Ani­ja val­la­va­lit­sus kaa­lub si­se­lii­ni­de and­mist ÜTK kor­ral­da­da

976

Ani­ja abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor aru­tas koh­tu­mi­sel Har­ju­maa Ühist­rans­por­di­kes­ku­se (ÜTK) juh­ti­de­ga val­la­si­ses­te bus­si­lii­ni­de and­mist ÜTK kor­ral­da­da.

Ani­ja val­las on 3 val­la­si­sest bus­si­lii­ni, mis sõi­da­vad kü­la­de ja Keh­ra lin­na va­het, ning 2 lii­ni, mis vii­vad Ani­ja val­la eri­va­ja­dus­te­ga lap­si koo­li Tal­lin­nas­se ja Roe­las­se. Siia­ni on val­la­va­lit­sus kor­ral­da­nud ve­da­ja­te leid­mi­seks rii­gi­han­ked ning sõl­mi­nud nen­de­ga mit­meaas­ta­sed le­pin­gud. Prae­gu keh­ti­vad kol­meaas­ta­sed le­pin­gud lõp­e­vad tä­na­vu 31. au­gus­til.

Abi­val­la­va­nem üt­les, et val­la­va­lit­sus kaa­lub, kas an­da se­nis­te le­pin­gu­te lõp­pe­mi­sel Ani­ja val­la si­se­se bus­sit­rans­por­di kor­ral­da­mi­ne ÜTKle.
„Ani­ja vald on ÜTK lii­ge, kuid rei­si­ja­te­ve­du ei ole neilt se­ni tel­li­nud. Mõ­ni aas­ta ta­ga­si te­gi ÜTK pak­ku­mi­se ha­ka­ta meie lii­ne hal­da­ma, aga siis ot­sus­tas vald tei­si­ti,“ rää­kis ta.

Rii­vo Noor näeb ÜTKlt tee­nu­se tel­li­mi­sel pers­pek­tii­vi: „Seal töö­ta­vad pro­fes­sio­naa­lid ning kui sõl­mi­me nen­de­ga le­pin­gu, viik­sid nad edas­pi­di lä­bi han­ked ja kor­ral­dak­sid val­la­si­sest ühist­rans­por­ti või­ma­li­kult op­ti­maal­selt – ühil­dak­sid Ani­ja val­da lä­bi­va maa­kond­li­ku lii­ni val­la­si­ses­te lii­ni­de­ga.“
Abi­val­la­va­nem li­sas, kõi­ge olu­li­sem on, et val­la­si­se­ne trans­port oleks paind­lik. Ta tõi näi­te – kui ron­gi­de kel­laa­jad muu­tu­vad, näi­teks hak­kab mõ­ni rong Keh­ras pea­tu­ma 10 mi­nu­tit hil­jem, peab ole­ma ope­ra­tiiv­selt või­ma­lik ka bus­siae­gu muu­ta, et ini­mes­tel oleks või­ma­lik ron­gi­le või sealt tul­les bus­si­le jõu­da. Tei­se olu­li­se as­ja­na ni­me­tas ta, et ÜTK kau­du tu­leb si­set­rans­port val­la­le sood­sam.

Kol­mest Ani­ja val­la si­se­sest bus­si­lii­nist kah­te tee­nin­dab OÜ Ra­dix Trans­port, üh­te OÜ Aluk­vik. Sõit­jad on pea­mi­selt koo­li­lap­sed. Oma val­la koo­li­de õpi­las­te­le on sõit val­la­lii­ni­del ta­su­ta, teis­te­le keh­tib 77sen­di­ne pi­let. Abi­val­la­va­nem ar­vas – kui ot­sus­ta­tak­se an­da oma lii­nid ÜTK kor­ral­da­da, võiks sõit ol­la kõi­gi­le ta­su­ta: „Ka pi­le­ti­süs­tee­mi bus­si pai­gal­da­mi­ne ja süs­tee­mi hal­da­mi­ne mak­sa­vad, nii et ilm­selt po­le mõ­tet neid pi­le­ti­tu­lust üle­val pi­da­da. Kui Ala­ve­rest sõi­davad kolm ini­mest bus­si­ga Keh­ras­se poo­di, siis po­le see ju suur tu­lual­li­kas. See­tõt­tu võiks val­la­si­se­ne trans­port ol­la val­lae­la­ni­ke­le ta­su­ta – po­le ju va­het, kas buss on täis või pool­tü­hi, ku­lud on sa­mad.“

Prae­gu on bus­sit­rans­por­di and­mi­ne ÜTK kor­ral­da­da vaid idee, kuid ot­sus­ta­mi­se­ga on Rii­vo Noo­re sõ­nul kii­re, ku­na prae­gu­sed le­pin­gud ve­da­ja­te­ga keh­ti­vad au­gus­ti­kuu lõ­pu­ni. Et val­la­si­se­ne trans­port oleks kõi­ge op­ti­maal­sem, soo­vib val­la­va­lit­sus lä­hia­jal saa­da tea­da kü­la­de ja ko­gu­kon­da­de ar­va­mu­si-et­te­pa­ne­kuid – kui­das ol­lak­se prae­gu­se si­set­rans­por­di­ga ra­hul, mis on kit­sas­ko­had, mis va­jaks muut­mist.

„Aru­ta­ge kü­la­koo­so­le­ku­tel ka seda, kas on va­ja pea­tu­si juur­de või mõ­ni ära jät­ta. Val­la­va­lit­sus igaü­helt kü­si­mas käia ei jõua, aga võ­ta­me kü­la­va­ne­mad kok­ku ja aru­ta­me koos nen­de­ga kõik et­te­pa­ne­kud lä­bi,“ sõ­nas Rii­vo Noor.

Eelmine artikkelANU VII­RAND Vii­nis­tult ku­dus kin­giks 100 so­ki­paa­ri
Järgmine artikkelPika­ve­re mõi­sa­kool ja­gas ko­gu­kon­na­liik­me­te­le tee­ne­te­mär­ke