­ja Anu Mäeorg, HC Keh­ra Fännk­lu­bi juht ja spor­di­võist­lus­te kor­ral­da­ja Peep Kask, Keh­ra 4H klu­bi ju­hen­da­ja He­li­na Lill­soo, MTÜ Maad­lusk­lu­bi Ani­ja juht Mar­tin Pla­ser ja Re­ne Kaa­lo. Aas­ta va­ba­taht­li­ku tii­tel omis­ta­ti ka­he­le ini­me­se­le, kes said hää­le­tu­sel võrd­selt 121 hää­lt. Need on Peep Kask ja He­li­na Lill­soo.
Peep Ka­se üles­sead­ja Katrin Roomere tõi väl­ja, et ta on va­ba­taht­li­ku­na te­gut­se­nud li­gi 10 aas­tat, on ala­ti ter­vi­ses­por­di üri­tus­tel, muu­si­ka­fes­ti­va­lil või las­te­laag­ri kor­ral­da­mi­sel. Peep Ka­se eest­ve­da­mi­sel toi­mu­vad Ani­ja val­las ko­du­kan­di rat­ta­matk, rah­va­jooks, pe­res­por­di­päev. Ta on ka HC Keh­ra Fännk­lu­bi ak­tiiv­ne lii­ge.

„Peep usub sel­les­se, mi­da ta teeb ja na­ka­tab oma en­tu­sias­mi­ga ka tei­si,“ kii­tis esi­ta­ja.

He­li­na Lill­soo esitanud Kätlin Takk põhjendas, et te­gu on ini­me­se­ga, kes ala­ti sä­ra­silm­set võ­tab osa, ai­tab, toe­tab, pa­nus­tab, ei loe oma töö­tun­de ning an­nab 110 prot­sen­ti, et iga sünd­mus õn­nes­tuks. Keh­ra 4H noor­tek­lu­bi va­ba­taht­li­ku ju­hen­da­ja­na sai He­li­na Lill­soo 2017. aas­ta Har­ju­maal pa­ri­ma ju­hen­da­ja tiit­li. Pea­le sel­le osa­leb ta va­ba­taht­li­ku­na koos­tööp­ro­jek­ti­des ning kor­ral­dab noo­ri kaa­sa­vaid te­ge­vu­si.

Aas­ta kul­tuu­ri­pärl – IN­GA KOIT­LA
Aas­ta kul­tuu­ri­pär­liks kan­di­dee­ri­sid MTÜ Aeg­vii­du Kuns­ti­zaal, In­ga Koit­la ning se­ga­koo­ri Han­ni­jög­gi di­ri­gent Ma­riell Aren. Tiit­li päl­vis 249 häälega In­ga Koit­la.

Te­ma esitajad Kristina Sirkas, Katrin Roomere ja Külli Kroon põhjendasid põh­jen­das, et In­ga Koit­la on mit­me­külg­selt ja jõud­salt elav­da­nud Ani­ja val­la kul­tuu­rie­lu – kor­ral­dab folk­loo­ri­fes­ti­va­li „Tun­ne rah­va(u)st en­da üm­ber“, te­ma ees­ve­da­mi­sel te­gut­se­vad MTÜd Tant­su­ra­tas ja Ing­ver, on sü­da­me ja jõu­ga pa­nus­ta­nud Keh­ra ait-kui­va­ti kor­da te­ge­mis­se, kor­ral­da­nud seal vah­vaid eten­du­si ning jõu­lu­maa.
„In­ga on ini­me­ne, kes üt­leb, et tal on vaid üks elu ja see­ga te­gut­seb 24/7,“ mär­kisid esi­ta­jad.

Aas­ta spor­di­te­gu – Ro­man Svi­ri­dov ja Sport­land Sa­lo­mon Team
Aas­ta spor­di­teo tiit­li­le kan­di­dee­ri­sid Keh­ra su­mo­maad­le­ja Ro­man Svi­ri­dov, Maad­lusk­lu­bi Ani­ja, Sport­land Sa­lo­mon Team koos­sei­sus Ind­rek Lill­soo, Sven Luks ja Alar Viit­maa, Aeg­vii­du disc­gol­fi­män­gi­ja Tee­mu Pik­ka ning Ala­ve­re maad­le­ja Hend­rik Kal­me. Lau­reaa­te kuu­lu­ta­ti väl­ja kaks – Sportland Salomon Team 166 ja Roman Sviridov 160 häälega.

Ro­man Svi­ri­dov saa­vu­tas eel­mi­sel aas­tal Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­tel su­mos 5. ko­ha ning Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel esi­ko­ha, li­saks või­tis kaks hõ­be­me­da­lit Eu­roo­pa ka­ri­ka­etap­pi­delt. Ro­man Svi­ri­dov kuu­lus ka üle-ees­ti­lis­tel pääst­ja­te kut­se­meis­ter­lik­ku­se võist­lus­tel Eliit­ko­man­do 2017 esi­ko­ha võit­nud Keh­ra pääs­te­ko­man­do võist­kon­da. Teda esitas konkursile Triin Vespere.

Kol­me­liik­me­li­ne Sport­land Sa­lo­mon Team koos­sei­sus Ind­rek Lill­soo, Sven Luks ja Alar Viit­maa või­tis mul­lu esikoha rah­vus­va­he­li­sel seik­luss­por­di­võist­lu­sel Ace Xd­ream, kus osa­lesid 222 võist­kon­da. Ace Xd­ream on nel­jast osa­võist­lu­sest koos­nev seik­luss­por­di sa­ri, kus võist­kon­nad lä­bi­vad jalg­si, jalg­ra­tas­te ja ka­nuu­ga kont­roll­punk­te ning soo­ri­ta­vad li­saü­le­san­deid. Sportland Salomoni Teami esitas konkursile Helina Lillsoo.

Aas­ta va­baü­hen­dus – Aeg­vii­du Pääs­te­selts
Aas­ta va­baü­hen­du­se teo no­mi­nen­did olid MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam, MTÜ Ing­ver, Aeg­vii­du Pääs­te­selts ja Ani­ja Aia­ring. Tiit­li päl­vis 279 häälega Aeg­vii­du Pääs­te­selts. Tun­nus­tu­se võt­tis vas­tu selt­si ju­ha­tu­se lii­ge Ants Raa­va.

Esitaja Lilja Piibeleht-Tarassov märkis, et Aeg­vii­du Pääs­te­selts on 10 aas­tat pa­nus­ta­nud piir­kon­na tur­va­li­se­maks muut­mi­ses­se – rea­gee­rib tu­le­kah­ju­de­le, ava­rii­de­le ja ai­tab muu­de õn­ne­tus­te pu­hul, pea­le sel­le te­ge­leb en­ne­tus­töö­ga – teeb ko­du­kü­las­tu­si ja lööb igal aas­tal kaa­sa Aeg­vii­du koo­li pe­re­päe­val. Selt­si ka­su­ta­da on kolm pääs­te­sõi­du­kit, va­ba­taht­li­kud pääst­jad on lä­bi­nud ka ve­tel­pääs­te- ja es­maa­bi­koo­li­tu­se.

Aas­ta noor­soo­töö­ta­ja – ALEK­SEI KUZ­MIN
Aas­ta noor­soo­töö teo­le kan­di­dee­ri­sid Ala­ve­re koo­li hu­vi­juht ja 4H klu­bi ju­hen­da­ja Kät­lin Takk, Ala­ve­re ko­du­tü­tar­de rüh­ma­va­nem Ma­ri­na Põ­der, Aeg­vii­du koo­li muu­si­kaõ­pe­ta­ja Reet Kan­ger ja Keh­ra noor­te­kes­ku­se noor­te­juht Alek­sei Kuz­min. Tiit­li päl­vis 226 häälega Alek­sei Kuz­min.
Esi­ta­ja Helina Lillsoo põh­jen­das, et Alek­sei Kuz­min on hea­taht­lik ja hoo­liv noor­mees, kel­le ju­hen­da­mi­sel on ju­ba mit­u aas­tat saa­nud pal­jud noo­red tant­su- ja teat­rie­la­mu­si. 2017. aas­tal võit­sid koo­li­noo­red te­ma ju­hen­da­mi­sel Keh­ra güm­naa­siu­mi tant­su­ka­va­de sõu ning teat­rie­ten­dus sai ko­gu­kon­nalt vä­ga po­si­tiiv­se ta­ga­si­si­de. Alek­sei Kuz­min on ka Ani­ja val­la noor­te­ko­gu ak­tiiv­ne lii­ge.

Aas­ta te­gu – IN­GA KOIT­LA ja EDA-MAI TAM­MIS­TE
Tiit­li­le aas­ta te­gu esi­ta­ti Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seu­mi­le eks­po­naa­te res­tau­ree­ri­nud ja uu­ri­mu­si tei­nud Val­do Praust, val­la kol­me las­teaia di­rek­tor Eda-Mai Tam­mis­te, In­ga Koit­la ning Keh­ra Koo­li 10 kor­te­riü­his­tu. Lau­reaadiks said Inga Koitla 205 ja Eda-Mai Tammiste 201 häälega.
In­ga Koit­la esi­ta­ja tõi te­ma tee­ne­na väl­ja Keh­ra ait-kui­va­ti el­lu ära­ta­mist: „Ta ku­lu­tas oma res­surs­se ja pü­hen­das en­nast sel­le­le hoo­ne­le. Te­ma te­gu on Keh­ra lin­na kui Ani­ja val­la pea­lin­na elu elav­da­nud. Val­la­rah­vas saab nau­ti­da po­si­tiiv­seid emot­sioo­ne, mis te­ki­vad ai­das toi­mu­va­te kont­ser­ti­de ja eten­dus­te­ga. Eri­ti häs­ti so­bis hoo­nes­se jõu­lu­maa.“

Eda-Mai Tam­mis­te esi­ta­ja Kairi Kilp mär­kis, et ta on koos­töö­val­mis ja oma tööd sü­da­me­ga te­gev las­teae­da­de di­rek­tor, ke­da hin­na­tak­se nii ju­hi kui ini­me­se­na – ta mär­kab kõi­ki töö­ta­jaid, kuu­lab nad ära ja prob­lee­mi­de pu­hul on orien­tee­ri­tud la­hen­dus­te leid­mi­se­le. Kii­de­ti, et Eda-Mai Tam­mis­te prio­ri­teet on nii las­teaia­las­te kui töö­ta­ja­te tur­va­li­ne kesk­kond ning ra­hu­lik tööõhk­kond, ju­hi­na on ta las­teae­da­de iga­päe­vae­lu ri­kas­ta­nud eri­ne­va­te pro­jek­ti­de­ga. Ta on ak­tiiv­ne Ees­ti Las­teae­da­de Lii­du vo­li­ko­gu töös osa­le­ja ja Õpe­ta­ja­te Le­he kol­lee­giu­mi lii­ge.

Eelmine artikkelKait­se­mi­nis­ter aval­das Vii­nis­tul aus­tust ALEK­SAN­DER WAR­MA mä­les­tus­ki­vi juu­res
Järgmine artikkelENNO UI­BO ja MA­RI­KA AS­TOR olid kutsutud pre­si­den­di vas­tu­võ­tule