Aja­le­hed jõua­vad nüüd Kuu­sal­lu hil­jem

643

Kuu­sa­lu ela­nik Rein Par­ra pa­lus Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tu­sel uu­ri­da, kel­le­le ja miks on ka­su­lik aja­leh­te­de jao­ta­mi­se uus kor­ral­dus, mil­le tu­le­mu­se­na jõua­vad le­hed Kuu­sal­lu lõu­na pai­ku, va­rem olid post­kas­tis hom­mi­kul kell 9.

Rein Par­ra: „Aja­leh­ti ei too­da enam Kuu­sa­lu post­kon­to­ris­se, vaid sõi­du­ta­tak­se hom­mi­kul es­malt Lok­sa­le. Kuu­sa­lu pos­til­jo­nid sõi­da­vad Lok­sa­le aja­leh­te­de­le jä­re­le. Kõi­ge hil­jem on jõud­nud le­hed nüüd Kuu­sa­lus post­kas­ti kell 14.30, ena­mas­ti tuuak­se lõu­naks. Miks ku­lu­ta­tak­se ra­ha, au­tod sõi­da­vad eda­si-ta­ga­si, kus on kok­ku­hoiu koht? He­lis­ta­sin Om­ni­va in­fo­te­le­fo­ni­le, lu­ba­ti in­fo edas­ta­da, aga po­le ühen­dust võe­tud. Hu­vi­tav oleks tea­da, miks sõi­da­vad aja­le­hed nii kau­ge­le ja siis tuuak­se ta­ga­si.“

Om­ni­va mee­dia­su­he­te juht Mat­tias Kaiv sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le: „Et te­gut­se­da tõ­hu­sa­malt, ühen­da­si­me ap­ril­li­kuus Kuu­sa­lu ja Lok­sa jao­tus­punk­tid. Ise­gi kui Lok­sa jao­tus­punk­ti tu­lek tä­hen­dab mõ­ne pos­ti­kul­le­ri jaoks li­sa­sõi­tu, on tao­lis­te väi­ke­ste jao­tus­punk­ti­de ühen­da­mi­ne olu­li­selt op­ti­maal­sem. Tee­nin­du­se kva­li­teet ning kii­rus sel­lest ei kan­na­ta, pi­gem ise­gi pa­ra­neb. Nüüd pea­tub Tal­lin­nast väl­juv post ka­he eral­di jao­tus­punk­ti ase­mel ühes jao­tus­punk­tis, see­ga jõuab Lok­sa­le kii­re­mi­ni. Ka kan­deaeg ei muu­tu piir­kon­nas kok­ku­võt­tes hi­li­se­maks.“

Ta mär­kis, et leh­te­de hi­li­sem jõud­mi­ne Kuu­sal­lu võib ol­la tin­gi­tud kan­de­rin­gi­de muu­tu­sest: „Mõ­ned ta­va­pä­ra­selt va­rem saa­de­ti­si saa­nud ini­me­sed saa­vad need mõ­ne­võr­ra hil­jem, sa­ma pal­ju ini­me­si saa­vad nüüd aga va­rem. See on pa­ra­ta­ma­tu, kui muu­tub pos­ti­kul­le­ri­te aad­res­si­de tee­nin­da­mi­se jär­je­kord, sest kõik aad­res­sid ei saa ol­la kan­de­rin­gi al­gu­ses. Jäl­gi­me pi­de­valt oma kan­de­rin­gi­de op­ti­maal­sust, et saak­si­me kan­de­tee­nust pak­ku­da või­ma­li­kult kii­relt.“

Mat­tias Kaiv li­sas, et Lok­sa jao­tus­punk­tis on teh­tud värs­ke re­mont, töö­ta­ja­tel on seal pa­re­mad töö­tin­gi­mu­sed – ava­rad ja puh­tad ruu­mid, kus on köök, WC, duši­ruum.

Eelmine artikkelMONI­KA SA­LU: „Kuu­sa­lu val­las min­nak­se üle tä­na­päe­vas­te­le töö­mee­to­di­te­le.“
Järgmine artikkelKuu­sa­lu vo­li­ko­gu ha­ri­du­se ja ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jon