Aeg­vii­du mä­lu­mäng uue­ne­nud kuues

952

Ree­del, 26. jaa­nua­ril Aeg­vii­du rah­va­ma­jas toi­mu­nud hooa­ja esi­me­ne mä­lu­mäng oli va­ra­se­ma­test eri­nev – igal võist­kon­nal pa­lu­ti kaa­sa võt­ta 10 kü­si­must.

Aas­taid on Aeg­vii­dus igal sü­gi­sel ala­nud ke­va­de­ni kest­nud mä­lu­män­gu­sa­ri. Osa­le­jad on ena­mas­ti sa­mad, ka koh­tu­mis­aeg on ol­nud sa­ma – iga kuu vii­ma­ne ree­de. Tead­mi­si on proo­vi­le pan­nud ku­ni 4liik­me­li­sed võist­kon­nad, võit­ja saab li­saks au­hin­na­le au ja ko­hus­tu­se viia lä­bi järg­mi­ne mä­lu­mäng ja pan­na võit­ja­le väl­ja au­hind.

Aeg­vii­du rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja Vir­ge Palm­sa­lu rää­kis, et möö­du­nud sü­gi­sest mä­lu­män­gu po­le toi­mu­nud, ku­na üks­ki võist­kond ei võt­nud ve­du.

„Osa­le­da soo­vi­jaid oli küll, aga nad üt­le­sid, et po­le ae­ga kü­si­mu­si et­te val­mis­ta­da,“ üt­les ta.
See­tõt­tu ot­sus­tas rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja ise ko­ha­li­kud mä­lu­män­gu­hu­vi­li­sed kok­ku kut­su­da. Uue­ne­nud kuues mä­lu­män­guõh­tu ni­me­ta­ti sõp­rus­koh­tu­mi­seks, ku­hu iga võist­kond pi­di kü­la­kos­tiks kaa­sa võt­ma 10 kü­si­must. Osa­les kuus 2-4liik­me­list võist­kon­da, iga võist­kond jõu­dis teis­telt kü­si­da 5 et­te­val­mis­ta­tud kü­si­must. Või­tis Pil­la­pa­lu-Maa­si­ka võist­kond: Thea Luik, Ta­nel Rüt­man, Ma­rian Rüt­man ja Mar­gus Mus­to­nen. Järg­ne­sid Mo­tok­lu­bi ja Sae­ka­la.

Kü­si­mu­sed olid Vir­ge Palm­sa­lu sõ­nul vah­vad, näi­teks tu­li ni­me­ta­da Ees­tis kas­vav puu, mis on ka te­gu­sõ­na.

„Ku­na sel­li­ne kor­da­möö­da kü­si­mi­se-vas­ta­mi­se ver­sioon osa­le­ja­te­le vä­ga meel­dis, tu­leb järg­mi­ne mä­lu­mäng sa­mas stii­lis. Mil­lal see toi­mub, veel ei tea, ku­na veeb­rua­ri vii­ma­sel ree­del on Ees­ti Va­ba­rii­gi sün­ni­päe­va­pi­dus­tu­sed. Jäl­gi­ge rek­laa­mi,“ lau­sus ta.