Ani­ja koh­vi­ku­te­päev ko­lis esi­mest kor­da mõi­sa­hoo­vi

1927
ANCEELIKA LEESALU (vasakult teine) Kuusalust ja tema tütre MARII PRII koogilett oli Anija mõisa kohvikutepäeva üks populaarsemaid.

10 koh­vi­kut mee­li­ta­sid Ani­ja mõi­sa re­kor­dar­vu kü­las­ta­jaid.

Mõ­ned­ki kü­las­ta­jad, kes pü­ha­päe­val, 16. juu­lil Ani­ja mõi­sa tu­lid, lau­su­sid, et juu­li kes­kel on või­ma­tu vee­ta nä­da­la­va­he­tust il­ma, et ku­sa­gil ümb­ru­ses po­leks koh­vi­ku­te­päe­va. Ai­nuük­si möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel olid suu­re­mad koh­vi­ku­te­päe­vad li­saks Ani­ja­le Võ­sul, Mär­ja­maal, To­ris, Val­gas, Vi­ga­la ja Pa­la val­las.
Ani­ja koh­vi­ku­pi­da­jad kü­las­ta­ja­te pä­rast mu­ret­se­ma ei pi­da­nud, kuum su­veilm tõi ko­ha­le nii pal­ju rah­vast, et toi­dud said ot­sa mi­tu tun­di en­ne amet­lik­ku sul­ge­mi­sae­ga ning toi­du­sa­bad olid tipp­het­ke­del mit­me­küm­ne­meet­ri­sed. Koh­vi­ku­te­päe­va kor­ral­da­ja, SA Ani­ja Mõis aren­dus­juht Jan­ne Kal­lak­maa vaa­tas aeg-ajalt mõi­sa­hoo­vi sis­se­pää­su võl­ve ning mär­kis, rah­vast tu­leb ko­gu aeg ja pal­jud neist võ­hi­võõ­rad.
Tä­na­vu toi­mus Ani­ja koh­vi­ku­te­päev kol­man­dat kor­da, koh­vi­ku­pi­da­jaid oli 10. Tel­gid-lauad olid sea­tud mai lõ­pus ava­tud mõi­sa­par­gis, pal­jud koh­vi­ku­pi­da­jad olid väl­ja pan­nud kü­la­lis­te­le oma too­lid ning lauad.
Koh­vi­ku ava­s tä­na­vu Kat­rin Roo­me­re, kel­le too­dan­gut tea­tak­se Ka­ti Köök ni­me all. Naa­ber­val­last tu­lid ko­ha­le Raa­si­ku õl­le­te­ha­se õl­le-kal­ja­müü­jad. Kuu­sa­lust tu­li küp­se­ti­si pak­ku­ma An­cee­li­ka Lee­sa­lu. Ko­hi­la val­last oli müü­mas kä­si­töö­jää­tis­te Jää­ma­ri val­mis­ta­ja, tei­ne jää­ti­se­müü­ja Jät­su Tal­lin­nast. Gruu­sia­pä­rast toi­tu pak­kus Su­lu­gu­ni ko­du­koh­vik, Tii­gi ää­res avas pann­koo­gi­koh­vi­ku Car­men Mei­kar, koo­gi­le­ti sea­dis üles Lii­vi Loik ning Mer­le Kink avas tai­me­toi­du­koh­vi­ku Ül­la­tus. Vä­li­le­ti avas ka mõi­sa pü­si­koh­vik In­nA­mo­ra­ta pe­re­nai­se Ül­le Nii­ne­met­sa käe all. Esi­mest kor­da oli tä­na­vu ava­tud ka fo­tos­tuu­dio, kus Ter­je Ato­nen te­gi soo­vi­ja­te­ga fo­to­ses­sioo­ne.

Kuu­lus Ka­ti Köök ja In­nA­mo­ra­ta su­ve­rul­lid

Grusiinid JANA ŠUBITIDZE ja INNA ŠUBITIDZE pakkusid Suluguni juustu vardaid.
Grusiinid JANA ŠUBITIDZE ja INNA ŠUBITIDZE pakkusid Suluguni juustu vardaid.

Ka­hel va­ra­se­mal aas­tal on koh­vi­kuid ol­nud vä­hem, le­tid olid üles sea­tud mõi­sa­hoo­ne ruu­mi­des­se. Möö­du­nud aas­tal oli aren­dus­ju­hi sõ­nul si­se­ruu­mi­des ju­ba vä­ga kit­sas, kuid kehv ilm po­leks na­gu­nii lu­ba­nud õue ko­li­da.
Jan­ne Kal­lak­maa lau­sus, et paar koh­vi­ku­pi­da­jat jäi tä­na­vu tu­le­ma­ta: „Te­gi rõõ­mu, et koh­vi­ku­pi­da­jad, kes mit­men­dat aas­tat osa­le­nud, kü­si­sid ju­ba am­mu, mil­lal tu­leb uus koh­vi­ku­te­päev. Sa­mas oli ka mit­meid uu­si te­gi­jaid.”
Ta li­sas, et on koh­vi­ku­päe­va­de suur aus­ta­ja ning kü­las­tab neid, kus vä­he­gi või­ma­lik: „Kaks aas­tat olin koh­vi­ku­te­päe­val ka ise le­ti ta­ga, tä­na­vu po­leks enam jõud­nud, ku­na kor­ral­da­mi­se­ga oli vä­ga pal­ju tööd. Su­vel on mõi­sas ka muu­de üri­tus­te graa­fik vä­ga ti­he, see­tõt­tu ei ha­ka­nud me koh­vi­ku­te­päe­va­le eral­di esi­ne­jat kut­su­ma.”
Aren­dus­juht sõnas, kui mitmed koh­vi­kud on ko­duae­da­des, siis pea­vad kü­la­li­sed te­ge­ma vä­ga suu­re rin­gi: „Meil oli kõik kom­pakt­selt, sa­mas oli iga koh­vi­ku üm­ber pii­sa­valt ruu­mi nii var­jus kui päi­ke­se käes is­tu­mi­seks. Hea või­ma­lus oli tut­vus­ta­da hil­ju­ti ava­tud mõi­sa­par­ki, ka seal olid pal­jud esi­mest kor­da.”
Möö­du­nud aas­tal koh­vi­ku­te­päe­val esi­mest kor­da uk­sed ava­nud ning ala­tes ke­va­dest Ani­ja mõi­sa pü­si­koh­vi­kuks saa­nud In­nA­mo­ra­ta pe­re­nai­ne Ül­le Nii­ne­mets rääkis, et koh­vi­kul lä­heb häs­ti, oma jõu­du­de­ga ha­ka­tak­se ju­ba jän­ni jää­ma ja tu­leb ha­ka­ta ot­si­ma abi­li­si. Li­saks ta­va­kü­la­lis­te­le toit­lus­ta­takse mõi­sa su­ve­kont­ser­ti­del, era­pi­du­del-pul­ma­des. Su­veü­ri­tus­te ajal on nad ka va­rem le­ti­ga õue ko­li­nud.
Pe­re­nai­se sõ­nul olid kõi­ge po­pu­laar­se­mad road koh­vi­ku­te­päe­val su­ve­rul­lid ehk rii­si­pa­be­ri sees krõ­be mee­ka­na ning köö­gi­vil­jad. Pea­ko­ka, koh­vi­ku­pe­re­nai­se tüt­re Maar­ja Nii­ne­met­sa tor­did osteti le­tilt kär­melt ära.
Keh­ra ela­nik Kat­rin Roo­me­re osa­les koh­vi­ku­te­päe­val mit­men­dat aas­tat. Kui ta­va­li­selt tea­tak­se te­da tor­ti­de, mak­roo­ni­de ja sus­hi te­gi­ja­na, siis tä­na­vu ot­sus­tas ta pak­ku­da ka soo­last soo­ja toi­tu, ku­na sel­le jä­re­le on nõud­lus.
Oma koh­vi­ku­le va­lis ta moo­ni­tee­ma. Ta pa­lus Merike Maaroos ehk Mer­kal ku­jun­da­da oma tel­gi pea­le min­gid lil­led, nii sai koh­vi­ku lä­bi­vaks tee­maks pu­na­sed moo­nid, mis prae­gu mit­me­tel üm­ber­kaud­se­tel põl­du­del õit­se­vad.
Raa­si­ku õl­le­te­ha­se esin­da­ja Ma­rian­ne Loik rää­kis, et su­vel on vä­ga pal­ju müü­gi­koh­ti, ku­hu kaup­le­ma min­na: „Peaae­gu igal nä­da­lal on laa­dad, han­sa­päe­vad, me­re­päe­vad, folk­loo­riü­ri­tu­sed. Meie trump on ilm. Kui on päi­kest, on ka ost­jaid. Ku­na ole­me pal­ju käi­nud, on teada, ku­hu ta­sub min­na, ku­hu mit­te. Mõ­ni­kord või­vad ül­la­ta­da just väi­ke­sed ko­du­koo­tud üri­tu­sed või laa­dad.”
Ta lisas, et õl­le­te­ha­se­le on tek­ki­nud ju­ba ka pü­sik­lien­did ning fän­nid, kes tea­vad, kust Raa­si­ku õlut-kal­ja ot­si­da: „Mait­se pä­rast os­ta­vad meid kä­si­tööõl­le aus­ta­jad, ni­me pä­rast ko­du­kan­di pat­rioo­did ning pal­ju on ka neid, kes ta­ha­vad kat­se­ta­da uu­si mait­seid.”
Gru­sii­nid Ja­na ja In­na Šubi­tid­ze ava­sid Ani­ja koh­vi­ku­te­päe­val oma le­ti esi­mest kor­da. Nai­sed tõdesid, et tööd on ol­nud pal­ju, hil­ju­ti käi­di Tal­lin­nas tä­na­va­toi­du­fes­ti­va­lil ning Lau­las­maa laa­dal. Koh­vi­ku­kü­la­lis­te­le pak­ku­sid nad eri­ne­va­te täi­dis­te­ga gruu­sia­pä­rast Su­lu­gu­ni juus­tu, mis küp­se­ta­tak­se pul­ga ot­sas sü­te peal. Koh­vi­ku­pi­da­jad üt­le­sid, et pal­jud näe­vad sel­list roo­ga esi­mest kor­da, kü­si­tak­se ja uu­ri­tak­se pal­ju, kuid ta­ga­si­si­de on ol­nud ai­nult po­si­tiiv­ne.
Kor­ral­da­ja sõnul oli Anija kohvikutepäeval külastajaid umbes 500 ja arvatavasti oli te­gu se­ni­se re­kor­di­ga. An­cee­li­ka Lee­sa­lu koo­gi­le­ti sa­ba ula­tus tipp­het­ke­del mõi­sa­par­gist peaae­gu väl­ja ning jär­je­kor­ras seis­jad kom­men­tee­ri­sid, et sõit­sid spet­siaal­selt ko­ha­le kuul­sa rull­bisk­vii­di pä­rast.

Eelmine artikkelLok­sa pe­rears­ti uus kon­kurss tehakse sep­temb­ris
Järgmine artikkelRaa­si­ku rah­va­ma­ja fas­saa­di re­no­vee­ri­ja lei­tud