Algab La­he­maa maa­kü­la­de mä­lu­maas­ti­ke uu­ring

1339

Ka­he aas­ta pä­rast peaks 16 maa­kü­la pä­ri­mus­lu­gu­de ja -pai­ka­de koh­ta­de ko­gu­tu ole­ma vee­bis kät­te­saa­dav koos fo­to­de ja fil­mi­de­ga.

ÜL­LE TAMM

Kolgaküla selts käi­vi­tab La­he­maa si­se­maa kü­la­de mä­lu­maas­ti­ke ka­heaas­ta­se pro­jek­ti. Kesk­kon­na In­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus (KIK) ra­has­tab pro­jek­ti 30 000 eu­ro­ga.
Uu­ri­ma ha­ka­tak­se La­he­maa sel­le osa maa­kü­la­sid, mis asu­vad Har­ju­maal – Kuu­sa­lu val­la kü­lad Kot­ka, Kol­ga­kü­la, Park­si, Murk­si, Va­na­kü­la, Val­ge­jõe, Nõm­me­ves­ki, Joa­ves­ki, Kem­ba, Kõn­nu, Kal­me, Kol­ga, Uu­ri, Muuk­si, Ka­ha­la ja Soo­rin­na.
Äs­ja lõp­pes La­he­maa ran­na­kü­la­de mä­lu­maas­ti­ke pro­jekt, mil­les­se olid kaa­sa­tud rah­vus­par­gi kõik ran­na­kü­lad Har­ju­maalt ja Lää­ne-Vi­ru­maalt, kok­ku 33 kü­la. KI­Ki see­kord­ne ra­has­tus oli väik­sem, mis­tõt­tu rah­vus­par­gi Lää­ne-Vi­ru­maa maa­kü­lad jää­vad prae­gu­sest uu­rin­gust väl­ja.        
Pro­jekt kes­tab 2019. aas­ta juu­ni­ni. Kui uu­ring teh­tud ja kü­la­de ela­va pä­ri­mu­se­ga pai­gad ning aja­loo­lis-kul­tuu­ri­li­selt olu­li­sed ko­had on kaar­dis­ta­tud, ha­ka­tak­se koos­töös ko­ha­li­ke ko­gu­kon­da­de­ga ka­van­da­ma nen­de pai­ka­de säi­li­ta­mi­seks-eks­po­nee­ri­mi­seks va­ja­lik­ke te­ge­vu­si – kui kü­la­rah­vas on sel­lest hu­vi­ta­tud. Uu­rin­gu­le ja La­he­maa kait­se­kor­ral­dus­ka­va­le tu­gi­ne­des saab ha­ka­ta taot­le­ma nen­deks te­ge­vus­teks toe­tus­sum­ma­sid.
KI­Kilt taot­les mä­lu­maas­ti­ke pro­jek­tiks toe­tus­ra­ha MTÜ Kol­ga­kü­la Selts, kel on koor­di­naa­to­ri roll. Nüüd ot­si­tak­se uu­rin­gu kol­me eta­pi lä­bi­vii­jaid.
Pro­jek­ti­juht, Kol­ga­kü­la selt­si te­gev­juht Kai­sa Lin­no üt­leb, et põ­hi­mõt­te­li­selt võik­sid ka­he esi­me­se eta­pi te­gi­jad ol­la ühed ja sa­mad, või­vad ka mi­tu kü­la koos kan­di­dee­ri­da. Põ­hi­nõue on, et igas selts­kon­nas peab ole­ma vä­he­malt üks ma­gist­ri­kraa­di­ga isik, kel­lel on sar­na­se töö­ga ko­ge­mu­si.
Esi­me­se eta­pi jook­sul koos­ta­tak­se ar­hii­vi­de ja muu­seu­mi­de ma­ter­ja­li­de põh­jal kü­la­de aja­loo­lis-kul­tuu­ri­li­sed õien­did, kus on li­saks aja­loo­le kirjas kul­tuu­ri­loo­li­selt olu­li­se­mad isi­kud, kü­la­rah­va tra­dit­sioo­ni­li­sed te­ge­vu­sa­lad, olu­li­se­mad kul­tuu­ri­loo­li­sed pai­gad ja üle­vaa­de põ­hi­lis­test pä­ri­mus­kand­ja­test kü­las.
Tei­ses eta­pis mää­ra­tak­se pä­ri­mus­pai­ka­de koor­di­naa­did ja te­hak­se fo­tod asu­koh­ta­dest maas­ti­kul. Ko­gutakse­ ela­vat ko­ha­pä­ri­must ja pil­dis­ta­tak­se ini­me­si, kes se­da va­hen­da­vad, pä­ri­mus­ju­tud sal­ves­ta­tak­se, osad ka fil­mi­tak­se. Pi­ke­mad in­terv­juud fil­mi­tak­se kü­la­de olu­li­se­ma­te pä­ri­mus­kand­ja­te­ga ehk nen­de­ga, kes tea­vad oma kü­la koh­ta roh­kem lu­gu­sid pa­ja­ta­da. Ko­gu­tak­se ka ko­ha­li­kelt ela­ni­kelt fo­to­ma­ter­ja­li ta­lu­de, maas­ti­ke, sünd­mus­te, isi­ku­te, loo­du­sob­jek­ti­de koh­ta, need di­gi­ta­li­see­ri­tak­se.
Kolmandas etapis jutud toimetatakse ja pannakse maa-ame­ti di­gi­taal­ses­se kaar­di­ra­ken­dus­se koos pil­ti­de ja jut­tu­de­ga ning edas­pi­di ka vi­deo­te­ga iga maa­kü­la koh­ta Kuu­sa­lu val­las La­he­maa rah­vus­par­gi alal.
Pro­jek­ti­juht Kai­sa Lin­no jul­gus­tab kohalikke kodu-uurijaid ja ajaloohuvilisi endast märku andma, et moodustada meeskond. Mälumaastike projektid on Lahemaal esimesed, mida viivad ellu kohalikud elanikud.

Ran­na­kü­la­de pro­jekt

La­he­maa ran­na­kü­la­de pro­jekt al­gas 2015. aas­tal sü­gi­sel ja kes­tis 2017 su­ve­ni. Pro­jek­ti vii­sid lä­bi sih­ta­su­tus Käs­mu Me­re­muu­seum koos MTÜ­ga Ju­min­da Pool­saa­re Selts.
La­he­maa ran­na­kü­lad olid jao­ta­tud kol­me piir­kon­da: Ju­min­da ja Pä­ris­pea pool­saa­re ning Vi­hu­la val­la kü­lad.
Pro­jek­ti­juht oli In­geld­rin Aug, pro­jek­ti jook­sul teh­ti te­ma sõ­nul koos­tööd küm­ne part­ne­ri­ga. Li­saks ai­ta­sid ko­ha­li­kud ko­gu­kon­nad – sa­jad ini­me­sed olid kaa­satud ma­ter­ja­li ko­gu­mis­se, ela­va pä­ri­mu­se ju­tus­ta­mis­se.
Kaar­dis­ta­ti ja kir­jel­da­ti La­he­maa ran­na­kü­la­de ko­gu­kon­da­de jaoks olu­li­sed aja­loo­lis-kul­tuu­ri­loo­li­sed pai­gad, elav ko­ha­pä­ri­mus­lik in­fo ning val­mi­sid kü­la­de kul­tuur-aja­loo­li­sed kir­jel­du­sed, pai­ka­de-ob­jek­ti­de kait­se­kor­ral­dus­li­kud soo­vi­tu­sed. Möö­du­nud su­vel  35 sü­vain­terv­juud ko­ha­li­ke pä­ri­mus­kand­ja­te­ga, kel­lest prae­gu­seks on mõ­ned siit il­mast lah­ku­nud.
Pro­jek­ti­juht In­geld­rin Aug: „Pro­jek­ti tõe­list väär­tust ko­ge­me ilm­selt al­les aas­ta­te pä­rast, kui näe­me ko­gu­kon­di el­lu vii­mas uu­si al­ga­tu­si.

Eelmine artikkelVIL­MA MAN­KIN-BERGST­RÖM ot­sib sep­temb­ris 1944 üle Soo­me la­he põ­ge­ne­mi­se abi­li­si
Järgmine artikkelValimisjaoskonnad