Aeg­vii­tu te­hak­se tu­den­gi­te ma­ke­ti põh­jal uud­ne mat­ka­ra­ja­tis

1563
Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna tudengite ühistööna valminud SILD rajatakse Aegviitu Nikerjärve äärde.

Ees­ti Kuns­tia­ka­dee­mia tu­den­gi­te loo­dud puh­ke­ra­ja­tis SILD ava­tak­se 25. au­gus­til Ni­ker­jär­ve tel­ki­misp­lat­sil.

Es­mas­päe­val, 18. juu­nil ava­sid Ees­ti Kuns­tia­ka­dee­mia si­sear­hi­tek­tuu­ri osa­kond ja Rii­gi­met­sa Ma­jan­da­mi­se Kes­kus Tal­lin­nas Toom­puies­teel RMK pea­kon­to­ris näi­tu­se „To­sin tee­kon­da“, kus on väl­jas sü­gi­sel õpin­guid alus­ta­nud tu­den­gi­te väi­keob­jek­ti kur­su­se raa­mes val­mi­nud idee­de ma­ke­tid. Üks neist ob­jek­ti­dest ehi­ta­tak­se Ees­ti mat­ka­pea­lin­na Aeg­vii­tu Ni­ker­jär­ve tel­ki­misp­lat­si­le, mis tä­his­tab RMK kol­me mat­ka­tee ris­tu­mis­punk­ti. Seal toi­mub 25. au­gus­til EV100 mat­kaü­ri­tu­se lõ­pu­pi­du, kus ava­tak­se ka tu­den­gi­te pro­jek­tee­ri­tud ra­ja­tis.

Sel es­mas­päe­val ava­tud näi­tu­sel on väl­jas ko­gu se­mest­ri kest­nud õp­pe­töö tu­le­mu­sed – iga tu­deng sai üle­san­deks an­da Ni­ker­jär­ve tel­ki­misp­lat­si­le uus nä­ge­mus.

EKA si­sear­hi­tek­tuu­ri osa­kon­na ju­ha­ta­ja, pro­fes­sor Han­nes Praks rää­kis, et loo­dus­mat­ka­de ta­ris­tu loo­mi­se­le kes­ken­du­vat väi­kee­hi­ti­se-kur­sust on kuns­tia­ka­dee­mia koos­töös RMK ja ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo­ga b210 kor­ral­da­nud ala­tes 2014. aas­tast.

„Iga hooa­ja al­gu­ses vaa­ta­me koos RMK­ga üle või­ma­li­kud plat­sid, ku­hu on mi­da­gi va­ja ja nen­de seast te­hak­se va­lik. Tu­den­gid tee­vad vas­ta­valt oma mõ­te­te­le et­te­pa­ne­kuid, mil­li­ne see plats võiks väl­ja nä­ha, mil­li­sed võik­sid ol­la sin­na so­bi­vad mat­ka­ra­jad, vaa­te­tor­nid, var­jua­lu­sed. Sel aas­tal va­li­ti väl­ja Ni­ker­jär­ve tel­ki­misp­lats,“ sõ­nas ta.

Tu­den­geid ju­hen­da­nud ar­hi­tekt Ma­ri Hunt li­sas, et te­gu po­le ük­si­kob­jek­ti­ga, vaid väl­ja tu­li pak­ku­da la­hen­dus kogu suu­re plat­si jaoks – mat­ka­tee­de ris­tu­mis­koh­ta tä­his­tav süm­bo­le­hi­tis, lõk­ke­ko­had, puu­kuur, in­fo­tahv­lid ja nii eda­si.

Tu­den­gid käi­sid mi­tu kor­da ko­ha­peal, ei sõit­nud sin­na au­to­ga, vaid mat­ka­sid tal­vi­ses met­sas. Han­nes Prak­si sõ­nul oli soov, et nad tut­vuk­sid pai­ga­ga ning püüak­sid em­paa­ti­li­selt mõis­ta ka mat­ka­ja soo­ve ja va­ja­du­si.

Kok­ku teh­ti Ni­ker­jär­ve tel­ki­mis­ko­ha koh­ta 12 ma­ket­ti. EKA si­sear­hi­tek­tuu­ri osa­kon­na, RMK ja ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo b210 esin­da­ja­test ko­mis­jon ot­sus­tas, et val­mis ehi­ta­tak­se koos ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo­ga b210 pro­jek­tee­ri­tud maa­märk SILD.

„Ra­ja­ti­se SILD ees­märk po­le pak­ku­da eri­ne­va­te­le mat­kag­rup­pi­de­le ai­nuük­si või­ma­lust pu­ha­ta ja öö­bi­da, vaid ini­me­sed kok­ku tuua. Plat­si ser­va­des on küll eri­ne­va­te­le selts­kon­da­de­le eral­di lõk­ke­ko­had, aga kesk­ne ele­ment ehk sild on mõel­dud ini­me­si ühen­da­ma,“ lau­sus Ma­ri Hunt.

Ar­hi­tekt li­sas, et sild pa­kub või­ma­lust kok­ku tul­la, aga ka lei­da en­da­le vaik­ne te­gut­se­mis- või puh­ke­nurk: „Sil­la al­la ja pea­le saab ko­gu­ne­da, seal süüa val­mis­ta­da, tä­his­ta­da, mat­ka­va­rus­tust kui­va­ta­da. Li­saks moo­dus­tab sild ka oma­moo­di la­va, kus toi­mu­vat saab jäl­gi­da plat­si igast ser­vast, see­ga pa­kub sild või­ma­lust väi­kes­teks met­sa­kont­ser­ti­deks või muuks mee­le­la­hu­tu­seks.“

Han­nes Praks kin­ni­tas, et SIL­LA ehi­ta­mi­ses osa­le­vad ka tu­den­gid: „Sel­le aas­ta ra­ja­tis on pä­ris kee­ru­li­ne, see­tõt­tu kor­ral­da­tak­se konst­ruk­tiiv­se osa te­ge­mi­seks han­ge, kuid ka meie tu­den­gid on sel­le­ ehi­ta­mi­se­ga ko­gu su­ve hõi­va­tud. Kõi­ge­pealt tee­me koos Vil­jan­di kul­tuu­ria­ka­dee­mia­ga nen­de rah­vus­li­ku ehi­tu­se baa­sis et­te­val­mis­tu­si, see­jä­rel lä­he­vad tu­den­gid ka ko­ha­pea­le Ni­ker­jär­ve äär­de ehi­ta­ma.“

Aeg­vii­du ob­jekt oli EKA si­sear­hi­tek­tuu­ri osa­kon­na esi­me­se kur­su­se tu­den­gi­te nel­jas õp­peü­le­san­ne, mil­le­ga soo­vi­tak­se väär­tus­ta­da Ees­ti loo­dus­maas­tik­ke mat­ka­ja­le mõel­dud ob­jek­ti­de­ga. Va­rem on val­mi­nud vaa­te­tor­nid TREPP Tu­hu soos Lää­ne­maal ja jõe­ma­ja­kas VA­RI Ema­jõe Suur­soos ning met­sa­kõ­la­ko­jad RUUP Võ­ru­maal Päh­nis.

„Meil on neist tek­ki­nud to­re see­ria, sü­gi­sel ta­ha­me kind­las­ti jät­ka­ta,“ kin­ni­tas Han­nes Praks.

Näi­tu­sel „To­sin tee­kon­da“ on väl­jas tu­den­gi­te Kar­men El­le­ri, Se­me­le Ka­ri, Päär-Joo­sep Kee­du­se, Mar­le­ne Kir­ti, Eve­lin Kruu­si, Ka­ro­lin Kul­li, Ee­ros Lee­si, Mo­ni­ca Must­jõ­gi, Mer­ly Mänd­la, Ka­di Pih­la­ku, Kel­li Puu­se­pa ja Vi­vien Sib­rit­sa ideed Aeg­vii­du Ni­ker­jär­ve mat­ka­ra­ja­tis­test. Kur­sust ju­hen­da­vad Aet Ader, Ma­ri Hunt, Kad­ri Kle­men­ti ja Ka­rin Tõu­gu ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roost b210.

Näitus Tallinnas RMK kontoris jääb avatuks augusti lõpuni.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu ko­gu­kond oo­tab poliitikutelt põh­jen­da­tud ot­su­seid
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la ena­mik kü­la­va­ne­maid jäid mõ­neks ajaks vo­li­tus­te­ta