Aeg­vii­du ÜVK ra­ja­mi­ne va­jab li­sa­ra­ha

589
VEL­KO AV ju­ha­ta­ja ERIK JÜ­RIÖÖ.

Vel­ko AV ju­ha­ta­ja ERIK JÜ­RIÖÖ rää­kis vo­li­ko­gu is­tun­gil Keh­ra soo­ja­ma­jan­du­sest ja Aeg­vii­du ÜVK ra­ja­mi­se­ga seo­tud prob­lee­mi­dest.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu möö­du­nud nä­da­la is­tun­gil üt­les OÜ Vel­ko AV ju­ha­ta­ja Erik Jü­riöö, et Vel­ko AV mul­lu­ne käi­ve oli 1,38 mil­jo­nit eu­rot, mis oli võr­rel­des 2017. aas­ta­ga 3,43 prot­sen­ti suu­rem. Suu­re­nes vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nus­te osa­kaal, eel­kõi­ge see­tõt­tu, et ha­ka­ti te­ge­le­ma ka Aeg­vii­du vee­ma­jan­du­se­ga, sealt tu­li Vel­ko­le li­gi 110 uut klien­ti. Soo­ja­ma­jan­du­se osa­kaal vä­he­nes, see oli seo­tud soo­je­ma­te il­ma­de­ga küt­te­pe­rioo­dil.

Seoses Keh­ra kat­la­ma­ja­de sul­ge­mi­sega on Vel­ko AV koon­da­nud soo­jao­sa­kon­na nel­jast töö­ta­jast kolm. Lõ­pe­ta­tud on ma­jan­dus­li­kult ebaots­tar­be­kas elekt­ri­töö­de tee­nu­se, sa­mu­ti kor­ter­ma­ja­de­le hal­dus­tee­nu­se pak­ku­mi­ne, ku­na klien­te enam pol­nud. Hea­kor­ra­tee­nus­te­ga seon­duv on üm­ber­kor­ral­da­tud, hea­kor­ra­tee­nus­te juh­ti enam ei ole, loo­dud on töö­de­ju­ha­ta­ja ame­ti­koht. Hea­kor­ra­tee­nus­te osa­kond kes­ken­dub eel­kõi­ge val­la­ga sõl­mi­tud hea­kor­ra- ja hal­jas­tus­le­pin­gu­te­le. Pä­rast Keh­ra jäät­me­jaa­ma val­mi­mist plaa­ni­tak­se Vel­kos­se võt­ta töö­le ini­me­ne, kes hak­kab vas­tu­ta­ma jäät­me­jaa­mas ja aia­maa­del toi­mu­va eest. Kui val­la­vo­li­ko­gu on kin­ni­ta­nud val­la hea­kor­ra­sees­kir­ja, pa­neb Vel­ko AV aia­maa­de juur­de tea­ted meel­de­tu­le­tu­se­ga, et aia­maa ka­su­ta­mi­seks tu­leb sõl­mi­da le­ping ning kui­das se­da saab te­ha.

Keh­ra soo­ja­hind 12 aas­taks lu­kus?
Vel­ko AV ei ole enam Keh­ra kaug­küt­te­piir­kon­nas soo­ja­toot­ja, 5. ap­ril­list töö­tab SW Ener­gia uus kat­la­ma­ja. Ku­na Vel­ko on en­di­selt to­rus­ti­ke oma­nik ning va­hen­dab ela­ni­ke­le toa­soo­ja, keh­tes­tas kon­ku­rent­sia­met märt­sis Vel­ko­le soo­ja­müü­gi uue piir­hin­na, mis on va­ra­se­mast 16 prot­sen­ti kõr­gem. Uus hind on 66,10 eu­rot me­ga­vatt-tunni kohta. Erik Jü­riöö kin­ni­tas, et hin­na­tõus oli väl­ti­ma­tu ning mär­kis, et Keh­ra soo­ja­hind on en­di­selt üks ma­da­la­maid, Ees­ti kesk­mi­ne hind on 10 eu­rot kõr­gem.

Vel­ko ju­ha­ta­ja rää­kis, et pal­ju po­lee­mi­kat on ol­nud, miks ei an­tud SW Ener­gia­le üle ko­gu soo­ja­ma­jan­dust, miks peab Vel­ko AV tar­bi­jai­le soo­ja va­hen­da­ma. Ta põh­jen­das: „Ole­me sei­su­ko­hal, et kui jä­ta­me tras­sid en­da­le, saa­me soo­ja­hin­da või hin­na­tõu­su kont­rol­li­da.“
Erik Jü­riöö li­sas, et see ei tä­hen­da, just­kui oleks prae­gu­ne soo­ja­hind laest võe­tud või pas­ta­kast ime­tud – kon­ku­rent­si­amet on Vel­ko AV ee­lar­vet ja ku­lu­tu­si vä­ga põh­ja­li­kult ana­lüü­si­nud. Sa­mu­ti po­le te­ma sõ­nul mõ­tet spe­ku­lee­ri­da, kas hind oleks tul­nud oda­vam, kui ka tras­sid oleks soo­ja­toot­ja­le loo­vu­ta­tud ning SW Ener­gia oleks kon­ku­rent­sia­me­tist ise uut piir­hin­da taot­le­nud: „Mi­na pol­nud nõus võt­ma ris­ki ja kont­rol­li soo­ja hin­na üle täie­li­kult ära and­ma.“

Vel­ko AV juht sel­gi­tas, et soo­jat­ras­si­de võr­gu­ta­suks on kon­ku­rent­sia­me­tis kin­ni­ta­tud 18,70 eu­rot me­ga­vatt-tun­ni koh­ta ning ku­na SW Ener­gial on ko­hus­tus müüa Keh­ras toa­soo­ja sa­ma hin­na­ga, on või­ma­lik prae­gu­ne soo­ja­hind ga­ran­tee­ri­da 12 aas­taks. Võr­gu­ta­su sis­se on ar­ves­ta­tud 5 prot­sen­di suu­ru­ne tu­lu­kus, se­da ka­su­ta­tak­se soo­ja­to­rus­ti­ku re­no­vee­ri­mi­seks. Keh­ras on re­konst­ruee­ri­ma­ta veel to­rus­tik Koo­li tä­na­vast ter­vi­se­kes­ku­se­ni. Töö hin­nan­gu­li­ne mak­su­mus on 350 000-400 000 eu­rot, Vel­ko ka­van­dab se­da tu­le­val aas­tal. Tä­na­vu te­hak­se uue kat­la­ma­ja­ga lõp­li­kuks ühen­da­mi­seks ära veel Koo­li tä­na­va ja Koo­li põi­gu rist­mi­kul asuv ühen­dus­sõlm. Sel­le­ga alus­ta­tak­se ilm­selt juu­ni kes­kel, kui küt­te­pe­riood lä­bi.

Keh­ra hak­ke­pui­du­kat­la­ma­jas, mis ap­ril­list töö lõ­pe­tas, käib sead­me­te de­mon­tee­ri­mi­ne. Vel­ko AV on tel­li­nud kat­la­ma­ja­le ja sel­le juur­de kuu­lu­va­le maa­le hin­da­mi­sak­ti, kuid müü­ma se­da Erik Jü­riöö sõ­nul ei ha­ka­ta, et­te­võt­te nõu­ko­gu oli vas­tu. Mis hoo­ne­ga eda­si saab, ei osa­nud ta veel öel­da. Leht­met­sas asu­va õli­kat­la­ma­ja pan­nak­se juu­nis kor­raks töö­le – et ela­ni­kud ei jääks soo­ja vee­ta, kui toi­mub Koo­li tä­na­va tras­si­de ühen­da­mi­ne uue kat­la­ma­ja­ga. Pä­rast se­da jääb ka Leht­met­sa kat­la­ma­ja seis­ma: „Ku­na seal on 170 ruut­meet­rit pin­da, mi­da pea­me tu­le­vi­kus hak­ka­ma küt­ma ja hool­da­ma, tel­li­si­me re­konst­ruee­ri­mis­pro­jek­ti, et ra­ja­da sin­na Vel­ko­le ku­na­gi kon­to­ri­ruu­mid. Kuid po­le veel lõp­lik­ku ana­lüü­si, kas oda­vam on jää­da val­la­maj­ja või ko­li­da.“

Aeg­vii­du vee­värk va­jab 120 000 eu­rot li­sa­ra­ha
Eel­mi­sel aas­tal taot­les Vel­ko AV KI­Kilt toe­tust Aeg­vii­du ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni 4. eta­pi ra­ja­mi­seks. In­ves­tee­rin­gu ko­gu­maht on 1,53 mil­jo­nit eu­rot, sel­lest 553 000 eu­rot on Vel­ko oma­fi­nant­see­ring. Erik Jü­riöö ju­tus­tas, et pro­jek­ti alus­do­ku­men­diks võe­ti mõ­ned aas­tad ta­ga­si Inf­ra­ga­te Ees­ti koos­ta­tud eel­pro­jekt. Pro­jek­tee­ri­mi­se käi­gus sel­gus, et eelp­ro­jekt po­le täies ma­hus koos­kõ­las Ani­ja val­la ÜVK aren­gu­ka­vaga. Vel­kol tuleb te­ha um­bes 120 000 eu­ro eest li­sa­töid, mis po­le toe­tu­se saa­mi­seks abi­kõl­bu­li­kud. Kui Vel­ko võ­taks sel­leks lae­nu, vä­he­neks KI­Ki toe­tus­määr.

Üks osa li­sa­töid puu­du­tab hüd­ran­te – pääs­tea­me­ti hin­nan­gul on neid ka­van­da­tud lii­ga har­valt. Teine osa seda, et kesk­kon­naa­met jättis mää­ra­tud reo­vee­ko­gu­mi­sa­last väl­ja 11 krun­ti, mil­le oma­ni­kud Vel­ko AV prae­gu­sed veek­lien­did. See tä­hen­daks, et Vel­ko just­kui ei saa nei­le enam vett an­da. Sa­mas on Aeg­vii­du vee kva­li­teet Erik Jü­riöö sõ­nul nii kehv, et ala­tes möö­du­nud aas­tast on ter­vi­sea­met tei­nud sel­le­ga seo­ses hul­ga et­te­kir­ju­tu­si ning käi­ma­so­le­va pro­jek­ti­ga on Vel­kol ko­hus­tus kõik ole­ma­so­le­vad pump­lad sul­ge­da ja tam­po­nee­ri­da:

„See tä­hen­dab, et meie prae­gu­sed veek­lien­did, kes jää­vad reo­vee­ko­gu­mi­sa­last väl­ja, jääk­sid il­ma vee­ta. See­ga pea­me igal ju­hul ra­ja­ma nen­de jaoks uue to­rus­ti­ku.“
Vel­ko AV juht aval­das loo­tust, et oma­va­lit­sus ai­tab va­ja­li­ku 120 000 eu­ro­ga.

Eelmine artikkelAruküla lasteaia projekteerimise projektijuht
Järgmine artikkelPopulaarsed pallimängud