Aeg­vii­du pe­rearst pa­neb ame­ti ma­ha

2045

Aeg­vii­du pe­rearst MAIE MU­RA­KAS on and­nud ter­vi­sea­me­ti­le tea­da, et soo­vib järg­mi­sel aas­tal oma ni­mis­tust loo­bu­da.

Maie Mu­ra­kas üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et soo­vib ala­tes 1. juu­nist 2018 jää­da pen­sio­ni­le.
„See mõ­te on mul ju­ba mi­tu aas­tat, nüüd teen teoks,“ sõ­nas ta.

Pe­rears­ti ni­mis­tu piir­suu­rus on 1200-2000 isi­kut. Maie Mu­ra­ka ni­mis­tus on 748 ini­me­st. Aeg­vii­du pe­rearst mär­kis, et väi­ke­ses ko­has on või­ma­lu­sed tun­du­valt ke­si­se­mad kui suu­rel ter­vi­se­kes­ku­sel, li­saks on ta pi­da­nud paar-kolm aas­tat töö­ta­ma ük­si, il­ma pe­reõe­ta.

„Kui õde jäi pen­sio­ni­le, üt­les Hai­ge­kas­sa, et nii väi­ke­ses­se piir­kon­da uut õde ei saa. Kui­gi piir­kond on väi­ke, vä­si­tab ük­si töö­ta­mi­ne. Esial­gu kü­si­sin või­ma­lust töö­ta­da üle päe­va, kuid ni­mis­tu­ga pe­rearst se­da ei või, võib ai­nult asen­du­sarst,“ rää­kis ta.

Doktor Maie Mu­ra­kas on kuul­nud, et ter­vi­sea­met ei ta­ha te­ma ni­mis­tu­le enam kon­kurs­si kuu­lu­ta­da, ku­na ni­mis­tu on lii­ga väi­ke. Ta üt­les, et osa ini­me­si – need, kes käi­vad te­ma juur­de Jä­ne­dalt või ela­vad Tal­lin­nas, saa­vad en­da­le mu­jalt uue pe­rears­ti ot­si­da, ras­kem on Aeg­vii­du ini­mes­tel.
Ter­vi­sea­me­ti ava­li­ke su­he­te juht Ii­ris Sa­lu­ri kin­ni­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Maie Mu­ra­ka tee­nin­da­da olev ni­mis­tu on al­la piir­suu­ru­se ning prae­gu ei plaa­ni ter­vi­sea­met sel­le­le pe­rears­ti leid­mi­seks kon­kurs­si väl­ja kuu­lu­ta­da.

„Ter­vi­sea­met te­ge­leb la­hen­dus­te ot­si­mi­se­ga ja va­ja­du­sel lii­de­tak­se ni­mis­tu teis­te üm­ber­kaud­se­te ni­mis­tu­te­ga,“ tea­tas ta ning li­sas, et ter­vi­sea­met tea­vi­tab Maie Mu­ra­ka pat­sien­te esi­me­sel või­ma­lu­sel ning an­nab nei­le tea­da, kel­le poo­le pöör­du­da ül­dars­tia­bi saa­mi­seks ala­tes 1. juu­nist 2018.

Ani­ja abi­val­la­va­nem, Aeg­vii­du en­di­ne val­la­va­nem Rii­vo Noor mär­kis, et ars­ti vas­tu­võtt peab Aeg­vii­tu kind­las­ti jää­ma, te­ma sõ­nul po­le akt­sep­tee­ri­tav, kui pe­rearst Aeg­vii­dust kaob. Tõe­näo­li­selt peab pi­da­ma lä­bi­rää­ki­mi­si Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se pe­rears­ti­de­ga, ar­vas ta.

Kehra tervisekeskuse perearst Marje Ott ütles, nende arstide nimistus on keskmiselt 1700 inimest: „Teoreetiliselt mahub juurde, kuid see tähendab, et hakkavad tekkima järjekorrad.“

Ka tema on seda meelt, et Aegviidu piirkonda perearstita jätta ei või ning Anija vallavalitsusel tuleks koos perearstidega asja arutada. Variante on, kinnitas Marje Ott. Näiteks, et Aegviidu senine arst jätkab ilma nimistuta Kehra perearstide asendusarstina Aegviidus inimeste teenindamist.

Eelmine artikkelRII­VO NOO­RE asen­dus­lii­ge on SVEN LUKS
Järgmine artikkelLok­sa ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni esi­mees on REIN HEI­NA