Aeg­vii­du las­teaia re­no­vee­ri­ja on tea­da

70
Aegviidu lasteaed

Ani­ja val­la­va­lit­su­se teist kor­da kor­ral­da­tud han­ke­le Aeg­vii­du las­teaia re­no­vee­ri­ja leid­mi­seks esi­ta­ti 9 pak­ku­must, neist ne­li olid ka­he et­te­võt­te ühis­pak­ku­mi­sed. Val­la­va­lit­sus tun­nis­tas edu­kaks oda­vai­ma hin­na­pak­ku­mi­se tei­nud Tes­ron Ehi­tus OÜ. Nen­de pak­ku­mi­ne oli 879 342,72 eu­rot, mis koos tu­le­val aas­tal keh­ti­ma hak­ka­va uue käi­be­mak­su­mää­ra­ga on 1,07 mil­jo­nit eu­rot. Esi­me­se, su­vel kor­ral­da­tud han­ke tun­nis­tas val­la­va­lit­sus nur­ju­nuks, ku­na kõik ne­li pak­ku­must üle­ta­sid las­teaia re­no­vee­ri­mi­seks ka­van­da­tud sum­ma. Las­te­aia re­no­vee­ri­mi­se hin­naks on kal­ku­lee­ri­tud 1,04 mil­jo­nit eu­rot, sel­lest 554 649 eu­rot eral­das Ani­ja val­la­le oma­va­lit­su­se hoo­ne­te ener­gia­tõ­hu­sa­maks muut­mi­se meet­mest Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus. Val­la­va­nem Rii­vo Noor sõ­nas, et nii­pea kui han­ke vaid­lus­ta­mi­saeg on möö­das, soo­vi­tak­se ehi­ta­ja­ga sõl­mi­da le­ping, et veel käe­so­le­val aas­tal saaks töö­de­ga alus­ta­da. Re­no­vee­ri­mi­se­ga viiak­se Aeg­vii­du 1997. aas­tal ehi­ta­tud las­teaia­hoo­ne elekt­ri­küt­telt maa­küt­te­le, ma­ja soo­jus­ta­tak­se, va­he­ta­tak­se uk­sed-ak­nad, ven­ti­lat­sioo­ni­süs­teem, tei­se­le kor­ru­se­le se­ni­ses­se val­la­va­lit­su­se kon­to­ris­se ehi­ta­tak­se ruu­mid nel­jan­da rüh­ma jaoks. Las­teaia sõi­me­rühm on ala­tes au­gus­tist ko­gu­du­se­ma­jas, kaks üle­jää­nud rüh­ma, kus käi­vad 3-6aas­ta­sed lap­sed ko­li­vad re­mon­di ajaks Aeg­vii­du rah­va­maj­ja. Re­no­vee­ri­mis­tööd peak­sid lõp­pe­ma tu­le­val sü­gi­sel.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­sek­re­tär lah­kub ame­tist
Järgmine artikkelKol­ga­kü­la rah­va­ma­jas oli „Põr­gu kat­la­küt­ja“ ko­ha­lik esi­li­nas­tus