Aja­ka­va muu­tus Kuu­sa­lu val­la üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­ja­ga

138
KADI RAUDLA.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus muu­tis val­la üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­ja­ga OÜ­ga Hend­rik­son&Ko sõl­mi­tud han­ke­le­pin­gu aja­ka­va vas­ta­valt et­te­võt­te esi­ta­tud et­te­pa­ne­ku­le. Hend­rik­son&Ko pi­di 20. juu­nil 2019 sõl­mi­tud le­pin­gu jär­gi esi­ta­ma ma­ter­ja­lid üldp­la­nee­rin­gu keh­tes­ta­mi­seks val­la­vo­li­ko­gu­le hil­je­malt 1. ap­ril­lil 2022. Üldp­la­nee­rin­gu ma­ter­ja­li­de esi­ta­mi­se uus täh­taeg on 1. no­vem­ber 2023. Hend­rik­son&Ko põh­jen­das täh­ta­ja pi­ken­da­mist as­jao­lu­ga, et la­hen­du­se väl­ja­töö­ta­mi­ne on tu­le­ne­valt Co­vid-19 pan­dee­miast võt­nud oo­da­tust olu­li­se­malt roh­kem ae­ga. Oma­va­lit­su­se spet­sia­lis­ti­de ja et­te­võt­te kon­sul­tan­di töö­maht on suu­re­ne­nud nii pan­dee­miast läh­tu­valt kui ka riik­li­ke amet­kon­da­de sei­su­koh­ta­de tõt­tu. Han­ke­le­pin­gu täh­ta­ja pi­ken­da­mi­se ot­su­ses on mär­gi­tud: „Hend­rik­son&Ko on sei­su­ko­hal, et te­gu on ta­kis­ta­va­te as­jao­lu­de­ga, mi­da ei ol­nud või­ma­lik väl­ti­da ega saa pi­da­da ot­se­selt le­pin­gu kum­ma­gi osa­poo­le süüks.“ Kuu­sa­lu val­la pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list Ka­di Raud­la üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et üldp­la­nee­rin­gu ava­li­ku­le väl­ja­pa­ne­ku­le esi­ta­tud et­te­pa­ne­kud on lä­bi vaa­da­tud, nen­de esi­ta­ja­te­le kir­ja­li­kult vas­ta­tud ning ap­ril­li lõ­pu­poo­le toi­mu­vad ava­li­kud aru­te­lud, kus tut­vus­ta­tak­se esi­ta­tud et­te­pa­ne­kuid ja vas­tu­seid nei­le. Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas toi­mub Kuu­sa­lu val­la üldp­la­nee­rin­gu ava­lik aru­te­lu 22. ap­ril­lil, Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas 25. ap­ril­lil.

Eelmine artikkelRaa­si­ku FC Jo­ker U12 pois­te­le Flo­ra Sp­ring Cup’i võit
Järgmine artikkelKRIS­TIAN JAA­NI: „Val­mis tu­leb ol­la igaks tor­miks.“