Ani­ja mõi­sa reno­vee­ri­tud ait ava­ti kont­ser­di­ga

1073
Ani­ja mõi­sa ai­da ava­mi­sel lõi­ka­sid lin­di lä­bi mõi­sa aren­dus­juht JAN­NE KAL­LAK­MAA, val­la­va­nem RII­VO NOOR ja sih­ta­su­tu­se nõu­ko­gu esi­mees AR­VI KA­RO­TAM. Lin­ti hoid­sid mõi­sa töö­ta­jad FA­RIŠ­TA­MO EL­LER ja SIR­JE JÕH­VIK.

Ani­ja mõi­sa ait on pä­rast 10 kuud kest­nud re­no­vee­ri­mist ava­tud kul­tuu­ri- ja peo­ko­ha­na.

Esi­me­sel ad­ven­dil, 1. det­semb­ril ava­ti Ani­ja mõi­sa pea­hoo­ne kõr­val kontserdi- ja peokeskuseks tehtud ait. Mõi­sa 1820. aas­tal ehi­ta­tud vil­jaait ning jää- ja vii­na­kel­der on re­no­vee­ri­tud.

„Ku­na­gi­sest vil­ja, jää ja muu kraa­mi hoid­mi­se ko­hast on saa­nud to­re kont­ser­di­paik, kus pi­da­da to­re­daid üri­tu­si ning ku­hu te kõik ole­te oo­da­tud,“ sõ­nas sih­ta­su­tu­se Ani­ja Mõi­sa Hal­dus te­gev­juht Jan­ne Kal­lak­maa.

Vast­re­no­vee­ri­tud hoo­ne õn­nis­tas Har­ju-Jaa­ni ki­ri­kuõ­pe­ta­ja Jaan Nu­ga, kes süü­tas ai­da ees esi­me­se ad­ven­di­küün­la. Jan­ne Kal­lak­maa koos Ani­ja Mõi­sa Hal­du­se nõu­ko­gu esi­me­he Ar­vi Ka­ro­ta­mi ja val­la­va­nem Rii­vo Noo­re­ga lõi­ka­sid lä­bi süm­bool­se lin­di ai­da sis­se­pää­su ees.

Ar­vi Ka­ro­tam mär­kis, et ai­da ava­mi­ne on sünd­mus, mis toob pi­sa­ra sil­ma­nur­ka: „Kui viis aas­tat ta­ga­si te­gi­me val­la­vo­li­ko­gus ot­su­se Ani­ja mõi­sa re­no­vee­ri­mist ra­has­ta­da, tek­kis usk, et see mõis saab taas­ta­tud. See on saa­nud või­ma­li­kuks en­ne­kõi­ke tä­nu tub­li­de­le ini­mes­te­le – Ani­ja mõi­sa tii­mi­le, val­la­va­lit­su­se­le, vo­li­ko­gu­le ning ini­mes­te­le, kes ela­vad Ani­ja mõi­sa ümb­ru­ses ja on ol­nud mei­le toeks. Suur tä­nu kõi­gi­le!“ lau­sus ta.

Kii­du­sõ­nu lau­sus te­gi­jai­le ka Ly Ren­ter muin­sus­kait­sea­me­tist.

Mõi­saai­da ava­päe­val toi­mus kont­ser­di­saa­liks re­no­vee­ri­tud en­di­sed vil­jaai­das esi­me­ne kul­tuu­riü­ri­tus – Ri­ho Si­bu­la ja Rai­vo Ta­fe­nau bän­di kont­sert „Ad­ven­di so­si­nad“, ühe lau­lu esi­tas ka Keh­ras elav sop­ran Eg­le Troon.

„Ol­la sel­li­se suu­re as­ja sün­ni juu­res, on mei­le, muu­si­ku­te­le, suur au ja pri­vi­leeg,“ mär­kis sak­so­fo­nist Rai­vo Ta­fe­nau.

Veel en­ne kont­ser­ti kõ­ne­les Rii­vo Noor, et mõi­sa ait on osa­ke Ani­ja val­la ja Ani­ja ini­mes­te aja­loost ning ai­da re­no­vee­ri­mi­se ja sel­le­le uue elu and­mi­se­ga aus­ta­tak­se ini­me­si, kel­le ras­ke töö­ga Ani­ja mõis ku­na­gi ra­ja­ti. Ta tä­nas Ani­ja mõi­sa re­no­vee­ri­misp­ro­jek­ti koos­ta­jat ASi Res­tor ee­sot­sas peaar­hi­tekt Mart Kes­kü­la­ga, ehi­tu­se pea­töö­võt­jat, osaü­hin­gut Su­la­ne, ehi­tus­jä­re­le­val­vet tei­nud ASi Inf­ra­ga­te, Ani­ja Mõi­sa Hal­du­se nõu­ko­gu ee­sot­sas Ar­vi Ka­ro­ta­mi­ga, Vil­jo Lei­si ja Enn Pun­ga val­la­va­lit­su­sest ning ko­gu et­te­võt­mi­se pea­mist ve­da­jat Jan­ne Kal­lak­maad.

Li­gi­kau­du 700 000eu­ro­ne in­ves­tee­ring
„Pro­jek­tee­ri­ja an­dis ehi­ta­ja­le ras­ke üle­san­de – mõis tu­leb kor­da te­ha, aga siit lah­ku­des peab ole­ma tun­ne, na­gu mi­da­gi po­leks teh­tud,“ üt­les Jan­ne Kal­lak­maa veeb­rua­ris, kui ai­da re­no­vee­ri­mi­ne al­gas.

Kui­gi ehi­ta­jad püüd­sid­ki ai­das te­ha nii vä­he kui hä­da­pä­rast va­ja­lik ja säi­li­ta­da või­ma­li­kult pal­ju va­na, on ait just­kui uus. Va­na eter­niit­ka­tus asen­da­ti pu­na­se ki­vi­ka­tu­se­ga, fas­saad lub­ja­ti val­geks, pea­hoo­ne­pool­ses kül­jes ava­ti kaks võl­via­lust, mis olid va­he­peal­se­te üm­be­re­hi­tus­te käi­gus su­le­tud us­te­ga. Va­nad vä­li­suk­sed res­tau­ree­ri­ti-vär­vi­ti.

Mõi­sa ai­da peauks viib gar­de­roo­bi. Sel­lest pa­re­ma­le jää­vad väi­ke köök, pa­ni­paik ja tua­lett­ruu­mid, va­sa­ku­le kont­ser­di- ja peo­saal.

Ai­da esi­me­sel kor­ru­sel on li­gi­kau­du 400 ruut­meet­rit põ­ran­da­pin­da. Hoo­ne pea­sis­se­käik viib fua­jees­se-gar­de­roo­bi. Sel­lest pa­re­ma­le on juur­dee­hi­tu­se­na teh­tud li­sa­sein, mil­le ta­ha jää­vad tua­lett­ruu­mid, väi­ke köök ja pa­ni­paik, va­sa­ku­le kont­ser­di­saal. Saa­lis on pä­ris uus vaid be­too­nist põ­rand. Va­nad ki­vi­sei­nad pu­has­ta­ti lah­ti­sest kroh­vist, pes­ti ja vii­mist­le­ti tol­mu­tõr­je­ga, kand­vad lae­ta­lad pu­has­ta­ti-vär­vi­ti.

Ai­da saa­lis on tei­sal­da­tav la­va ning li­gi­kau­du 250 is­te­koh­ta – 204 too­li ja mõ­ned pin­gid sein­te ää­res. Osa too­li­dest, mis aas­taid ta­ga­si olid Keh­ra koo­li­ma­ja saa­lis, vär­vi­ti üle möö­du­nud aas­tal Ani­ja Lü­li­ti ajal, osa te­gi kor­da Ani­ja mees Han­do Jõh­vik.

Saa­li kõr­valt ning ma­ja tei­sest ot­sast, tua­lett­ruu­mi­de juu­rest lä­he­vad tre­pid tei­se­le kor­ru­se­le, üks on puit-, tei­ne be­too­nist keerdt­repp. Uhiuue puit­põ­ran­da saa­nud tei­se kor­ru­se saal on suu­rem, kui alu­mi­ne, kuid se­da on plaan ha­ka­ta ka­su­ta­ma ke­va­dest sü­gi­se­ni ehk soo­jal ajal, ku­na ai­da­hoo­ne maa­küt­te soo­jus sin­na ei ula­tu. Tei­se kor­ru­se sei­nad on sa­mu­ti pu­has­ta­tud-pes­tud ning sei­nu il­mes­ta­vad va­nad pae­ki­vist lao­tud võl­vid.

Ani­ja mõi­sa ait sai re­no­vee­ri­mi­se käi­gus uue kuue – li­gi 170 aas­tat va­na hoo­ne sai pu­na­se ki­vi­ka­tu­se ning lub­ja­ti val­geks.

Ai­da ühest kül­jest viib uks väi­ke­ses­se keld­ris­se, kus on pise­mal selts­kon­nal või­ma­lik kor­ral­da­da näi­teks se­mi­na­re. 19. det­semb­ril toi­mub seal­sa­mas Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu is­tung. Ai­da tei­se kül­ge on Ve­ne ajal ehi­ta­tud abi­hoo­ne. See on res­tau­ree­ri­ma­ta, ku­na kuu­lub erao­ma­ni­ku­le.

Jan­ne Kal­lak­maa sõ­nul on ai­ta ju­ba üs­na pal­ju bro­nee­ri­tud: „Det­semb­ris on siin tu­le­mas juu­be­lid, jõu­lu­peod, üks peie­laud. 14. det­semb­ril kor­ral­dab Ani­ja Lions-klu­bi val­la vä­he­kind­lus­ta­tud las­te toe­tu­seks hea­te­ge­vus­kont­ser­di, kus esi­neb an­sam­bel Puu­luup.“

Mõi­saai­da re­no­vee­ri­mi­ne koos si­sus­tu­se­ga läks maks­ma li­gi­kau­du 700 000 eu­rot. EAS ot­sus­tas eel­mi­sel aas­tal toe­ta­da Ani­ja mõi­sa­komp­lek­si re­no­vee­ri­mist kü­las­tus­kes­ku­seks 1,75 mil­jo­ni eu­ro­ga, Ani­ja val­laee­lar­vest ka­van­da­ti omao­sa­lu­seks 400 000 eu­rot. Mõi­sa pea­hoo­ne peab val­mi­ma tu­le­va aas­ta lõ­puks.