Ani­ja val­la­va­lit­sus tä­nas ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­töö­ta­jaid EM­TAs

1071

Ani­ja val­las tä­his­ta­ti ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­töö­ta­ja­te päe­va nel­ja­päe­val, 3. ok­toob­ril Ees­ti Muu­si­ka- ja Teat­ria­ka­dee­mia uues kont­ser­di- ja teat­ri­ma­jas. Kut­su­tud oli 252 ha­ri­dus­töö­ta­jat-kul­tuu­ri­te­gi­jat, ko­hal oli neist 161. Kok­ku­tul­nuid ter­vi­tas val­la­va­nem Rii­vo Noor, kes koos abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja­ga and­sid koo­li­de, las­teae­da­de ja kul­tuu­ria­su­tus­te 36 töö­ta­ja­le val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja. Ees­ti aas­ta kol­me pa­ri­ma ha­ri­du­sa­su­tu­se ju­hi hul­ka va­li­tud Eda-Mai Tam­mis­te, kes on Ani­ja Val­la Las­teae­da­de di­rek­tor ja Aeg­vii­du las­teaia di­rek­to­ri ko­hu­se­täit­ja, sai kin­giks val­la­va­lit­su­se mee­ne.

Val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja said Keh­ra güm­naa­siu­mist õpe­ta­jad Ter­je Aruo­ja, Rii­na Laan­de, Lii­vi Siil ja Mar­ju Vaht­ra­mäe, lo­go­peed Epp Raud­ki­vi ning koo­li koo­rid ja tant­su­rüh­ma üld­lau­lu- ja tant­su­peo­le vii­nud ju­hen­da­jad Ai­ri Aal­berg, Ene Kerb ja Jan­ne Kuusk­la, Ala­ve­re põ­hi­koo­li õpe­ta­jad Vio­la Ka­se­niit, Me­ri­ke Leet­jõe ja An­to­nia Nael, Aeg­vii­du koo­li õpe­ta­jad Mo­ni­ka Ava­laid, An­ne­liis Lib­lik ja Rei­mo Kaa­si­ku, kel­le ju­hen­da­mi­sel on õpi­la­sed esi­ne­nud edu­kalt va­ba­riik­li­kel kon­kurs­si­del ja võist­lus­tel ning Sil­vi Pa­ra­mo­no­va ja Rutt Tü­li pi­kaaeg­se töö eest koo­lis. Keh­ra kuns­ti­de­koo­list tä­na­ti õpi­la­se edu­ka esi­ne­mi­se eest re­gio­naal­sel ja va­ba­riik­li­kul kon­kur­sil kla­ve­riõ­pe­ta­jat Ju­lia Potš­tar­jo­vat ning plaat­pil­lian­samb­li Xi­lo­fo­no ju­hen­da­jat, 25 aas­tat koo­lis töö­ta­nud Ül­le Rau­da. Val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja­ga tun­nus­ta­ti ka val­la las­teae­da­de ja Ala­ve­re koo­li lo­go­pee­di Vii­vi­ka Oja­lil­le, Ala­ve­re las­teaia Mõm­mi­la õpe­ta­jat Lii­na Lais­saart ja õpe­ta­ja abi He­li Ves­sar­tit, Keh­ra Le­pat­rii­nu las­teaia muu­si­kaõ­pe­ta­jat Kai­sa Tiis­maad, õpe­ta­ja Ul­vi Uma­last ja õpe­ta­ja abi Lii­vi Loi­ku, Keh­ra Las­te­ta­re muu­si­kaõ­pe­ta­ja Lei­li Viir­man­ni, õpe­ta­ja Na­ta­li­ja Ver­ši­ni­nat ja õpe­ta­ja abi Rii­na Šu­bi­tidžet ning Aeg­vii­du las­teaiast õpe­ta­ja Lii­na Mor­nat ja tu­gii­sik Sii­ri Lau­rit.

Tä­nu­kir­ja päl­vi­sid ka kõik tei­sed su­vi­sel üld­lau­lu- ja tant­su­peol osa­le­nud Ani­ja val­la koo­ri­de ja rah­va­tant­suan­samb­li­te ju­hid: se­ga­koo­ri Han­ni­jög­gi ju­hen­da­jad Ma­riell Aren ja Ele­ri-Kris­tel Kui­met, He­li Lau­lus­tuu­dio nais­koo­ri ju­hen­da­ja He­li Ka­ru, nais­rüh­ma­de Päi­ke­se­ra­tas ja Ala­ve­re An­nid ju­hen­da­ja Ma­ri­ka Tut­tel­berg ning Aeg­vii­du rah­va­ma­ja nais­rüh­ma ja se­ga­rah­va­tant­su­rüh­ma ju­hen­da­ja An­ni­ka Noor. Val­la­va­lit­su­se tä­nu­ki­ri an­ti ka Ani­ja kauaaeg­se­le raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja­le Pil­le Kul­la­le, kes tä­his­tas tä­na­vu töö­juu­be­lit, ning Ani­ja mõi­sa aren­dus­ju­hi­le Jan­ne Kal­lak­maa­le pü­hen­du­nud ja in­nus­tu­nud töö eest.

Ani­ja val­la ha­ri­dus­töö­ta­jai­le esi­nes EM­TAs Vello Va­he­ri tsirkusepere.

Eelmine artikkelAni­ja val­la­va­lit­su­se kam­paa­nia ajal las­ti kii­pi­da alla 10 kas­si
Järgmine artikkelKuu­sa­lu ja Kol­ga noor­te osa­lus­koh­vik