Akna­te­has plaa­nib ko­li­da Här­ma­ko­sust Keh­ras­se

1558
De­tailp­la­nee­rin­gu­ga ka­van­da­tak­se ak­na­te­ha­se­le Keh­ras kah­te toot­mis- ja üh­te äri­hoo­net.

Ani­ja val­la­va­lit­sus pa­ni ava­li­ku­le väl­ja­pa­ne­ku­le vas­tu võe­tud de­tailp­la­nee­rin­gu,
mil­le­ga ka­van­da­tak­se Leht­met­sa kül­la en­di­se aian­di ter­ri­too­riu­mi­le aken­de- ja us­te te­hast.

De­tailp­la­nee­rin­gu tel­lis OÜ Mar­la Grupp, mil­le ju­ha­tu­se lii­ge on OÜ Ko­dua­ken juht Ülo Hõr­rak. Ta kin­ni­tas, et on ost­nud maa ja plaa­nib tu­le­vi­kus ko­li­da Här­ma­ko­su kü­las te­gut­sev ak­na­te­has Keh­ras­se, Leht­met­sa kül­la ku­na­gi­se aian­di ter­ri­too­riu­mi­le.

„Sel­lel on kaks põ­hi­list põh­just – esi­teks on prob­leem töö­jõu­ga, maa­ko­has po­le töö­ta­ja­te leid­mi­ne liht­ne. Tei­seks on meil va­ja­dus laie­ne­da. Ruu­mi ja maad on ka te­ha­se prae­gu­ses asu­ko­has, aga ma ei pea ots­tar­be­kaks sin­na in­ves­tee­ri­da, kui töö­jõu prob­leem jääb en­di­selt al­les,“ rää­kis ta.

Kui­gi Ko­dua­ken kom­pen­see­rib li­gi paa­ri­küm­ne­le Här­ma­ko­su te­ha­ses tööl käi­va­le ini­me­se­le töö­le- ja ko­ju­sõi­dud ning kor­ral­dab trans­por­ti kol­mest suu­nast – Jär­va­maalt Amb­last, Keh­ra ja Kuu­sa­lu kan­dist – po­le see Ülo Hõr­ra­ku sõ­nul ol­nud pii­sav, et lei­da sel­list töö­jõu­du, na­gu ta­haks.

Uue te­ha­se ra­ja­mist mõ­ju­tab fir­ma­ju­hi sõ­nul ka see, et Här­ma­ko­sus töö­tab Ko­dua­ken en­dis­test kar­ja­lau­ta­dest üm­be­re­hi­ta­tud hoo­ne­tes, mis ei vas­ta pä­ri­selt ak­na­te­ha­se va­ja­dus­te­le.

Tu­le­va­se te­ha­se ra­ja­mi­seks Aian­di ja Val­ge-La­vend­li maaük­sus­te­le koos­ta­tud de­tailp­la­nee­ring hõl­mab Leht­met­sa kü­las kah­te kin­nis­tut, pla­nee­ri­ta­va ala suu­rus on 2,5 hek­ta­rit. Maa-ala asub Lil­le tä­na­va ää­res ga­raa­ži­de ja Vel­ko AV re­serv­kat­la­ma­ja naab­ru­ses. Ala on ol­nud aas­taid hool­da­ma­ta, söö­tis ja ko­ha­ti võ­sa­tu­nud.

Val­dav osa sel­lest on maa­tu­lun­dus­maa, 10 prot­sen­ti toot­mis­maa sih­tots­tar­be­ga. Pla­nee­rin­gu­ga mää­ra­tak­se ehi­tus­õi­gus ka­hest hoo­nest koos­ne­va toot­mis­komp­lek­si ja ühe äri­hoo­ne püs­ti­ta­mi­seks, toot­mis­hoo­ne­te ehi­tu­sa­lu­seks pin­da­laks on ka­van­da­tud ku­ni 6000 ruut­meet­rit.

Ani­ja val­la ar­hi­tekt-pla­nee­rin­gu­tes­pet­sia­list In­ga Vai­nu üt­les, et de­tailp­la­nee­ring on val­la keh­ti­va üldp­la­nee­rin­gu­ga koos­kõ­las, ka­van­da­tud maaük­su­se juht­funkt­sioon on toot­mis­maa. Ta li­sas, et ak­na­te­ha­se ra­ja­mi­se­ga ei kaas­ne mü­ra ega saas­tet, pi­gem on see po­si­tiiv­ne, sest üks kor­ter­ela­mu­te lä­he­dal asuv ala saab hea­kor­ras­ta­tud, li­saks soo­dus­tab uu­te töö­koh­ta­de te­ket.

De­tailp­la­nee­rin­gus on öel­dud, et ka­van­da­tav toot­mis­te­ge­vus ei suu­ren­da olu­li­selt liik­lus­koor­must – prog­noo­si­tav täien­dav koor­mus li­saks ole­ma­so­le­va­le on ku­ni 3 väik­se­mat veoau­tot ja 10-15 sõi­du­au­tot päe­vas ning üks suu­rem veoau­to paar kor­da nä­da­las. Siis­ki nä­hak­se et­te Aian­di tä­na­va pi­ken­da­mist Ko­se-Jä­ga­la maan­tee­ni, et vä­hen­da­da te­hast tee­nin­da­va­te suur­te veoau­to­de lä­bi­sõit­mist Keh­ra kesk­lin­nast.

„Maan­teea­met on tee asu­ko­ha koh­ta nõu­so­le­ku and­nud, täp­sem kok­ku­le­pe tu­leb pro­jek­tee­ri­mi­se käi­gus. Ole­me Mar­la Gru­pi­ga sõl­mi­nud liht­kir­ja­li­ku kok­ku­le­ppe, et tee Aian­di tä­na­va Ko­se maan­tee­ni ehi­ta­mi­se ku­lud lä­he­vad val­la­ga poo­leks. Tä­na­vat on va­ja pi­ken­da­da 250 meet­rit ning see jääb ava­li­kult ka­su­ta­ta­vaks teeks,“ sõ­nas In­ga Vai­nu.

Ülo Hõr­rak lau­sus, et esi­me­ses eta­pis on lu­ba­tud 6000ruut­meet­ri­sest toot­mis­pin­nast val­mis ehi­ta­da um­bes pool. Kas te­ha­se ehi­tus võiks ala­ta veel tä­na­vu, ei osa­nud ta öel­da: „Ei kin­ni­ta ega lük­ka üm­ber. Ar­ves­ta­des ehi­tus­hin­da­de sei­su prae­gu kii­rus­ta­ma ei hak­ka. Kõi­ge­pealt on va­ja pla­nee­ring te­ha lõp­li­kult val­mis.“

Eelmine artikkelRoo­kül­la on ehi­ta­tud lu­mest ig­lu
Järgmine artikkelMAIT KRÖÖNST­RÖ­MI et­te­pa­nek Lok­sa-Kuu­sa­lu ühi­ne­mis­lä­bi­rää­ki­mis­teks