Ani­ja Lü­li­ti te­ge­vus­päe­val viiak­se el­lu 26 ideed

1263

Ani­ja Lü­li­ti­le esi­ta­tud 32 ideest lä­he­vad lau­päe­val, 14. ap­ril­lil käi­ku 26.

Eel­mi­ses le­hes kir­ju­ta­si­me, et Ani­ja Lü­li­ti­le esi­ta­ti kok­ku 31 ideed. Möö­du­nud nä­da­lal sel­gus, et üks pro­jekt ei ol­nud teh­ni­lis­te prob­lee­mi­de tõt­tu veel kor­ral­da­ja­te­ni jõud­nud. Eks­per­ti­de ko­da ot­sus­tas, et esi­ta­tud idee­dest vii­vad 24 töö­rüh­ma el­lu 26 pro­jek­ti.

„Mõ­ned esi­ta­tud idee­dest jää­vad el­lu vii­ma­ta, ku­na ei ma­hu Ani­ja Lü­li­ti for­maa­ti – on sel­leks lii­ga ma­hu­kad – või ei ole me kind­lad, et suu­da­me idee el­lu­vii­mi­seks koon­da­da pii­sa­va mees­kon­na. Mõ­ned ideed on koon­du­nud üh­te pro­jek­ti ning na­gu eel­mi­sel kor­ral, on ka nüüd mõ­ne idee el­lu­vii­mi­ne ots­tar­be­kam kor­ral­da­da val­la­va­lit­su­sel muul moel,“ üt­les Ani­ja Lü­li­ti üks pea­kor­ral­da­ja, Anija vallavolikogu liige Kai­sa Tam­ki­vi.

Et kõik head al­ga­tu­sed saak­sid teh­tud, eral­das Ani­ja val­la­va­lit­sus li­saks Ani­ja Lü­li­ti jaoks ee­lar­ves ka­van­da­tud 10 000 eu­ro­le veel 4000 eu­rot. Nel­ja vär­vi­mi­se­ga seo­tud pro­jek­ti toe­tab vär­vi­too­ja Ak­zo­No­bel. Teistele projektidele müüakse värvi soodushinnaga.

Kõik, kes soo­vi­vad Ani­ja Lü­li­ti te­ge­vus­päe­val osa­le­da, peak­sid sel­le ko­du­le­he me­nüüs klik­ka­ma „Löö kaa­sa“, va­li­ma en­da­le meel­di­va-so­bi­va pro­jek­ti ning re­gist­ree­ri­ma end mees­kon­na liik­meks. En­ne Ani­ja Lü­li­ti te­ge­vus­päe­va võ­ta­vad idee­de eest­ve­da­jad oma gru­pi liik­me­te­ga ühen­dust.

Keh­ra
Ühi­se pro­jek­ti­na viiak­se el­lu Tar­mo Tii­de­maa ja Han­nes Pik­ke­li ideed is­tu­ta­da Keh­ras­se puid. Need is­tu­ta­tak­se Keh­ra sis­se­sõi­du­tee äär­de Kes­ku­se ning Põh­ja tä­na­va­le ku­ni va­na si­de­ma­ja­ni.

In­ga Vai­nu idee on puh­ke­ala ra­ja­mi­ne Keh­ra staa­dio­ni ripp­sil­la juur­de, Par­gi tä­nav 25a park­la kõr­va­le. Plaa­nis on nii­ta võ­sa ja pui­tu­nud var­red, lik­vi­dee­ri­da va­na traa­taed ja puit­pos­tid ning te­ha jõe­vaa­te­ga kor­ras­ta­tud puh­ke­koht. Pai­gal­da­tak­se ka pink ning või­ma­lu­sel ra­ja­tak­se tee­ra­da.

Ste­fan Oja­ssoo idee on te­ha si­se­vii­mist­lus Keerdt­re­pi stuu­dio­le Keh­ra rah­va­ma­jas. Keerdt­re­pi mees­kond on alus­ta­nud rah­va­maj­ja he­lis­tuu­dio ra­ja­mist, sel­leks on soe­ta­tud sal­ves­ta­mis­teh­ni­kat. Lü­li­ti raa­mes on plaan ehi­ta­da stuu­dio val­mis – vär­vi­da sei­nad, ehi­ta­da sein­te­le he­li­sum­mu­ta­vad ja akus­ti­li­sed pa­nee­lid.

Re­ne Kaa­lo et­te­pa­ne­kul kor­ras­ta­tak­se Keh­ra ran­na­kä­si­pal­li­väl­jak ja sel­le ümb­rus.

Mi­kael Par­ma­ni idee on kor­ras­ta­da ja uuen­da­da Keh­ra ko­gu­du­se­ma­ja kõr­val asuv va­baõ­hu­park – hool­da­da pin­nas, kont­rol­li­da lõua­tõm­be­to­ru­de sei­su­kor­da, kor­ri­gee­ri­da kum­mi­kiik, vär­vi­da üle ka­tu­sea­lu­ne. Pro­jek­ti toe­tab Ak­zo­No­bel.

Awe Paap pak­kus väl­ja idee kor­ras­ta­da Aia tä­nav 3 ma­ja ta­ga plat­sil asuv va­na­ne­nud män­gu­väl­jak – ra­ja­da kii­ge­süs­teem, liu­mä­gi, jalg­pal­li­vä­ra­vad ja korv­pal­li­rõn­gas, pai­gal­da­da kor­ra­lik prü­gi­kast.

Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma eest­võt­tel vär­vi­tak­se üle Keh­ra ui­su­väl­ja­ku gra­fi­teid täis poor­tid.

El­vis Hru­pa al­ga­tu­sel re­no­vee­ri­tak­se Keh­ra rah­va­ma­ja va­nad tei­sal­da­ta­vad koo­riast­med. Need lih­vi­tak­se ja vär­vi­tak­se il­mas­ti­ku­kind­la vär­vi­ga. Pro­jek­ti toe­tab Ak­zo­No­bel.

Al­la Kle­met­si eest­võt­tel kor­ras­ta­tak­se va­na asu­la park ja ra­ja­tak­se män­gu­väl­jak. Plaa­nis on uuen­da­da võrk­pal­li­väl­ja­ku liiv, ehi­ta­da män­gu­väl­jak koos kii­ke­de, liu­mäe ja lii­va­kas­ti­ga ning pai­gal­da­da va­ne­ma­te ini­mes­te jaoks mu­ga­va­mad pin­gid.

Kel­ly Kruus­mann ja MTÜ Kunst Kohv­ris al­ga­ta­vad mõt­te­tal­gud loo­me­kes­ku­se ra­ja­mi­seks Keh­ras­se.

Eda-Mai Tam­mis­te idee on ni­hu­ta­da Le­pat­rii­nu las­teaia ae­da krun­di pii­ri­ni, et saa­da juur­de õuea­la pin­da – õuea­la suu­ren­da­mi­se­ga saab te­ha liu­lask­mi­seks kün­ka ning pai­gal­da­da las­teaia­hoo­vi uu­si at­rakt­sioo­ne.

Tii­na Tep­pan al­ga­tu­sel te­hak­se Las­te­ta­re las­teaia õuea­la­le hoiu- ja sõi­me­rüh­ma las­te jaoks suu­re aia sis­se eral­di ma­dal pui­taed, mil­le sees on väi­kes­te jaoks so­bi­vad at­rakt­sioo­nid, kii­ged ja lii­va­kast.

He­len Noo­le idee on maad­lus­saa­li kor­ras­ta­mi­ne. Ani­ja maad­lusk­lu­bi ka­su­tab Las­te­ta­re las­teaia ja las­te­hoiu va­he­list ruu­mi ning see tä­hen­dab lä­bi hoiu­rüh­ma ruu­mi­de käi­mist. Maad­lusk­lu­bi­le on ka­vas te­ha eral­di sis­se­pääs va­nas­se raa­ma­tu­ko­guos­sa, kus tu­leb lõh­ku­da mõ­ned kerg­sei­nad ja see­jä­rel ruum kor­ras­ta­da.

Ala­ve­re
Ju­lia Šats­ka­ja et­te­pa­ne­kul värs­ken­da­tak­se Ala­ve­re noor­te­kes­ku­se ruu­me – vär­vi­tak­se sei­nad, põ­ran­dad te­hak­se mist­ra või PVC kat­te abil soo­je­maks. Et­te­võt­mist toe­tab Ak­zoNo­bel.

Kät­lin Takk pak­kus väl­ja kaks ideed. Üks on Ala­ve­re kü­la suu­re­le kel­gu­mäe­le tur­va­li­selt pää­se­mi­seks kor­ra­li­ku sil­la ehi­ta­mi­ne.
Kät­lin Ta­ki tei­ne idee on lam­mu­ta­da Ala­ve­re kü­la kor­ter­ma­ja­de si­se­hoo­vis asuv va­na ki­vist hoo­ne, praht mi­ne­ma ve­da­da ja te­ha sel­le ase­me­le par­ki­mis­ko­had.

Taa­vi Ran­do­ja soov on luua Ala­ve­re kes­ke­le ka­hest kii­gest ja ka­hest pin­gist koos­nev aja­veet­mi­se ko­ha­ke.

Aeg­vii­du
Ma­ris Joo­na idee on Aeg­vii­tu väi­ke­las­te män­gu­väl­ja­ku ra­ja­mi­ne ja seik­lus­par­gi pa­ran­dus­tööd. Väi­ke­las­te män­gu­väl­jak liu­mäe, ka­he kii­ge ja lii­va­kas­ti­ga te­hak­se kõ­la­ko­ja par­ki.

Ani­ja ja Kuu­se­mäe
SA Ani­ja Mõi­sa Hal­dus idee on pan­na va­nad too­lid sä­ra­ma ehk vär­vi­da ai­da­nur­gas seis­vad Keh­ra güm­naa­siu­mist saa­dud 120 too­li. Et­te­võt­mist toe­tab Ak­zo­No­bel.

Pil­le Kul­la al­ga­tus on Ani­ja-Kuu­se­mäe män­gu­väl­ja­ku kõr­val ole­va va­na la­gu­ne­nud lau­da lam­mu­ta­mi­ne, män­gu­väl­ja­ku­le las­te­le pui­dust män­gu­ma­ja ehi­ta­mi­ne.

Pik­va
Erik Jü­riöö idee on Pik­va kü­la aja­loo­li­se bus­si­pa­vil­jo­ni re­no­vee­ri­mi­ne. Amor­ti­see­ru­nud pa­vil­jo­nilt on ka­vas ee­mal­da­da va­nad puit­konst­rukt­sioo­nid, sir­gen­da­da me­tal­list kan­dev­to­rud, te­ha uued va­he­sei­nad ning vee ära­voo­lu­ga ka­tus. Pa­vil­jo­ni juur­de pai­gal­da­tak­se prü­gi­kast, või­ma­lu­sel ka val­gus­tus.

Üle­val­la­li­sed pro­jek­tid
Anija abivallavanem Rii­vo Noor pak­kus väl­ja mõt­te­tal­gud Ani­ja val­la jäät­me­käit­lu­se ja pur­gi­mis­tee­nus­te ühi­seks kor­ral­da­mi­seks, et lei­da häid la­hen­du­si ja uu­si ideid ela­nik­ke ra­hul­da­va ja kesk­kon­na­sääst­li­ku jäät­me­käit­lu­se juu­ru­ta­mi­seks.

Kaie Un­te­ra idee on koer­te ja kas­si­de oma­ni­ke­le mõt­te­tal­gud, kui­das neid pa­re­mi­ni tea­vi­ta­da val­las keh­ti­va­test ees­kir­ja­dest, kaar­dis­ta­da lem­mik­loo­ma­de väl­ja­hei­te prü­gi­kas­tid ning ko­had, ku­hu on neid veel va­ja, sa­mu­ti aru­ta­tak­se koer­te jooks­mi­sae­di­ku va­ja­du­se ning asu­ko­ha üle ning kõ­nel­dak­se kii­bis­ta­mi­se­ga seo­tud kü­si­mus­test.

Proo­met Tor­ga al­ga­tu­sel toi­mub aju­rün­nak „Elu pä­rast kii­ret in­ter­net­ti“ ehk mis võiks juh­tu­da siis, kui Ani­ja val­la kõik ma­ja­pi­da­mi­sed on ühen­da­tud kii­re in­ter­ne­ti­ga – mil­li­seid tee­nu­seid saab tu­le­vi­kus pak­ku­da ja aren­da­da kii­re in­ter­ne­ti toel.

Eelmine artikkelRaa­si­ku vald Noor­te­ga­ran­tii pro­jek­tis
Järgmine artikkelAida­kem noo­ri, kes või­vad kõi­ge­le käe­ga lüüa