Ale­xe­la avas Aeg­vii­dus uue­ndatud tank­la ja tank­la­poe

2269
Aeg­vii­du re­no­vee­ri­tud tank­la ava­mi­sel lõi­ka­sid lin­ti ehi­ta­ja, AS SA.MET pro­jek­ti­juht MIKK KUR­RI­KOFF, Ani­ja abi­val­la­va­nem RII­VO NOOR ja ja Ale­xe­la ju­ha­tu­se lii­ge AI­VAR RÄIM. Foto Silver Raidla

Eu­ro Oi­li ben­sii­ni­jaa­ma ase­mel on Aeg­vii­dus nüüd Ale­xe­la tank­la koos kaup­lu­se­ga.

Kol­ma­päe­val, 18. juu­lil avas Ale­xe­la Aeg­vii­dus re­no­vee­ri­tud, va­rem Eu­ro Oi­li ket­ti kuu­lu­nud tank­la ja tank­la­poe. Kui­gi tank­las ja poes al­ga­sid mai al­gu­ses suu­red üm­ber­e­hi­tus­tööd, sai Aeg­vii­du ben­sii­ni­jaa­mas kü­tust ka ehi­tu­se ajal. Ale­xe­la tu­run­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­ju­hi Kad­ri Am­bo­se sõ­nul ol­nuks küll liht­sam re­no­vee­ri­mi­se ajaks ko­gu tank­la sul­ge­da, kuid koh­ta­des, kus on vaid üks ben­sii­ni­jaam, tu­leb tan­ki­mis­või­ma­lus al­les jät­ta. Aeg­vii­du tank­la re­no­vee­ris AS SA.MET, in­ves­tee­rin­gu suu­rust Ale­xe­la ei aval­da.

Uue­ne­nud tank­las saab tan­ki­da ben­sii­ni ja diis­li­kü­tust, on ka reh­vi­de pum­pa­mi­se või­ma­lus. Muu­tu­nud on nii tank­la ja poe vä­li­mus kui kaup­lu­se in­ter­jöör, suu­re­ne­nud on kau­ba­va­lik – os­ta saab es­ma­tar­be­kau­pu, koh­vi ja ka­ras­tus­joo­ke, bur­ge­reid, saia­ke­si.

Ale­xe­la oman­das tä­na­vu veeb­rua­ris ko­gu Eu­ro Oi­li tank­la­te ke­ti. Ale­xe­la ju­hi Ma­ria Helb­lin­gi kin­ni­tu­sel muu­tus Ale­xe­la sel­le­ga tu­ge­va­maks eel­kõi­ge just Har­ju­maal ja Tal­lin­nas, mis tä­hen­dab, et on või­ma­lik sel­le piir­kon­na ela­nik­ke pa­re­mi­ni tee­nin­da­da.

„Aeg­vii­du on ju­ba pik­ka ae­ga ol­nud ron­gi­liik­lu­se sõlm­punkt, sa­mu­ti lii­gub sealt­kan­dist lä­bi hul­ga­li­selt ak­tiiv­se­ma elus­tii­li har­ras­ta­jaid ning mar­ju­li­si-see­ne­li­si, ke­da mee­li­ta­vad piir­kon­da kü­las­ta­ma Kõr­ve­maa met­sad ning põ­nev maas­tik. Meil on hea meel, et ole­me nüüd ole­mas ees­ti­maa­las­te jaoks se­da­võrd olu­li­se täht­su­se­ga pai­gas ja saa­me nii ko­ha­li­ke­le kui ka teel oli­ja­te­le Aeg­vii­du uue­ne­nud tank­la­poes pak­ku­da või­ma­lust te­ha paus ning taas­ta­da oma ener­gia­va­ru­sid värs­ke koh­vi, ka­ras­tus­joo­ki­de ja ker­ge­te ei­ne­te­ga,“ üt­les Ma­ria Helb­ling.

Ani­ja abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor mär­kis uuen­dus­kuu­ri lä­bi­nud tank­la ava­mi­sel – kaht­le­ma­ta on piir­kond­li­ku aren­gu moo­tor et­te­võt­lu­se ole­ma­s­olu ning see, et et­te­võt­ted in­ves­tee­rik­sid ka mu­ja­le, kui vaid suur­tes­se lin­na­des­se ja tõm­be­kes­kus­tes­se.

„Hin­da­me Ani­ja val­las kõr­gelt kõi­ki et­te­võt­teid, kes näe­vad siin aren­gu­po­tent­siaa­li. Üks kor­ra­lik tank­la ja kva­li­teet­se va­li­ku­ga tank­la­pood, mis tee­nin­dab nii ko­ha­lik­ke kui tu­ris­te, li­sab kind­las­ti ka Aeg­vii­du­le piir­kon­na­na väär­tust,“ lau­sus ta.

Ale­xe­la Kuu­sa­lu ja Lok­sa tank­la­tes on et­te­võt­te tu­run­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­ju­hi kin­ni­tu­sel lä­hia­jal plaa­nis di­sai­ni­muu­da­tu­sed, mil­le käi­gus saa­vad tank­lad sa­mu­ti he­le­si­ni­se vä­li­mu­se. Aru­kü­la tank­la aren­da­mi­ne on prae­gu­se sei­su­ga ka­vas järg­mi­sel aas­tal.

Pä­rast Eu­ro Oi­li ost­mist sai Ale­xe­last Ees­ti suu­rim, ko­ha­li­kul ka­pi­ta­lil põ­hi­nev tank­la­kett. Et­te­võ­te an­nab tööd roh­kem kui 1000le ini­me­se­le ning te­gut­seb ener­gee­ti­ka, me­tal­li­töös­tu­se ja põ­lev­ki­vi­kee­mia vald­kon­nas. Ale­xe­lal on Ees­tis 103 tank­lat ja 31 tank­la­poo­di.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 18. juulil
Järgmine artikkelKuu­sa­lu vald ot­sib üldp­la­nee­rin­gule uue koos­ta­jat