Ala­ve­re 4H klu­bi on Har­ju pa­rim

889

14. ok­toob­ril Pär­nus toi­mu­nud noor­teor­ga­ni­sat­sioo­ni 4H Ees­ti klu­bi­de lõi­kus­peol-kii­du­päe­val kuu­lu­ta­ti Har­ju­maa pa­ri­maks Ala­ve­re noor­teg­rupp, mi­da ju­hen­dab Kät­lin Takk. Har­ju­maa va­li­ti ko­gu Ees­ti pa­ri­maks 4H piir­kon­naks. Har­ju­maa pa­ri­maks ju­hen­da­jaks va­li­ti Keh­ra 4H klu­bi eest­ve­da­ja He­li­na Lill­soo ning maa­kon­na ak­tiiv­sei­maks noo­reks Hend­rik Lill­soo. Pa­ri­mad sel­gu­sid hää­le­tus­tu­le­mus­te põh­jal, kan­di­daa­did sea­tak­se üles maa­kon­na ju­hen­da­ja­te kok­ku­saa­mi­sel. Et kan­di­dee­ri­da, tu­leb täi­ta mit­meid kri­tee­riu­meid. Näi­teks ak­tiiv­sei­malt noo­relt eel­da­tak­se, et teeb 4H or­ga­ni­sat­sioo­ni­le noor­te seas rek­laa­mi, kaa­sab neid. Ju­hen­da­ja peab ole­ma as­jaa­ja­mis­tes täp­ne, noor­te­ju­hi­na kaa­sav ja sil­ma­pais­tev. Edu­kas klu­bi peab ole­ma sil­ma jää­nud ka oma piir­kon­nast kau­ge­mal. Ees­tis on 4H klu­bi­sid 57, Har­jus 6. Keh­ras ja Ala­ve­res on te­gut­se­nud kaks aas­tat, Ala­ve­re gru­pis on 20, Keh­ras 13 noort. „Har­ju klu­bid on tä­na­vu kõi­ge roh­kem kas­va­nud. Ala­ve­re klu­bi sai juur­de 10 lii­get, ka teis­tes on 5-7 uut noort,“ sõ­nas Ala­ve­re 4H noor­te juht Kät­lin Takk. Ala­ve­re klu­bi on tu­ru­päe­va­del kor­ral­da­nud noor­te­koh­vi­kuid ning ke­va­del ja sü­gi­sel te­hak­se „ka­pi­tuu­lu­tust“ ehk ka­su­ta­tud as­ja­de kir­bu­tur­gu.