Ani­ja mõi­sa raa­ma­tu jaoks ko­gu­tak­se Hooand­ja kau­du an­ne­tu­si

441

An­ne­ta­mis­tal­gu­te­ga ei õn­nes­tu­nud Ani­ja mõi­sal, Keh­ra jaa­ma­hoo­nes te­gut­se­val muu­seu­mil ega Keh­ra ait-kui­va­til ko­gu­da pii­sa­valt an­ne­tu­si.

Sih­ta­su­tus Ani­ja Mõi­sa Hal­dus soovis 3. det­semb­ril toi­mu­nud an­ne­ta­mis­tal­gu­te­ga ko­gu­da ra­ha Ani­ja mõi­sa aja­lu­gu, ar­hi­tek­tuu­ri ja lu­gu­sid koon­da­va ma­hu­ka raa­ma­tu väl­jaand­mi­seks. Tal­gu­päe­val kan­dis sih­ta­su­tu­se ar­vel­dus­kon­to­le ra­ha vaid üks an­ne­ta­ja, 25 eu­rot. Sa­mast päe­vast ala­tes ko­gu­tak­se ra­ha ka ühis­ra­has­tusp­lat­vor­mi Hooand­ja kau­du. Seal oli pro­jek­ti­le „Ai­ta Ani­ja mõi­sa lu­gu kaan­te va­he­le“ es­mas­päe­vaõh­tu­se sei­su­ga üks ini­me­ne an­ne­ta­nud 15 eu­rot.

Mõi­sa­raa­ma­tu koos­tab Tar­tu Üli­koo­li kuns­tia­ja­loo pro­fes­sor Ju­han Mais­te. Hooand­ja kir­jel­du­ses lu­ba­tak­se, et koos Ani­ja ela­ni­ke­ga pa­neb ta kok­ku mah­la­ka loo Ani­ja mõi­sast ja sel­le ümb­ru­sest, koon­da­tav ma­ter­jal tu­gi­neb nii aja­loo­tea­du­se­le kui rah­va­suus le­vi­va­le et­nog­raa­fi­li­se­le pä­ran­di­le. Raa­ma­tus­se on plaa­ni­tud koon­da­da mõi­sa eri ta­hud ar­hi­tek­tuu­rist kuns­ti­ni, asus­tu­sest sot­siaal­se kesk­kon­na­ni, aad­li­kul­tuu­rist rah­vus­li­ku är­ka­mi­se ja po­lii­ti­li­se mäs­su­meel­su­se­ni.

Hooand­ja jaoks teh­tud vi­deo­tut­vus­tu­ses teeb Ani­ja Mõi­sa Hal­du­se nõu­ko­gu lii­ge Rai­mo Jõe­rand üle­vaa­te mõi­sa aja­loost, näi­tab va­nu ja uu­si fo­to­sid ning rää­gib, et Ani­ja mõi­sa jaoks on Keh­rast pä­rit kuns­tia­ja­loo­la­se Ju­han Mais­te nõu­so­lek raa­ma­tu koos­ta­mi­seks suur või­ma­lus.

„Ise­gi, kui mõi­sa­müü­rid peak­sid ühel het­kel va­ri­se­ma, siis kir­ju­ta­tud sõ­na kes­tab ju eda­si,“ mär­gib Rai­mo Jõe­rand ning kut­sub üles pro­jek­ti toe­ta­ma kõi­ki ko­ha­lik­ke, neid, kel­le­le lä­heb kor­da ku­na­gi­se Har­ju-Jaa­ni ki­hel­kon­na käe­käik ning tei­si, kes hoo­li­vad Ees­ti aja­loost ja kul­tuu­ri­loost.

Kõik, kes toe­ta­vad Ani­ja mõi­sa raa­ma­tu väl­jaand­mist vä­he­malt 50 eu­ro­ga, saa­vad tä­nu­tä­heks au­to­ri­te au­tog­ram­mi­de­ga raa­ma­tu ning kut­se esit­lu­se­le. Vä­he­malt 100eu­ro­se an­ne­tu­se kor­ral tä­na­tak­se li­saks ka raa­ma­tu ai­ne­tel gii­di­tuu­ri­ga. Vä­he­malt 500 eu­rot an­ne­ta­nud saa­vad mõi­sa här­ras­te­ma­jas öö­ma­ja koos ro­man­ti­li­se õh­tu­söö­gi­ga ning vä­he­malt 1000 eu­rot an­ne­ta­nud pi­da­da mõi­sa suu­res saa­lis ühe oma üri­tu­se.

Ani­ja mõi­sa üri­tus­te­kor­ral­da­ja Fa­riš­ta­mo El­ler sel­gi­tas, et Ani­ja mõis ei jõud­nud Hooand­jas nen­de kii­re­ma­te hul­ka, kes saa­vad an­ne­ta­mis­tal­gu­te raa­mes möö­du­nud nä­da­lal ko­gu­tud toe­tus­ra­ha kät­te ka ju­hul, kui soo­vi­tud sum­mat sa­jap­rot­sen­di­li­selt täis ei kogu. See­tõt­tu maks­tak­se Hooand­ja kau­du anneta­tud sum­ma mõi­sa sih­t­asu­tu­se ar­ve­le vaid ju­hul, kui ra­ha­ko­gu­mi­se vii­ma­seks päe­vaks, 27. jaa­nua­riks, on sel­le kau­du saa­dud kok­ku vä­he­malt soo­vi­tud 5000 eu­rot.

Fa­riš­ta­mo El­ler mär­kis, et mõis teeb ka omalt poolt ühe an­ne­tu­se ning pa­kub Ani­ja val­la suur­pe­re­de las­te­le või­ma­lu­se osa­le­da tu­le­val ke­va­del mõi­sa kü­las­tusp­rog­ram­mis „Ani­ja mõi­sa­par­gi sa­la­dus­te ra­da“.

Keh­ras oo­ta­vad an­ne­tu­si ait-kui­va­ti ning muu­seum
MTÜ Ing­Ver ko­gus an­ne­ta­mis­tal­gu­te ajal Hooand­ja kesk­kon­nas ra­ha Keh­ra ait-kui­va­tis­se tua­lett­ruu­mi ehi­ta­mi­seks. Ani­ja val­lalt va­na ai­da­hoo­net ren­tiv Ing­Ver on seal mi­tu aas­tat kor­ral­da­nud kul­tuu­ri- ja mee­le­la­hu­tu­sü­ri­tu­si. Tä­na­vu saa­di val­laee­lar­ve ja ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi toel hoo­nes­se sis­se ve­si, järg­mi­se­na soo­vib MTÜ sin­na te­ha WC.

An­ne­ta­da sai möö­du­nud nä­da­lal, 2.-8. det­semb­ri­ni. Te­gu oli nii­ni­me­ta­tud paind­li­ku lõ­pu­ga kam­paa­nia­ga, mis tä­hen­dab, et pro­jek­ti toe­ta­tak­se an­ne­ta­tud ra­ha­ga ka ju­hul, kui loo­de­tud sum­mat kok­ku ei saa. Soo­vi­tud 4000 eu­rost ko­gus Ing­Ve­ri pro­jekt 926,11 eu­rot, an­ne­ta­jaid oli 41.

MTÜ ju­ha­tu­se lii­ge In­ga Koit­la üt­les, et kui­gi tua­lett­ruu­mi te­ge­mi­seks va­ja­lik­ku sum­mat kok­ku ei saa­dud, ei jää see te­ge­ma­ta. Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu eral­das sel­leks no­vemb­ris 9675 eu­rot, ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mist on va­rem saa­dud 2000 eu­rot.

„Oli neid, kes üt­le­sid, et ta­hak­sid an­ne­ta­da, aga pal­ga­päev on al­les 10. det­semb­ril. Kui­gi Hooand­ja kau­du mei­le enam an­ne­ta­da ei saa, on kõi­gi ra­ha­li­ne pa­nus oo­da­tud ja võ­ta­me rõõ­mu­ga vas­tu. Alus­ta­me sel­le ra­ha­ga, mis meil ole­mas, vaa­ta­me, kui pal­ju sel­le eest teh­tud saa­me,“ lau­sus ta.

MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam kut­sus an­ne­ta­mis­tal­gu­te­ga toe­ta­ma en­di­ses jaa­ma­hoo­nes asu­va muu­seu­mi Keh­ra aja- ja kul­tuu­ri­lu­gu ka­jas­ta­va in­te­rak­tiiv­se pü­sieks­po­sit­sioo­ni loo­mist. See maksab 19 380 eu­rot, li­gi 10 000 eu­rot saa­di Lea­deri prog­ram­mist. Keh­ra Raud­tee­jaa­ma te­gev­ju­hi An­ne Oruaa­sa sõ­nul on pro­jek­ti omao­sa­lu­sest puu­du vä­he­malt 4000 eu­rot. An­ne­ta­mis­tal­gu­te raa­mes an­ne­ta­ti MTÜ­le 80 eu­rot.

„Loe­me an­ne­tu­seks ka mei­le too­dud jõu­lu­puud, kah­te lam­pi ja pa­ber­tahv­lia­lust,“ mär­kis ta ning li­sas, et kui­gi va­ja­mi­ne­vast ra­ha­sum­mast saa­di an­ne­ta­mis­tal­gu­te­ga väi­ke osa, ol­lak­se ra­hul.

Ehk­ki an­ne­ta­mis­tal­gud on möö­das, oo­tab MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam an­ne­tu­si eda­si: „Keh­ra Raud­tee­jaam kuu­lub tu­lu­mak­su­soo­dus­tu­se­ga ühin­gu­te al­la. See tä­hen­dab, et mei­le teh­tud an­ne­tu­sest saab an­ne­ta­ja tu­lu­mak­su ta­ga­si ning äriü­hin­gud, kes mei­le an­ne­ta­vad, ei pea sel­le pealt tu­lu­mak­su ta­su­ma.“

Keh­ra muu­seum peaks val­mi­ma tu­le­vaks sü­gi­seks. Pü­sieks­po­sit­sioo­ni jaoks an­ne­ta­ja­te ni­med ava­li­kus­ta­tak­se muu­seu­mi sei­nal.