AIRA JÕÕTS Raa­si­kult on aas­ta õp­pi­ja rah­va lem­mik

621
AIRA JÕÕTS.

Ree­del, 8. ok­toob­ril tun­nus­tas ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­rium koos­töös Ees­ti Täis­kas­va­nu­te Koo­li­ta­ja­te As­sot­siat­sioo­ni­ga And­ras tä­na­vu­si täis­kas­va­nud õp­pi­jaid, koo­li­ta­jaid ja õpi­te­gu. Aas­ta õp­pi­ja rah­va­lem­mi­ku tiit­li päl­vis Har­ju­maa aas­ta õp­pi­ja, Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Ai­ra Jõõts. Ta on õp­pi­nud Rak­ve­re pe­da­goo­gi­ka­koo­lis ja Tal­lin­na Üli­koo­lis las­teaiaõ­pe­ta­jaks, töö­tas 20 aas­tat las­teaias. Kolm aas­tat ta­ga­si ot­sus­tas va­he­ta­da eria­la, kan­di­dee­ris töö­le Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­teo­sa­kon­da ning asus Tar­tu Üli­koo­lis õp­pi­ma in­fo­kor­ral­du­se eria­la. „Kolm aas­tat töö ja las­te kõr­valt õp­pi­da oli ras­ke, oli loo­bu­mis­het­ki, kuid tä­nu toe­ta­va­te­le sõp­ra­de­le ja kol­lee­gi­de­le sain hak­ka­ma ning olen en­da üle uh­ke,“ rää­kis ta. Üli­koo­li lõ­pe­tas Ai­ra Jõõts tä­na­vu cum lau­de. And­ras kor­ral­das täis­kas­va­nu­ha­ri­du­se tun­nus­ta­mi­se kon­kurs­si 24. kor­da.

Harjumaa täiskasvanud õppijaid tunnustati kolmapäeval, 13. oktoobril Raasikul. Aasta õppija tiitli pälvis Aira Jõõts, aasta õpiteo eest sai tunnustuse Lahemaa giidikoolituse eestvedaja Kaisa Linno. Valiti ka aasta koolitaja ja aasta õppijasõbralik tööandja.

Eelmine artikkelREET LAANETULE fotokonkursi üldvõit ja publiku preemia
Järgmine artikkelSõnumitoojas 13. oktoobril