AHREN­SI kon­ve­rent­sil esi­ne­sid Soo­me kee­le­tead­la­sed

1049
Lau­päe­val, 10. au­gus­til Kuu­sa­lu pas­to­raa­di ees Ah­ren­si ku­ju juu­res – MIC­HAEL von GROTT­HUSS Sak­sa­maalt ja TII­NA VEIS­SE­RIK , kelle vanavanaema MADLENA LINDVEST-PLOOMPUU oli Ahrensi juures toatüdruk. Fo­to Sven-Olav Paa­vel

Kuu­sa­lu ku­na­gi­se pas­to­ri ja kee­le­me­he Eduard Ah­ren­si auks kor­ral­da­tav kon­ve­rents toi­mus tä­na­vu 5. kor­da ja oli üht­la­si Ees­ti-Soo­me kul­tuu­ri­kon­ve­rents.

Pea­kor­ral­da­ja, Lau­rent­siu­se Selt­si ju­hi Su­lev Vald­maa sõ­nul pak­kus kul­tuu­ri­kon­ve­rent­si idee Soo­me kee­le­tead­la­ne, Ees­ti Ema­kee­le Selt­si vä­lis­lii­ge Han­nu Re­mes, kes te­gi kon­ve­rent­sil et­te­kan­de „Eduard Ah­rens ja soom­la­sed“.

Han­nu Re­mes on uu­ri­nud Soo­me kee­le­me­he ja rah­vu­see­po­se „Ka­le­va­la“ au­to­ri Elias Lönn­ro­ti te­ge­vust. Tä­na­vu täi­tus 175 aas­tat Elias Lönn­ro­ti kü­las­käi­gust Kuu­sal­lu, kus ta koh­tus Ees­ti kir­ja­kee­le loo­ja, pas­tor Eduard Ah­ren­si­ga. Aas­ta va­rem oli il­mu­nud Ah­ren­si kir­ju­ta­tud ees­ti kee­le gram­ma­ti­ka.

Lau­rent­siu­se Selts pi­das Ah­ren­si kon­ve­rent­si koos­töös Ees­ti Ema­kee­le Selt­si­ga see­kord 10. au­gus­til Kuu­sa­lu va­nas pas­to­raa­dis, kus Ah­rens elas ja ka Lönn­ro­ti võõ­rus­tas. Kon­ve­rent­sil osa­les Ah­ren­si pronks­ku­ju val­mi­mi­se suur­toe­ta­ja, Sak­sa or­ga­ni­sat­sioo­ni Bal­tisc­he Bau­denk­mä­ler esin­da­ja Mic­hael von Grott­huss. Tä­nu Bal­tisc­he Bau­denk­mä­le­ri toe­tu­se­le on nüüd pas­to­raa­di suur­de saa­li pan­dud elek­ter, kor­ras­ta­tud sei­nu ja põ­ran­dat. Kuu­sa­lu va­na pas­to­raat põ­les 2014. aas­ta ap­ril­lis, uus ka­tus ja va­he­laed on teh­tud rii­gi toe­tus­ra­ha­ga, fas­saad re­mon­di­ti EK­RE kau­du saa­dud po­liit­ili­se ka­tu­se­ra­ha abil.

Ah­ren­si kon­ve­rent­sil rää­kis Kol­ga muu­seu­mi ju­ha­ta­ja Ul­vi Meier Kuu­sa­lu kan­di ini­mes­te ja soom­las­te su­he­test – ka rand­las­test ja sõb­ra­kau­ban­du­sest. Su­lev Vald­maa kõ­ne­les Ah­ren­sist, oma ees­ti kee­le gram­ma­ti­ka koos­ta­mi­sel võt­tis Kuu­sa­lu pas­tor ees­ku­juks soo­me kee­le ja pi­das ees­ti keelt soo­me kee­le tüt­reks. Pi­ret Nor­vik tut­vus­tas „Kuusalu ran­na­kee­le sõ­na­raa­ma­tut“. Sõ­na võt­sid veel kee­le­tead­la­sed Jü­ri Val­ge Tar­tust ja Au­li Ha­ku­li­nen Hel­sin­gist.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu Hoo­le­la kas­va­tab Al­li­ka kü­las köö­gi­vil­ju
Järgmine artikkelSõnumitoojas 14. augustil