Ani­ja va­pi-li­pu ka­van­deid muu­de­tak­se veel

979

Kolme võistlustöö autoritel paluti kavandeid täiendada.

Rii­gi­kant­se­lei süm­boo­li­ka­ko­mis­jon ei kiit­nud Ani­ja val­la süm­boo­li­ka­kon­kur­si pa­ri­maid va­pi ja li­pu ka­van­deid ka pä­rast pa­ran­dus­te te­ge­mist heaks, vaid an­dis soo­vi­tu­si neid veel muu­ta.

Val­la süm­boo­li­ka kon­kur­si­ko­mis­jon pa­lus viiest pa­re­maks hin­na­tud ka­van­dist kol­me töö ka­hel au­to­ril te­ha oma ka­van­di­tes muu­da­tu­si ar­ves­ta­des rii­gi­kant­se­lei süm­boo­li­ka­ko­mis­jo­ni det­semb­ris teh­tud et­te­pa­ne­ku­te­ga. Muu­de­tud ka­van­deid hin­das rii­gi süm­boo­li­ka­ko­mis­jon eel­mi­se nä­da­la es­mas­päe­val, 22. jaa­nua­ril ja lei­dis neis ik­ka vi­gu.

„Li­pu pro­port­sioo­nid olid va­led, ha­ned ei ol­nud pii­sa­valt ka­rak­te­ri­see­ri­tud või ve­si­roo­si­leh­te ku­ju­ta­tud tra­dit­sioo­ni­li­selt,“ sõ­nas Ani­ja val­la­sek­re­tär Hel­di Laks. Nüüd pa­lu­tak­se kol­me ka­van­di au­to­ritel neid vei­di muu­ta süm­boo­li­ka­ko­mis­jo­ni teh­tud et­te­pa­ne­ku­te põh­jal ning esi­ta­da pa­ran­da­tud va­rian­did val­la hin­da­mis­ko­mis­jo­ni­le hil­je­malt 12. veeb­rua­riks. Sa­mal nä­da­lal ko­gu­neb uues­ti rii­gi süm­boo­li­ka­ko­mis­jon.

„Loo­da­me, et siis saa­me lõ­puks kin­ni­tu­se, et meie va­pi ja li­pu ka­van­did vas­ta­valt he­ral­di­ka­reeg­li­te­le ning saa­me need pan­na rah­va­hää­le­tu­se­le,“ lau­sus val­la­sek­re­tär.

Anija vallavalitsus kuulutas konkursi välja novembris, kokku esitati 30 võistlustööd.

Eelmine artikkelEkst­rö­mi Mar­sil osa­le­nu­te arv kas­vab iga aas­ta­ga – tä­na­vu käis Kolga mat­ka­ra­da­del 2500 ini­mest
Järgmine artikkelHELI KA­RU­LE, HEL­GES MÄND­MET­SA­LE ja TIIA KROON­MÄE­LE Kul­tuur­ka­pi­ta­li pree­mia