Ani­ja nai­san­sam­bel tä­his­tas 20. te­ge­vu­saas­tat

2382
Ani­ja nai­san­sam­bel – VIR­VE VI­LI­MÄE, AN­NE KUUSK­LA, EVA VALK, LII­VI SIIL, AN­NI TOO­MIN­GAS, UR­VE SIIL ja VIL­MA PE­TER­SON – kan­nab esi­ne­mis­tel Põh­ja-Ees­tis 1870nda­tel rah­va­riie­te ase­mel moo­di tul­nud ka­pot-klei­te, mis on lauljate endi õmmeldud.

Sa­mal päe­val, kui Ani­jal ava­ti re­no­vee­ri­tud mõi­sa­park, tä­his­ta­ti mõi­sa saa­lis Ani­ja nai­san­samb­li 20. te­ge­vu­saas­tat.

20 aas­tat ta­ga­si oli Ani­ja mõi­sas veel kool. Noor muu­si­kaõ­pe­ta­ja Lii­vi Siil oli Keh­ras alus­ta­nud an­samb­li Ko­du ju­hen­da­mist.
„Ilm­selt tu­li see siin ju­tuks ning ühel päe­val tu­lid kä­si­töö­rin­gi nai­sed õpe­ta­ja­te tup­pa ju­tu­ga, et äk­ki teeks ka Ani­jal an­samb­li. Mä­le­tan, et Mee­di Nes­tor kü­sis – kas Ani­ja nai­sed siis ei os­ka laul­da, et meil ei võiks an­sam­bel ol­la?“ mee­nu­tab Lii­vi Siil.
Mõel­dud-teh­tud. Lii­vi Sii­li ju­hen­da­mi­sel alus­ta­sid an­samb­lis Mee­di Nes­tor, Ju­ta Bri­ga­der, Mal­le Vi­kat, Vir­ve Vi­li­mäe, Vil­ma Pe­ter­son, An­ne Kuusk­la, An­ni Too­min­gas ja Ter­je Ala­soo. Vir­ve Vi­li­mäe, Vil­ma Pe­ter­son, An­ne Kuus­la ja An­ni Too­min­gas lau­la­vad seal siia­ni, ma­na­la­tee­le läi­nud Ju­ta Bri­ga­de­ri ase­mel tu­li küm­me aas­tat ta­ga­si laul­ma Ur­ve Siil, kui Mee­di Nes­tor mõ­ne aas­ta eest loo­bus, tu­li uueks liik­meks Eva Valk. Ka Lii­vi Sii­list on saa­nud niiöel­da lau­lev ju­hen­da­ja. 20 aas­ta jook­sul on lü­he­mat või pi­ke­mat ae­ga nen­de­ga koos laul­nud veel küm­me­kond naist.
An­samb­li esi­me­ne üle­sas­tu­mi­ne oli Ani­ja koo­li­ju­hi Tiiu Tris­ber­gi sün­ni­päe­val no­vemb­ris 1997. Esi­me­se ava­lik esi­ne­mi­ne oli pi­sut hil­jem, Ees­ti Va­ba­rii­gi 80. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­sel 21. veeb­rua­ril 1998.
Siis tu­lid ke­vad­kont­sert, jaa­ni­päev, jõu­lud. 20 aas­ta jook­sul on nai­san­sam­bel esi­ne­nud Ani­ja mõi­sas kõi­gil suu­re­ma­tel pi­du­del, kok­ku­tu­le­ku­tel ja va­baõ­huü­ri­tus­tel. Va­he­peal käi­di jõu­lu­ju­ma­la­tee­nis­tus­te ajal laul­mas Har­ju-Jaa­ni ki­ri­kus, paa­ril vii­ma­sel aas­tal on laul­dud jõu­lu­ju­ma­la­tee­nis­tus­tel Ani­ja mõi­sas. Esi­ne­tud on ka hõi­mu­päe­va­del, Ani­ja val­la jõu­lu- ja ke­vad­kont­ser­ti­del, lau­lu- ja tant­su­päe­va­del, ko­du­kan­di­päe­va­del, Pris­ke au­sam­ba juu­res, aga ka era­pi­du­del. Ala­tes 2003. aas­tast on Ani­ja an­sam­bel osa võt­nud Har­ju­maa eri pai­gus toi­mu­va­test mem­me-taa­di­pi­du­dest, mil­lest on saa­nud põlv­kon­da­de pi­du. 2008. aas­tal an­ti 10. sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­seks väl­ja CD plaat „Koos käib kõik ker­gelt“.
Nai­sed käi­vad ka kü­la­rah­va­le sün­ni­päe­va­del laul­mas ja jut­tu pu­hu­mas. Kui ko­ha­le min­na ei saa, on te­le­fo­ni teel laul­nud. 1. juu­nil käi­sid ühes­koos õn­nit­le­mas oma asu­ta­ja­lii­get Mee­di Nes­to­rit, kes sai 88aas­ta­seks.
Proo­ve on al­gu­sest pea­le teh­tud kord nä­da­las Ani­ja mõi­sa saa­lis, ku­na ena­mus nai­si oli na­gu­nii mõi­sa­ga seo­tud. Nüüd on laul­jad pea­mi­selt en­di­selt Ani­jalt, kuid Lii­vi Siil töö­tab Keh­ra koo­lis.
„Sõi­dan siia pä­rast koo­li­tun­de. Va­hel on tões­ti silm kril­lis, ku­na mul on ol­nud kuus tun­di jär­jest. Aga siia on nii hea tul­la, Ani­ja kool oli mi­nu esi­me­ne töö­koht. Ja siin on mõ­nus proo­vi te­ha, just nen­de nais­te pä­rast, nad on rõõm­sad, ei vi­ri­se ku­na­gi,“ lau­sub ta.
Sün­ni­päe­va­kont­ser­dil esi­ne­sid Ani­ja nai­sed koos sõp­ra­de­ga. Raa­si­ku val­la lau­lu­me­he Har­ri Al­jas­mäe­ga esi­tas 20aas­ta­ne nai­san­sam­bel Jaak Joa­la tun­tuks laul­dud „Unis­tus­te jõel“.
„Leid­si­me ta eel­mi­sel aas­tal Aru­kü­last põlv­kon­da­de peolt,“ sõ­nas Lii­vi Siil.
Tei­ne värs­kem sõp­rus­kol­lek­tiiv on Kuu­sa­lu „Vii­si­vee­re­ta­jad“, kel­le­ga teh­ti mul­lu­seks põlv­kon­da­de peoks koos proo­vi. Pü­ha­vai­mu ki­ri­ku kam­mer­koo­ri­ga „Cre­de“ seob Ani­ja nai­si um­bes 15aas­ta­ne sõp­rus ning koos on esi­ne­tud mit­meid kor­di.

Eelmine artikkelNor­dic Hou­ses kin­kis Kuu­sa­lu las­teaia­le õue­sõp­pe pa­vil­jo­ni
Järgmine artikkelKoo­lid saa­vad Di­gi­ta­ris­tu pro­jek­ti­ga rii­gilt küm­neid ar­vu­teid