Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees as­tub ta­ga­si

432
TOOMAS TÕNISE

Ani­ja vallavo­li­ko­gu nel­ja­päe­val, 17. ok­toob­ril toimuva is­tun­gi päe­va­kor­ras on vo­li­ko­gu­le uue esi­me­he va­li­mi­ne, kuna prae­gu­ne esi­mees, va­li­mis­lii­dus Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus kan­di­dee­ri­nud Too­mas Tõ­ni­se on esi­ta­nud aval­du­se vo­li­ko­gu ju­hi ko­halt ta­ga­si as­tu­miseks. Tä­na­vu 21. märt­sil vo­li­ko­gu esi­me­heks va­li­tud Too­mas Tõ­ni­se kom­men­tee­ris, et tema taandumisel on mitu põhjust.

„Soo­vin jät­ku­valt, et vo­li­ko­gu te­gut­seks ees­mär­gis­ta­tud mees­kon­na­na, heas koos­töö­vai­mus. Se­da ju­hiks pü­hen­du­nud, as­ja­tund­lik ja ko­ge­mus­te­ga oma­va­lit­sus­juht. Mi­nu jaoks po­le es­mao­lu­li­ne ol­la juht, vaid see, et ra­ken­da­da pa­rim pä­de­vus ühis­te ees­mär­ki­de el­lu­vii­mi­seks. Ku­na va­li­mis­liit Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus ja Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­ja liik­med on kok­ku lep­pi­nud ühis­tes hu­vi­des ja te­ge­vus­tes ee­lo­le­vaks ka­heks aas­taks, as­tun ra­hu­li­ku sü­da­me­ga ta­ga­si,“ rää­kis ta.

Tei­se põh­ju­se­na ni­me­tas Too­mas Tõ­ni­se soo­vi end vei­di sääs­ta: „Olen se­ni­ni te­gev spor­di­lii­ku­mi­ses, ku­hu pa­nus­tan täis­koor­mu­se­ga ning ak­tiiv­ne mit­mes va­baü­hen­du­ses. Kui siia li­sa­da veel lä­hia­jal toi­muv puu­sao­pe­rat­sioon, siis usun, et mu ene­se­taan­da­mi­se soov tun­dub mõis­te­tav.“

Ta li­sas, et 2 aas­tat ta­ga­si Ani­ja ­vo­li­ko­gus­se kan­di­dee­ri­des ei ol­nud tal am­bit­sioo­ne vo­li­ko­gu juh­ti­da, küll aga oli tä­na­vu ke­va­del – kui vo­li­ko­gu se­ni­ne esi­mees Jaan Oruaas pani ameti maha ja lah­kus vo­li­ko­gust – pä­ri et­te­pa­ne­ku­ga kan­di­dee­ri­da vo­li­ko­gu uueks ju­hiks: „Too­kord­seid olu­sid ar­ves­ta­des oli see ot­sus õi­ge, kuid nüüd on uued olud ja uued ot­su­sed.“

Too­mas Tõ­ni­se kin­ni­tu­sel on va­li­mis­liit Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus ning vo­li­ko­gu kesk­frakt­sioon kok­ku lep­pi­nud, et vo­li­ko­gu esi­me­he kan­di­daa­diks esi­ta­tak­se Jaa­nus Ka­lev Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast. Nel­ja­päe­va­se is­tun­gi päe­va­kor­ras on ka vo­li­ko­gu asee­si­me­he ning kesk­kon­na- ja tur­va­li­su­se ko­mis­jo­ni esi­me­he, Re­for­mie­ra­kon­na liik­me Peep Ka­se um­bu­sal­da­mi­ne.

Uueks asee­si­me­heks peaks saa­ma Too­mas Tõ­ni­se: „Te­gi­me Peep Ka­se­le et­te­pa­ne­ku end asee­si­me­he ko­halt taan­da­da ja jät­ka­ta ko­mis­jo­ni esi­me­he­na, kuid ta pol­nud nõus. Ku­na meie va­li­mis­lii­dul on vo­li­ko­gus ik­ka­gi 11 koh­ta, on mõist­lik, et osa­le­me vo­li­ko­gu juh­ti­mi­ses.“

Pärast volikogu istungit kirjutavad neljapäevalk, 17. oktoobril va­li­mis­lii­du Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus ning keskf­rakt­sioo­ni liikmed alla koostööleppele, kus on kirjas plaa­nid, mi­da ka­he järg­mi­se aas­ta jook­sul ehk ku­ni va­li­mis­pe­rioo­di lõ­pu­ni ka­vat­se­tak­se val­las ära te­ha.
Ani­ja val­la­vo­li­ko­gus on va­li­mis­lii­dul Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus 11, Kes­ke­ra­kon­nal 5 ning Re­for­mie­ra­kon­nal 3 koh­ta.

Eelmine artikkelKor­ras ja hool­da­tud küt­te­kol­le on suur samm ohu­tu­se suu­nas
Järgmine artikkelREIJO ROOS jätkab volikogu liikmena