Ani­ja val­la­va­nem oli vä­li­seest­las­te kok­ku­tu­le­ku üks koor­di­naa­tor

1658

Vä­li­seest­las­te ühi­sü­ri­tus toi­mus Ka­rii­bi me­rel sei­la­val kruii­si­lae­val.

6500 ini­mest ma­hu­ta­val kruii­si­lae­val Al­lu­re of the Seas (Me­re­de Ah­vat­lus) oli 19.-26. märt­si­ni Põh­ja-Amee­ri­ka Kesk-Lää­ne Ees­ti Noor­te Koon­di­se (KLENK) ja Ida­ran­ni­ku Ees­ti Päe­va­de (IEP) ühi­s­ü­ri­tus, ku­hu kut­su­ti esi­ne­ma rah­va­kul­tuu­ri­kol­lek­tii­ve Ees­tist. Et­te­võt­mi­se Ees­ti-pool­ne koor­di­naa­tor oli Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam.
Ta üt­les, et Ees­ti Mees­te­lau­lu Selt­si esi­me­he ame­tis oli te­ma üks mis­sioon tut­vus­ta­da Ees­ti mees­koo­ri­lau­lu  laias maail­mas, see­tõt­tu on aas­taid toe­ta­nud oma koo­ri­de osa­le­mi­se­ga kõi­ki eest­lu­se­ga seo­tud üri­tu­si ko­gu maail­mas.
„2013. aas­tal San Fran­cis­co ES­TOl, kus olin üle-ees­ti­li­se mees­koo­ri­ga, pöör­dus mi­nu poo­le Flo­ri­das elav abie­lu­paar An­ne ja Rein Lu­ning. Nad kü­si­sid, kas ole­me nõus tu­le­ma pea­mi­selt Põh­ja-Amee­ri­ka eest­las­te kok­ku­saa­mi­se­le, mis toi­mu­vad Ka­rii­bi me­rel,“ rää­kis Ar­vi Ka­ro­tam.
Kaks aas­tat hil­jem, 2015. aas­tal toi­mus esi­me­ne KLENK-IEP kok­ku­saa­mi­ne Ka­rii­bi me­rel kruii­si­lae­val, kus oli li­gi 3000 rei­si­jat, seal­hul­gas üle 500 eest­la­se, neist li­gi 200 Ees­tist. Ku­na et­te­võt­mi­ne oli me­nu­kas, ot­sus­ta­ti se­da ka­he aas­ta pä­rast kor­ra­ta: „Kui sain Lu­nin­gu­telt 2015. aas­ta sü­gi­sel uue kut­se, pöör­du­sin taas mees­koo­ri­de poo­le. Kok­ku sai­me 26liik­me­li­se mees­koo­ri, kus oli laul­jad 10st koo­rist, meie­ga lii­tu­sid ka paar meest To­ron­to Ees­ti mees­koo­rist. Di­ri­gent Ind­rek Vi­jar­di ja kla­ve­ri­saat­ja Tar­mo Ees­pe­re­ga val­mis­ta­si­me et­te ka­va me­re­tee­ma­lis­test ja klas­si­ka­lis­test ees­ti mees­koo­ri­lau­lu­dest. And­si­me nüüd koos Märt Agu tant­si­ja­te ning viiu­lian­samb­li­ga Võ­lu­kee­led kaks ga­la­kont­ser­ti. Lae­val oli 6300 rei­si­jat – otsekui ko­gu Ani­ja vald koos Aeg­vii­du­ga – ja 2200 tee­nin­da­jat. Eest­la­si oli üle 400, põ­hi­li­selt USAst ja Ka­na­dast, aga ka Aust­raa­liast, Root­sist ja mu­jalt. Kuid kont­ser­did olid kõi­gi­le rei­si­jai­le, neid rek­laa­mi­ti lae­va in­fo­ka­na­li­tes, nii et saa­lis oli suur rah­vus­va­he­li­ne selts­kond. Kõik lau­lu­me­hed ja küm­ned saat­jad ta­su­sid oma rei­si eest ise. “
Üks ES­TO­de ja vä­li­seest­las­te kok­ku­saa­mi­se tra­dit­sioon on sa­la­kõrt­si lau­lu- ja tant­suõh­tu­te kor­ral­da­mi­ne. Ka see­kord ko­gu­ne­sid eest­la­sed kol­mel õh­tul üh­te suur­de lae­va­kõrt­si ning laul­sid lau­le mees­koo­ri liik­me­te koos­ta­tud Ees­ti selts­kon­na­lau­lu­de lau­li­kust. Eest­las­te­le män­gi­sid tant­suks an­samb­li Su­ve­niir so­lis­tid Sir­je ja Rein Kurg.
Kok­ku­tu­lek kruii­si­lae­val oli Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. aas­ta­päe­va esi­me­ne ava­lik üri­tus vä­lis­maal. Pea­le mee­le­la­hu­tu­se toi­mu­sid se­mi­na­rid, kõ­nel­di tee­ma­del „Ees­ti Va­ba­riik 100“, Ees­ti si­se­jul­geo­lek, Ees­ti ener­gee­ti­ka. Lek­to­rid olid ko­du-Ees­tist, pea­mi­selt mi­nis­tee­riu­mi­de esin­da­jad. Näi­da­ti ka ees­ti fil­me.
„Mi­nu reis toi­mus puh­ku­se ajast, teist­pi­di oli te­gu töö­rei­si­ga, ku­na olin pool­teist aas­tat ta­ga­si võt­nud sel­le kor­ral­da­mi­se vas­tu­tu­se. ES­TO­de ja eest­las­te osa­le­mi­se­ga Vä­lis-Ees­ti üri­tus­tel olen ol­nud seo­tud 1988. aas­tast, mil vii­sin Ees­ti pois­te­koo­ri Aust­raa­lias toi­mu­nud ES­TO­le. Pean vä­ga olu­li­seks, et ole­me ko­du-Ees­ti kul­tuu­ri ja kee­le hoid­mi­sel vä­li­seest­las­te­le toeks,“ lau­sus Ar­vi Ka­ro­tam.
Mais tu­le­vad Rein ja An­ne Lu­ning Ees­tis­se, siis aru­ta­tak­se, mil­lal võiks ol­la eest­las­te järgmine kok­ku­saa­mi­ne me­rel.

Eelmine artikkelSuur­pea soo­vib ran­na­park­lat
Järgmine artikkelSel­gu­sid Ani­ja val­la pa­ri­mad lau­lu­lap­sed