Ani­ja ja Raa­si­ku val­las valiti kau­ni­mad ko­duaiad

850

Ani­ja ja Raa­si­ku vallavalitsused kor­ral­da­sid hea­kor­ra­kon­kur­si kau­ni­ma­te ko­duae­da­de sel­gi­ta­mi­seks.

Ani­ja val­la­va­lit­sus kin­ni­tas hea­kor­ra­kon­kur­si „Kau­nis ko­du“ tu­le­mu­sed 13. sep­temb­ril. Ti­hea­sus­tu­se era­mu­te ja aia­ma­ja­de ka­te­goo­rias tun­nis­ta­ti võit­jaks Ta­ma­ra ja Ai­var Nõm­me­la ko­du Pik­va kü­las ning ha­jaa­sus­tu­se maa­ko­du­de ja aia­ma­ja­de ka­te­goo­rias Gan­ne ja Vir­go Vil­bik­si Pii­be­le­he ta­lu Rau­do­ja kü­las. Ühis­kond­li­ke hoo­ne­te ning äri- ja toot­mi­sob­jek­ti­de seas hin­na­ti kau­ni­maks Kau­nis­saa­re kü­las asuv Ees­ti Tõu­loo­ma­kas­va­ta­ja­te Ühis­tu Põl­lu­ma­jan­dus­loo­ma­de Ko­gu­mis­kes­kus. Kon­kur­si võit­jad kuu­lu­ta­ti väl­ja 25. sep­temb­ri õh­tul Ani­ja aia­rin­gi 7. hooa­ja ava­mi­sel Keh­ra rah­va­ma­jas. Neid au­ta­sus­ta­ti val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja, sei­nap­laa­di ja 500eu­ro­se pree­mia­ga. Kon­kur­sil osa­le­sid ka pe­re­kond Saar Aeg­vii­dust, ning Li­lia Ge­ne­ra­lo­va ja Mart Edur Voo­selt, Anu Ruus Pil­la­pa­lust, Al­dur-Ül­lar Tal­kop Sa­lu­met­sa kü­last ning Aeg­vii­dus asu­vad RMK kü­las­tus­kes­kus ja OÜ Puu­na In­vest ehk res­to­ran Va­na Wak­sal. Ne­mad saa­vad tä­nu­kir­ja ja kin­gi­tu­se.

Žü­riis­se kuu­lu­sid Ene­li Kä­ger, Ast­rid Pro­met, In­ga Vai­nu, An­ne Ruus, Kai­ri Lass ning Tiit Tam­ma­ru.
Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kin­ni­tas „Kau­ni ko­du“ kon­kur­si tu­le­mu­sed 24. sep­temb­ril, osa­võt­jaid tä­na­tak­se ko­da­ni­ku­päe­va­ak­tu­sel no­vemb­ris. Kõiki kon­kur­sil osa­le­nud kau­ni­te ko­duae­da­de oma­nik­ke – Ene Her­ti Aru­kü­last Sõst­ra tä­na­valt, Moo­ni­ka Oja Tal­ve tä­na­valt ja Sir­je Loi­ku Här­ma kü­last ning Aru­kü­las Tal­lin­na maan­tee 32 kor­te­riü­his­tut, au­ta­sus­ta­tak­se val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja­ga. Maa­kond­li­ku­le kon­kur­si­le esitatakse Ene Her­di ko­du ja Tal­lin­na maan­tee 32 kor­ter­ma­ja­, mõ­le­mad saa­vad val­la­va­lit­su­selt tä­nu­plaa­di.

Hin­da­mis­ko­mis­jo­nis olid Aa­re Ets, And­re Sepp, An­ne Een­pa­lu, Ga­ri­na Too­min­gas, Hel­le Va­ga, Jü­ri Mu­ru, Kad­ri Vii­ra ja Ala­ri Kruus­vall.

Eelmine artikkelMiks sep­temb­ris mit­te juua?
Järgmine artikkelNäkial­li­ka töö­riis­ta­muu­seu­mis käi­sid var­gad