Aeg­vii­du ÜVK ra­ja­mi­se tööd lõp­pe­sid täh­ta­jast 2 kuud va­rem

658
Vel­ko AV ju­ha­ta­ja ERIK JÜ­RIÖÖ sõ­nul oli Aeg­vii­du ühis­vee­vär­gi ja ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­se tä­na­vus­te töö­de kal­lim osa uue puur­kae­vu ja vee­tööt­lus­jaa­ma ehi­ta­mi­ne.

Kui­gi ke­va­del ala­nud ühis­vee­vär­gi- ja ka­na­li­sat­sioo­ni ehi­tus­tööd Aeg­vii­dus pi­did val­mis saa­ma hi­lis­sü­gi­sel, jõu­dis AS Mer­ko Inf­ra töö­de­ga val­mis au­gus­ti lõ­pus ning esi­me­sed ma­ja­pi­da­mi­sed on puh­ta joo­gi­vee ju­ba maj­ja saa­nud.

Aeg­vii­du ÜVK aren­da­mi­se nel­jan­das eta­pis laien­da­ti ühis­vee­värk ja ka­na­li­sat­sioon Jõe tä­na­va, Moo­si­kü­la ja Ko­se­nõm­me piir­kon­da ning ra­ja­ti pump­lad ja vee­tööt­lus­jaam.

„Suu­rem osa ale­vi kes­ku­sest on nüüd ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni­ga ühen­da­tud,“ sõ­nas Vel­ko AV ju­ha­ta­ja Erik Jü­riöö.

Või­ma­lu­se uue ÜVK­ga lii­tu­mi­seks said 107 ma­ja­pi­da­mist. Val­da­valt on lii­tu­mis­punk­tid krun­ti­de juu­res, kus ühis­vee­värk se­ni puu­dus, kuid uued to­rud ja lii­tu­mis­kae­vu said ka osa Vel­ko AV va­ra­se­maid veek­lien­te: „Neil ma­ja­pi­da­mis­tel oli vee kva­li­teet vä­ga halb, sai­me kesk­kon­naa­me­tilt sel­le koh­ta et­te­kir­ju­tu­si. Nüüd va­he­ta­ti amor­ti­see­ru­nud to­rus­tik väl­ja.“

Vee­to­ru­sid pan­di Aeg­vii­dus ma­ha kok­ku 6060 meet­rit, ka­na­li­sat­sioo­ni­to­ru­sid 6326 meet­rit, Nõm­me tee ää­res on uus 115 meet­ri sü­ga­vu­ne puur­kaev ja vee­tööt­lus­jaam. Ra­ja­ti 8 uut reo­vee­pump­lat ning täies­ti uus tu­le­tõr­je­hüd­ran­ti­de süs­teem. Tööd läk­sid kok­ku maks­ma 1 656 331 eu­rot. Sel­lest 983 489 eu­rot on KI­Ki toe­tus, 557 462 eu­rot Vel­ko AV oma­osa­lus. Ani­ja val­laee­lar­vest eral­da­ti li­sa­töö­deks 115 380 eu­rot. Sel­lest 17 200 eu­rot ku­lus uue tu­le­tõr­je­hüd­ran­ti­de süs­tee­mi ra­ja­mi­seks, 98 180 eu­ro­ga toe­tas vald se­da, et ühen­da­da sa­mas piir­kon­nas ühis­vee­võr­ku Vel­ko AV se­ni­sed vee­klien­did, kes jäid amet­li­kust reo­vee­ko­gu­mi­sa­last väl­ja.

Suu­rem osa to­ru­dest pan­di Aeg­vii­dus val­la või rii­gi­maa­le, osa­li­selt tu­li pan­na ka era­maa­le.
„Era­kin­nis­tuid oli 10-15. Sõl­mi­si­me maa­oma­ni­ke­ga ka­su­tus­val­du­se le­pin­gud, lep­pi­si­me kok­ku, et pa­ne­me to­rud maas­se ja ini­me­ne saab maad eda­si ka­su­ta­da. Ai­nus pii­rang on, et sin­na ei to­hi mi­da­gi ehi­ta­da ning peab ar­ves­ta­ma, et kui is­tu­ta­tak­se näi­teks puid-põõ­said, siis ju­hul, kui to­ru­de­ga mi­da­gi juh­tub, kae­va­me kõik üles. Kui era­maad lä­bis sõi­du­tee, pa­ni­me to­rus­ti­ku tee al­la,“ rää­kis Erik Jü­riöö.

Ka teed, mis ühis­vee­vär­gi ja ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­seks tu­li lõh­ku­da, taas­ta­ti: „Te­gi­me sel­les osas pal­ju koos­tööd val­la­va­lit­su­se­ga, sest meie tee­ka­te­te taas­ta­mis­tööd lan­ge­sid kok­ku pe­rioo­di­ga, mil vald re­no­vee­ris Aeg­vii­dus teid, pä­ris mi­tu tä­na­vat te­gi­me koos kor­da.“
Erik Jü­riöö mär­kis, et kui­gi ehi­ta­ja üle­san­ne oli taas­ta­da Aeg­vii­dus tee­de esialg­ne olu­kord, sai mõ­ni­gi va­rem pin­na­tud tee koos­töös val­la­va­lit­su­se­ga as­fal­tee­ri­tud ning mõ­ni va­ra­sem lii­va-kruu­sa­tee pin­na­tud.

Esi­mes­tel ma­ja­pi­da­mis­tel ve­si ju­ba ole­mas
Val­la vee-et­te­võt­te ju­hi sõ­nul on Aeg­vii­du osa ma­ja­pi­da­mi­si, mil­le­ni tä­na­vu ÜVK jõu­dis, ju­ba ühis­vee­vär­ki ühen­da­tud: „Nad lep­pi­sid ehi­ta­ja­ga kok­ku ning ehi­ta­ja pai­gal­das nei­le ka krun­di­si­se­se to­rus­ti­ku.“

Kes uue ÜVK­ga soo­vib lii­tu­da, peab esi­ta­ma Vel­ko AV­le lii­tu­mis­taot­lu­se. Taot­lus­vor­mi leiab et­te­võt­te ko­du­le­helt. See­jä­rel väl­jas­tab Vel­ko AV lii­tu­mis­tin­gi­mu­sed ning Vel­ko­le tu­leb esi­ta­da kas­ või kä­sit­si joo­nis­ta­tud plaan, kui­das to­rud krun­di ser­vas asu­vast lii­tu­mis­punk­tist maj­ja ka­vat­se­tak­se tuuak­se. To­ru­sid võib ha­ka­ta maj­ja ve­da­ma pä­rast lii­tu­mis­le­pin­gu sõl­mi­mist. Kui Vel­ko AV­ga ka tee­nus­le­ping sõl­mi­tud, võib ha­ka­ta vett ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nust ost­ma. Vee tar­bi­mi­se ar­ves­tus käib kaug­loe­ta­va­te ar­ves­ti­te kau­du, need pai­gal­dab Vel­ko AV oma ku­lul. Ka­na­li­sat­sioo­ni ar­ves­ta­tak­se vee­tar­bi­mi­se jär­gi, kel on teh­tud aval­dus su­vi­se kast­mis­vee koh­ta, sel­lel ar­ves­ta­tak­se kast­mis­hooa­jal ka­na­li­sat­sioo­ni aas­ta kesk­mi­se vee­tar­bi­mi­se jär­gi.

Ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni­ga lii­tu­mi­se eest tu­leb kok­ku maks­ta 95,04 eu­rot. Erik Jü­riöö sel­gi­tas, et lii­tu­mis­ta­su koos­neb ka­hest kom­po­nen­dist, aren­dus- ja ühen­dus­ta­sust. Aren­dus­ta­su, mis on Vel­ko AV teh­tud oma­fi­nant­see­ring, klien­ti­delt kü­si­da ei saa, ku­na üle 50 prot­sen­di ma­ja­ühen­du­sest on krun­ti­de juu­res, mil­le hoo­nes­tus on va­nem kui 20 aas­tat. Ühen­dus­ta­su on iga krun­di jaoks teh­tud ku­lu­tus lii­tu­mis­kae­vu ra­ja­mi­seks.

„Saa­me ühen­dus­ta­su kü­si­da Vel­ko AV oma­fi­nant­see­rin­gu ula­tu­ses. Ku­na meie oma­osa­lus ko­gu pro­jek­tis oli 36 prot­sen­ti, on vee­võr­gus­ti­ku­ga lii­tu­mi­se ühen­dus­ta­su 56,16 ja ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni­ga lii­tu­mi­se ta­su 38,88 eu­rot. Sel­le ar­vu­tus­me­too­di­ka on mei­le et­te kir­ju­ta­nud kon­ku­rent­sia­met,“ lau­sus et­te­võt­te juht.

Kas Vel­ko AV vee ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se hin­nad muu­tu­vad, ei osa­nud Erik Jü­riöö veel öel­da: „Lä­hia­jal hak­ka­me koos­ta­ma Vel­ko 2020. aas­ta ee­lar­vet. Sel­le põh­jal ot­sus­tab kon­ku­rent­sia­met, mi­da pea­me oma vee­hin­na­ga te­ge­ma. Ise­gi ju­hul, kui hind peaks tõus­ma, on hin­na­tõus tõe­näo­li­selt mi­ni­maal­ne, ar­va­ta­vasti mõ­ni sent kuup­meet­ri koh­ta.“

Prae­gu on Vel­ko AV müü­da­va vee hind ko­gu Ani­ja val­las 1,06 eu­rot ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se hind 2,3 eu­rot kuup­mee­ter.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 18. septembril
Järgmine artikkelKuu­sa­lu ki­hel­kon­na ini­mes­te väl­ja­rän­dest 135 aas­tat