Ani­ja val­la aas­ta ini­me­ne on JAA­NUS KA­LEV

977
Ani­ja Lions-klu­bi pre­si­dent ENN PUNG õn­nit­les val­la aas­ta ini­mest JAA­NUS KA­LE­VIT klu­bi jõu­luõh­tul lau­päe­val, 15. det­semb­ril Tal­lin­na res­to­ra­nis Pep­per­sack. Fo­to An­ne Tan­ne

Ani­ja Lions-klu­bi va­lis val­la 2018. aas­ta ini­me­seks Al­var MÜ ju­hi, val­la­vo­li­ko­gu liik­me JAA­NUS KA­LE­VI.

Ani­ja Lions-klu­bi va­lis val­la aas­ta ini­mest 24. kor­da. Ala­ve­re tu­lun­du­sü­his­tu Al­var MÜ ju­hi, Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu liik­me Jaa­nus Ka­le­vi esi­tas tiit­li­le val­la­va­lit­sus. Põh­jen­dus­kir­jas mär­gi­ti, et Jaa­nus Ka­lev on 25 aastat juh­ti­nud te­ra­vil­ja käit­le­mi­se ja laon­du­se­ga te­ge­le­vat Al­var MÜd, mis on ka­he vii­ma­se aas­ta­ga in­ves­tee­ri­nud 2,6 mil­jo­nit eu­rot. Vii­ma­se viie aas­ta­ga on et­te­võt­te käi­ve kas­va­nud 400 000 eu­rolt 1,2 mil­jo­ni eu­ro­ni. Tä­na­vu avas Al­var MÜ Ala­ve­res Ees­ti kõr­gei­ma te­ra­vil­ja­kui­va­tus­komp­lek­si. Ühis­tu ja sel­le tü­ta­ret­te­võ­te OÜ Ala­ve­re Pood an­na­vad tööd Ani­ja val­la 12 ela­ni­ku­le. Jaa­nus Ka­le­vi ju­hi­tav ühis­tu lööb kaa­sa piir­kon­na kü­la­de et­te­võt­mis­tes, toe­tab neid ra­ha­li­selt, ka teh­ni­ka ja töö­ga. Veel mär­gi­ti, et Jaa­nus Ka­lev osa­leb ak­tiiv­selt Ala­ve­re kü­la­selt­si, ko­ha­li­ku kor­te­ri­ühis­tu ja Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu te­ge­vu­ses.

Jaa­nus Ka­lev üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et 2018 on te­ma jaoks ol­nud vä­ga töi­ne aas­ta: „Mul­le kui põl­lu­me­he­le oli see ekst­reem­ne põua tõt­tu, kui­gi oma põl­lu­le pää­se­sin sel su­vel vä­he. Pal­ju hi­gi ja vae­va nõu­dis Al­va­ri uue te­ra­vil­ja­kui­va­ti ehi­tus.“

Ta li­sas, et ük­si ei tee mi­da­gi, Lions-klu­bi tii­tel on tun­nus­tus ko­gu te­ma pe­re­le, Al­va­ri­le ja ka ühis­tu le­pin­gu­part­ne­ri­te­le: „Pe­re toe­tus on vä­ga täh­tis. Igaü­hel on öö­päe­vas 24 tun­di, pal­ju sai kind­las­ti teh­tud pe­re ar­velt – las­te jaoks pol­nud isa ko­dus või ei käi­nud nen­de võist­lu­si vaa­ta­mas. Kui po­leks äri­part­ne­reid, me ei in­ves­tee­riks ega ehi­taks. Kui po­leks sel­li­seid töö­ta­jaid, kel­le pea­le võid kin­del ol­la, siis edu ei saa­vu­taks. Mul on õn­nes­tu­nud töö­le võt­ta ko­ha­lik­ke noo­ri, kes ta­ha­vad tööd te­ha ega vis­ka la­bi­dat käest nii­pea, kui kell ku­kub.“

Jaa­nus Ka­lev ole­tas, ehk on ka Lions-klu­bil en­dal osa­ke sel­les, et ta va­li­ti nüüd val­la aas­ta ini­me­seks – 23 aas­tat ta­ga­si saa­tis klu­bi ta Sak­sa­maa­le Ida-Eu­roo­pa noor­te­le et­te­võt­ja­te­le mõel­dud koo­li­tu­se­le.

„Kor­ral­da­ja­te nõue oli sak­sa kee­le os­kus. Mi­na olin paar aas­tat va­rem ol­nud pool aas­tat Sak­sa­maal põl­lu­ma­jan­dust õp­pi­mas ja rää­ki­sin sak­sa keelt. Idaeu­roop­las­te­le mõel­dud koo­li­tus kes­tis um­bes kuu, Ees­tist läk­si­me nel­ja­ke­si. Ko­ha­li­ke et­te­võ­te­te ju­hid õpe­ta­sid mei­le va­ba­tu­ru­ma­jan­du­se alg­tõ­de­sid. Oli sil­ma­rin­gi vä­ga pal­ju avar­dav. See, mis oli sel ajal meil ja Lää­ne-Sak­sa­maal, eri­ne­sid na­gu öö ja päev. Kui ta­ga­si tu­lin, hak­ka­si­me Al­va­rit aren­da­ma ja ta­sa­pi­si ole­me jär­jest are­ne­nud,“ ju­tus­tas ta.

Se­da, et Al­var on toe­ta­nud oma kü­la ja piir­kon­na te­ge­mi­si, peab ta loo­mu­li­kuks: „Väi­ke­ses ko­gu­kon­nas ei saa kap­sel­du­da ja kes ko­ha­lik­ke te­ge­mi­si ik­ka toe­tab, kui mitte siin­ne et­te­võ­te. Maal on kõik oma­va­hel põi­mu­nud, mu töö­ta­jad on oma­kan­di ini­me­sed. Ka ise olen siit pä­rit, ju­ba va­nai­sa oli, ka lap­sed on siin. Juu­red on täht­sad, olen oma ko­du­ko­ha fänn.“

Eelmine artikkelSõnumitoojas 12. detsembril
Järgmine artikkelRave­ni uus juht SER­GEI KI­VI juh­tis va­rem Kii­li val­la vee-et­te­võ­tet