Ani­ja osa­leb sot­siaalt­rans­por­di ühisp­ro­jek­tis

1483

Vo­li­ko­gu kin­ni­tas sot­siaalt­rans­por­di­tee­nus­te osu­ta­mi­se kor­ra Ani­ja val­las.

Abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja sel­gi­tas, et sot­siaalt­rans­por­di­tee­nu­se osu­ta­mi­se kord on va­ja­lik, ku­na Ani­ja vald on ot­sus­ta­nud osa­le­da Lää­ne-Vi­ru ja Har­ju­maa oma­va­lit­sus­te ühi­ses sot­siaalt­rans­por­di kor­ral­da­mi­ses – sel­le ra­has­ta­mi­seks järg­mi­se ka­he aas­ta jook­sul esi­ta­tak­se taot­lus Eu­roo­pa Lii­du Sot­siaal­fon­di. Va­rem on pro­jek­tis osa­le­mi­sest tea­ta­nud ka Raa­si­ku ja Kuu­sa­lu vald.
„See on täien­dav või­ma­lus abi­va­ja­ja­te­le,“ üt­les Marge Raja.
Pro­jek­ti hak­kab juh­ti­ma Lää­ne-Vi­ru­maa Oma­va­lit­sus­te Liit (VI­ROL). „Lää­ne-Vi­ru­maal oli sar­na­ne oma­va­lit­sus­te ühis­pro­jekt ka ELi eel­mi­sel ra­has­tus­pe­rioo­dil. Ku­na see õn­nes­tus, soo­vi­vad nad kaa­sa­ta ka Har­ju­maa,“ sel­gi­tas ta.
Sot­siaalt­rans­por­di­tee­nus on mõel­dud pea­mi­selt puu­de­ga, lii­ku­mis­ta­kis­tu­se­ga või vä­he­kind­lus­ta­tud ini­mes­te­le tee­nus­te ja töö­koh­ta­de kät­te­saa­da­vu­se või­mal­da­mi­seks. Sel­leks on ka­vas pro­jek­ti eest­ve­da­jal VI­RO­Lil te­ha kaks ühis­han­get – üks ope­raa­tor­fir­ma, tei­ne ve­da­ja leid­mi­seks: „Ope­raa­tor on klien­di­tee­nin­da­ja, kes hak­kab ini­mes­te kõ­ne­sid vas­tu võt­ma. Ve­da­jaid, kel­le­ga te­hak­se raam­le­pin­guid, on mi­tu – kui päe­vas on üks ve­du, saab võt­ta kõi­ge oda­va­ma, aga kui kor­ra­ga on näi­teks 10 ve­du, on va­ja roh­kem ve­da­jaid.“
Oma­va­lit­su­sed, kes ta­ha­vad ühisp­ro­jek­tis osa­le­da, pea­vad va­ja­li­kud õi­gu­sak­tid vas­tu võt­ma 1. maiks, tee­nus käi­vi­tub 1. juu­list. Tee­nu­se siht­rühm on Ani­ja abi­val­la­va­ne­ma kin­ni­tu­sel üs­na lai ning kel­lel va­ja, saab sot­siaalt­rans­por­ti tel­li­da, kuid sel­le eest tu­leb ka ta­su­da. Sot­siaalt­rans­por­di­tee­nust on õi­gus ka­su­ta­da Ani­ja val­da re­gist­ree­ri­tud puu­de­ga ja lii­ku­mis­ta­kis­tu­se­ga ini­mes­tel, vä­he­kind­lus­ta­tud leib­kon­na liik­mel, ka ini­me­sed, kel­le trans­por­di on tel­li­nud haig­la või val­la­va­lit­sus, puu­du­va või eba­so­bi­va ühist­rans­por­diü­hen­du­se­ga ela­ni­kul ning sõi­du­kis va­ba ko­ha ole­ma­so­lul teis­tel­gi.
Mar­ge Ra­ja kin­ni­tu­sel ei tä­hen­da ühi­se sot­siaalt­rans­por­di­tee­nu­se käi­vi­ta­mi­ne, et Ani­ja val­last kaoks se­ni­ne sot­siaal­trans­port: „Üks ei vä­lis­ta teist, ka prae­gu­sed või­ma­lu­sed jää­vad al­les. Pi­gem saab edas­pi­di ini­me­ne, kes ei ole iga­päe­va­ne val­la­ma­ja või sot­siaal­kes­ku­se klient, he­lis­ta­da trans­por­di­soo­vi kor­ral ot­se ope­raa­to­ri­le ja te­da tee­nin­da­tak­se. Val­la­va­lit­su­se roll on siis sel­les, et pea­me ope­raa­to­ri jaoks täit­ma klien­dip­ro­fii­li, kus on kir­jas ini­me­se puu­de as­te, kas ta on la­mav hai­ge või va­jab ra­tas­too­li, va­jab saat­jat või tu­gii­si­kut.“

Eelmine artikkelTa­pal jät­ku­sid B-klas­sikä­si­pal­li­meist­ri­võist­lu­sed
Järgmine artikkelÜks Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­guid