Ala­ve­re pu­bi ase­mel on noor­te et­te­võt­lik­kust aren­dav koht

2222
Ala­ve­re koo­li neiud BEAT­RI­CE KÜL­VAND, ANETT NI­LISK, HE­LE­NA TRU­BER ja KAD­RI-LIIS REM­MEL­GAS koos ju­hen­da­ja KÄT­LIN TA­KI­GA (taga) noor­te aren­da­mi­seks saa­dud ruu­mi­des.

„Kui saa­me tä­nu sel­le­le kas ­või ühe noo­re, kes hak­kab tu­le­vi­kus ko­du­kan­dis et­te­võt­lu­se­ga te­ge­le­ma, on ju­ba häs­ti,“ ar­vab Ala­ver­re noor­te et­te­võt­li­kust aren­da­va ruu­mi si­sus­ta­nud KÄT­LIN TAKK.

Jaa­nua­ris an­dis tu­lun­dus­ü­his­tu Al­var MÜ Ala­ve­re en­di­sed pu­bi­ruu­mid noor­te­ga te­ge­le­va MTÜ Ar­cum ka­su­ta­da. MTÜ juht, Ala­ve­re koo­li hu­vi­juht ja 4H Ala­ve­re noor­te ju­hen­da­ja Kät­lin Takk rää­gib, et ko­ha­li­ke noor­te­ga noor­te­koh­vi­ku kor­ral­da­mi­sest kas­vas mõ­te – noor­te et­te­võt­lik­kust tu­leks roh­kem toe­ta­da ja aren­da­da.

„Et­te­võt­lik­ke noo­ri po­le ku­na­gi lii­ga pal­ju. See­tõt­tu tu­leb ak­tiiv­se­te­le ja teo­tah­te­lis­te­le noor­te­le pak­ku­da või­ma­lust reaal­selt mi­da­gi luua,“ lau­sub ta.
Kui ta juh­tus sel tee­mal mõt­teid va­he­ta­ma Al­var MÜ ju­hi Jaa­nus Ka­le­vi­ga, sel­gus, et nad on sa­ma meelt – ka Jaa­nus Ka­lev ar­vas, et oleks hea, kui oma ko­gu­kon­nast kas­vaks väl­ja mõ­ni noor, kes on tu­le­vi­kus val­mis ko­du­kan­ti pa­nus­ta­ma näi­teks oma et­te­võt­te loo­mi­se­ga. Omalt poolt toe­tab Al­var MÜ noor­te et­te­võt­lik­ku­se aren­da­mist sel­le­ga, et an­dis nen­de heaks ta­su­ta ka­su­ta­da aas­ta­päe­vad tüh­ja­na seis­nud en­di­se pu­bi – li­saks tee­nin­dus­le­ti­ga pu­bi­saa­li­le ka suu­re köö­gi ja ol­me­ruu­mid.

Koh­vik ja koo­li­tu­sed
Kät­lin Takk on koos noor­te­ga – pea­mi­selt on need paar­küm­mend Ala­ve­re koo­li 2.-9. klas­si õpi­last – pu­bi­ruu­me ko­ris­ta­nud ja si­sus­ta­nud. Fa­ce­boo­kis teh­tud üles­kut­se pea­le on mit­u inimest and­nud mööb­lie­se­meid ja vai­pu. Va­ja oleks veel ja­lat­si­riiu­lit ning kui kel­lel­gi on üle elekt­ri­küün­laid või val­gus­pal­le, võe­tak­se ka need tä­nu­ga vas­tu.

Uu­tes ruu­mi­des on toi­mu­nud esi­me­sed et­te­võt­mi­sed – kaa­saeg­se tä­na­va­kuns­ti töö­tu­ba, Ala­ve­re 4H noor­te koo­li­tus­päev, märt­sis on tu­le­mas Har­ju­maa 4H klu­bi­de koo­li­tus. Koos Ma­ri­ka Pit­ki­ga asu­tas Kät­lin Takk MTÜ Open­Mind, mis plaa­nib ha­ka­ta lä­bi vii­ma et­te­võt­lu­se­ga seo­tud koo­li­tu­si, sa­mu­ti suht­le­mis­koo­li­tu­si, kaa­sa­ta noor­te et­te­võt­lik­ku­se aren­da­mis­se Ani­ja val­la et­te­võt­jaid ja tei­si MTÜ­sid.

Ku­na areng toi­mub Kät­lin Ta­ki hin­nan­gul eel­kõi­ge ik­ka­gi te­ge­vus­te ja isik­li­ke kat­se­tus­te kau­du, on kin­del plaan alus­ta­da en­dis­tes pu­bi­ruu­mi­des pe­re­päe­va­de lä­bi­vii­mist. Kord kuus pü­ha­päe­vi­ti hak­kab et­te­võt­li­ke noor­te ruum ole­ma kolm-tun­di kõi­gi­le ava­tud. Sel ajal toi­me­ta­vad seal noo­red, kes ta­ha­vad end proo­vi­le pan­da. Töö­tab koh­vik, sa­mal ajal saa­vad lap­sed män­gi­da män­gu­nur­gas või vaa­da­ta mul­ti­fil­me, vei­di suu­re­mad meis­ter­da­da.

„Kõi­ke vea­vad noo­red – te­ge­le­vad koh­vi­ku­ga, val­mis­ta­vad et­te ja vii­vad lä­bi meis­ter­da­mis­nur­ga te­ge­vu­si, ju­hen­da­vad kõi­ge pi­se­maid. Pe­red saa­vad siin vee­ta kva­li­tee­tae­ga, kü­la­rah­vas ei pea mi­ne­ma üks­tei­se juur­de ko­ju koh­vi­le, vaid ko­gu­ne­da siia. Nii pa­nus­ta­vad nad ka noor­te aren­gus­se – tä­nu sel­le­le, et ko­ha­li­kud ini­me­sed tu­le­vad ja ta­ha­vad noor­te kor­ral­da­tud et­te­võt­mi­sest osa saa­da, on noo­red mo­ti­vee­ri­tud se­da te­ge­ma,“ sel­gi­tab Kät­lin Takk.

Koh­vi­ku­pi­da­mi­se ko­ge­mus on Ala­ve­re noor­tel ole­mas, se­da kor­ral­da­sid nad va­rem rah­va­ma­ja juu­res toi­mu­nud tu­ruõh­tu­tel, nüüd on oma koh­vi­ku­ga käi­dud „kir­bu­ka­tel“ ning noor­te en­di al­ga­ta­tud ka­pi­tüh­jen­dus­müü­ki­del.

Ala­ve­re koo­li 8. klas­sis õp­pi­vad Beat­ri­ce Kül­vald, Anett Ni­lisk, He­le­na Tru­ber ja Kad­ri-Liis Rem­mel­gas ar­va­vad, et noor­te heaks an­tud ruu­mi­des võiks te­ha ka pi­du­sid, ku­na neid on piir­kon­nas prae­gu vä­ga vä­he. Miks mit­te ka ka­rao­keõh­tuid, pa­kub Kät­lin Takk.

„Hak­ka­me siin ta­sa­pi­si toi­me­ta­ma, edas­pi­di kor­ral­da­me ehk ka tee­ma- ja päe­va­laag­reid, ku­hu kaa­sa­me ka teis­te piir­kon­da­de noo­ri,“ ju­tus­tab ta.
Te­ma kau­gem soov on, et Ala­ve­re et­te­võt­li­ke noor­te kok­ku­saa­mis­test kas­vaks väl­ja mõ­ni õpi­las­fir­ma: „See, ku­hu me väl­ja jõua­me, sõl­tub sel­lest, mi­da noo­red ise ta­ha­vad ja kui pal­ju sel­leks pa­nus­ta­vad.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu abi­val­la­va­ne­ma­te kon­kurss
Järgmine artikkelKoos­tööp­ro­jek­ti­ga „Pea­lin­nast pii­ri­lin­na“ püü­tak­se põh­ja­ran­ni­kut muu­ta tu­ris­mi­hi­tiks