Ani­ja mõi­sa re­no­vee­ri­mist alus­ta­ti ai­dast

680

Veeb­rua­ri al­gu­sest on Ani­ja mõi­sa ait aia­ga pii­ra­tud – ala­nud on mõi­sa­komp­lek­si tu­le­va aas­ta lõ­pu­ni kest­vad re­no­vee­ri­mis­tööd.

EAS ot­sus­tas mul­lu toe­ta­da Ani­ja mõi­sa­komp­lek­si re­no­vee­ri­mist kü­las­tus­kes­ku­seks 1,75 mil­jo­ni eu­ro­ga, omao­sa­lu­seks on val­laee­lar­vest ka­van­da­tud 400 000 eu­rot. Re­no­vee­ri­misp­ro­jek­ti te­gi AS Res­tor, ehi­taks va­li­ti han­kel sood­sai­ma pak­ku­mi­se tei­nud OÜ Su­la­ne.

„Pro­jek­tee­ri­ja an­dis ehi­ta­ja­le ras­ke üle­san­de – mõis tu­leb kor­da te­ha, aga siit lah­ku­des peab ole­ma tun­ne, na­gu mi­da­gi po­leks teh­tud,“ üt­les Ani­ja mõi­sa aren­dus­juht Jan­ne Kal­lak­maa.

Ani­ja mõi­sa re­no­vee­ri­mi­se ob­jek­ti­juht AL­LAN PE­RAN­DI ai­da tei­sel kor­ru­sel.
Ani­ja mõi­sa re­no­vee­ri­mi­se ob­jek­ti­juht AL­LAN PE­RAN­DI ai­da tei­sel kor­ru­sel.

Ehi­tu­se ob­jek­ti­juht Al­lan Pe­ran­di kin­ni­tas, läh­tu­tak­se sel­lest, et kõik va­na, mi­da vä­he­gi või­ma­lik säi­li­ta­da, jäe­tak­se al­les ja muut­ma­ta.

Ehi­ta­jad alus­ta­sid tööd 1. veeb­rua­ril. Esial­gu te­gut­se­tak­se vaid ai­das, pea­hoo­nes­se laie­ne­tak­se märt­sis. Ai­ta tu­leb pä­rast re­no­vee­ri­mist kont­ser­di­saal koos gar­de­roo­bi, tua­let­ti­de ja abi­ruu­mi­de­ga, üle­mi­se­le kor­ru­se­le näi­tu­se­saa­lid. Esi­me­sel nä­da­lal oli ai­das tööl 5 ehi­ta­jat, möö­du­nud nä­da­last 10.

„Ehi­ta­ma ei saa ha­ka­ta en­ne, kui lam­mu­tus­tööd on teh­tud. Alus­ta­si­me põ­ran­da­te lam­mu­ta­mi­se­ga. Ai­da põ­ran­dat on kor­du­valt re­mon­di­tud, loot­si­me, et saa­me va­nu põ­ran­da­lau­du ka­su­ta­da tei­se kor­ru­se põ­ran­dal. Kuid sel­gus, et ai­da põ­rand on pan­dud kol­mes ki­his ning kui kol­man­da ki­hi alt tu­li väl­ja ori­gi­naal­põ­rand, pol­nud seal muud kui peh­ki­nud puit ja ro­tiau­gud,“ rää­kis Al­lan Pe­ran­di.

Ku­na ai­da uk­sed on kit­sad, ei pää­se sin­na suur­te meh­ha­nis­mi­de­ga ning töö­me­hed on pi­da­nud põ­ran­daid kä­sit­si kan­gi­de­ga lah­ti kan­gu­ta­ma. Möö­du­nud nel­ja­päe­va õh­tuks olid nad kä­ru­de­ga ai­dast väl­ja ve­da­nud um­bes 70 kuup­meet­rit põ­ran­da­pui­tu ja so­di: „Tub­lid uk­rai­na me­hed on väl­ja tas­si­nud ja sor­tee­ri­nud kõik kolm kih­ti põ­ran­dat, pea­le sel­le oli põ­ran­da all täi­de, mis koos­nes vil­ja­sõ­kal­dest, vil­ja­pek­su­jäät­me­test ja sae­pu­rust. Kõlb­ma­tut pui­du­ma­ter­ja­li ole­me uti­li­see­ri­nud li­gi­kau­du 80 kuup­meet­rit.“

Tu­le­va­ses gar­de­roo­bis lei­ti eest ilm­selt 1960-1970nda­tel ehi­ta­tud tse­men­dist põ­rand. Ku­na mõõt­mi­sel sel­gus, et saa­li ega gar­de­roo­bi põ­ran­da kan­de­või­me ei vas­ta nor­mi­de­le, pro­jek­tee­ri­tak­se need üm­ber. Gar­de­roo­bio­sa põ­rand on pro­jek­ti­järg­sest ta­sa­pin­nast ka kõr­gem ning see­tõt­tu tu­leb põ­rand um­bes 30 sen­ti­meet­ri sü­ga­vu­ses väl­ja lõh­ku­da. Va­nu põ­ran­daid lõ­hu­tak­se ka ai­da keld­ris, sealt on töö­me­hed ob­jek­ti­ju­hi hin­nan­gul ämb­ri­te­ga väl­ja tas­si­nud kor­ra­li­ku Ka­ma­zi täie pin­nast ning ki­ve.

„Mil­lal saa­me ha­ka­ta ai­da­le uut põ­ran­dat te­ge­ma, sõl­tub sel­lest, kui rut­tu jõu­tak­se need üm­ber pro­jek­tee­ri­da,“ sõ­nas ob­jek­ti­juht.

Ai­das on põ­ran­da­pin­da üle 400 ruut­meet­ri, sin­na tu­leb be­toon­põ­rand, sel­le sis­se pan­nak­se küt­te­to­rus­tik – ait saab maa­küt­te.

Eba­meel­div ül­la­tus ta­bas ehi­ta­jat ka ai­da va­he­lae lah­ti võt­mi­sel – kui esial­gu paist­sid lae­ta­lad üs­na kor­ra­li­kud ja ka­su­ta­mis­kõlb­li­kud, siis lä­he­mal vaat­lu­sel sel­gus, et need on ar­va­tust tun­du­valt roh­kem peh­ki­nud ning osa tu­leb täies­ti väl­ja va­he­ta­da: „Kui kel­lel­gi on pak­ku­da kan­di­li­si ta­la­sid, võ­ta­me need suu­re rõõ­mu­ga vä­ga.“

Ai­da ki­vi­sei­nad kii­tis Al­lan Pe­ran­di ke­naks: „Sei­nad pu­has­ta­me vaid ära – kui väl­jas on plussk­raa­did, la­se­me ker­ge sur­ve­vee­ga üle. Va­na krohv tu­leb mak­si­maal­selt säi­li­ta­da, liht­salt lah­ti­sed tü­kid võ­ta­me väl­ja ning ku­hu va­ja, pa­ne­me na­tu­ke se­gu va­he­le.“

Tu­le­va­se kont­ser­di­saa­li sein­tes­se teh­ti kaks ava eva­kuat­sioo­ni väl­ja­pää­su­deks, li­saks ka saa­li ja gar­de­roo­bi­va­he­li­se uk­se jaoks. Uk­se kõr­valt hak­kab mi­ne­ma trepp ai­da tei­se­le kor­ru­se­le. Sin­na tu­leb laud­põ­rand, sei­nad pu­has­ta­tak­se ja kroh­vi­tak­se, kus va­ja. Ke­va­del ha­ka­tak­se va­he­ta­ma mõi­sa ka­tust – va­na eter­niit­ka­tus asen­da­tak­se ki­vi­ka­tu­se­ga ning lõ­puks vär­vi­tak­se hoo­ne väl­jast val­geks.

„Soo­vi­me ai­da saa­da sel­le aas­ta lõ­puks val­mis, võib-ol­la ise­gi sü­gi­seks, ehk õn­nes­tub, et pärt­li­päe­va­laat ja jõu­lu­maa toi­mu­vad ju­ba ai­das,“ lau­sus Jan­ne Kal­lak­maa.

Eelmine artikkelKait­se­vä­gi va­jab väl­jaõp­peks so­bi­lik­ke ala­sid
Järgmine artikkelMärt­sist al­gab Raa­si­ku val­las taas kor­ral­da­tud jäät­me­ve­du