Aeg­vii­du Kuns­ti­zaal pa­ni 10 aas­ta jook­sul teh­tud maa­lid üheks päe­vaks näi­tu­se­le

479
Aeg­vii­du kuns­ti­rin­gis on al­gu­sest pea­le osa­le­nud TI­JA VAIK­RE, HAL­JE PII­BE­LEHT, ju­hen­da­ja ÜL­LE LIN­NUS­TE ja SIR­JE SAAR.

ÜL­LE LIN­NUS­TE: „En­ne­va­nas­ti oli maa­li­mi­ne na­gu kä­si­töö, al­les re­nes­san­si ajal lei­ti, et kunst on mi­da­gi roh­ke­mat – see on muu­sa­de puu­du­ta­tud.“

Aeg­vii­du rah­va­ma­ja saa­lis oli lau­päe­val, 20. ap­ril­lil ko­ha­li­ku kuns­ti­rin­gi 10. te­ge­vus­aas­ta tä­his­ta­mi­seks kor­ral­da­tud ühe­päe­va­sel näi­tu­sel ko­ha­li­ke nais­te maa­li­tud mi­tu­sa­da pil­ti. Maa­li­de­ga olid kae­tud rah­va­ma­ja sei­nad, la­va ning saa­li kes­ke­le kah­te rit­ta sea­tud too­lid.
„Võ­hik­li­ku pil­gu­ga ei saa aru, kas need on tei­nud maail­ma­kuu­lus või Aeg­vii­du kuu­lus kunst­nik,“ sõ­nas näi­tust kü­las­ta­nud Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor.

Ühis­näi­tu­sel oli õli­maa­le küm­ne­kon­nalt nai­selt, kes on kuns­ti­rin­gi te­ge­vu­ses küm­ne aas­ta jook­sul osa­le­nud. Lõp­pe­val hooa­jal käi­sid tei­si­päe­va õh­tu­ti rah­va­ma­jas seit­se ho­bi­kunst­nik­ku, kel­lest kolm on ko­ha­li­kus maa­li­rin­gis al­gu­sest pea­le. Need on Sir­je Saar, Ti­ja Vaik­re ja Hal­je Pii­be­leht. Neist kõi­ge pro­duk­tiiv­sem on ol­nud Hal­je Pii­be­leht, kel­lelt olid rah­va­ma­ja ta­gu­mi­ses toas veel väl­jas­pool rin­gi te­ge­vust maa­li­tud pil­did.

Kuns­ti­ring alus­tas Aeg­vii­du rah­va­ma­jas 2009. aas­tal. Aas­ta va­rem oli Aeg­vii­tu ko­li­nud kunst­nik ja ka­hes kõrg­koo­lis õp­pe­jõu­na töö­ta­nud Ül­le Lin­nus­te.

„Kü­si­ti, kas ma ei ta­ha ha­ka­ta siin kuns­ti­rin­gi te­ge­ma. Nii me alus­ta­si­me­gi,“ mee­nu­tas ta.
Nais­tel, kes rin­gi tu­lid, oli te­ma hin­nan­gul soo­du­mus ja suur hu­vi maa­li­mi­se vas­tu: „Al­gu­ses olid nad mui­du­gi pi­sut abi­tud, aga kui ta­ju­sid, et ka ek­si­da võib, hak­ka­sid end va­ba­malt tund­ma. Kui­gi oli ka neid, kes pi­da­sid õp­pi­mi­se tem­pot lii­ga kii­reks ning loo­bu­sid.“

Maa­li­mist alus­ta­ti ak­va­rel­li­de ja pas­tel­li­de­ga, pea­mi­selt teh­ti na­tüür­mor­te ja fo­to­de jär­gi ka maas­tik­ke. Siis tu­li Ül­le Lin­nus­tel mõ­te ha­ka­ta õpi­las­te­le pa­ral­leel­selt rää­ki­ma kuns­ti­a­ja­loost: „Te­gin nei­le et­te­kan­deid näi­teks imp­res­sio­nis­mist, Hol­lan­di maas­ti­ku­maa­list, fi­guu­ri­maa­list, abst­rakt­sio­nis­mist ja teis­test kuns­ti­voo­lu­dest.“

Iga tee­ma koh­ta ot­sis mõ­ne vas­ta­vat stii­li vil­je­le­nud maail­ma­kuul­sa kunst­ni­ku rep­ro ning rin­gi liik­med hak­ka­sid kätt har­ju­ta­ma õli­vär­vi­de ja koo­pia­maa­li­ga, mis on ka klas­si­ka­li­ses kuns­ti­ha­ri­du­ses ol­nud le­vi­nud õp­pe­mee­tod.

Küm­ne aas­ta jook­sul on kuns­ti­rin­gis lä­bi kat­se­ta­tud kõik olu­li­se­mad kuns­ti­voo­lud ala­tes 17. sa­jan­dist ku­ni 20. sa­jan­di kesk­pai­ga­ni. See­tõt­tu olid­ki näi­tu­sel kõr­vu­ti „van Gog­hid“, „Sal­va­dor Da­lid“, „Jo­hann Kö­le­rid“, mi­da kuns­ti­võ­hik ei pruu­gi­gi ori­gi­naa­list eris­ta­da.

„Nai­sed on vä­ga tub­lid. Vaid Kai­re Ries on lõ­pe­ta­nud Tar­tu kuns­ti­koo­li, tei­sed on liht­salt hea käe­ga. Kõik nad käi­vad tööl, aga jak­sa­vad pä­rast töö­päe­va veel maa­li­ma tul­la. Küm­me aas­tat on ku­lu­nud sel­leks, et saa­da jul­gust ja os­kust ning ha­ka­ta ise kom­po­nee­ri­ma ja mo­tii­ve va­li­ma. Nüüd on koo­pia­te­ga lõpp, sü­gi­sel alus­ta­me oma­loo­min­gu­ga,“ rää­kis Ül­le Lin­nus­te.

Su­vi­ne ko­du­ne üle­san­ne on nais­tel ju­ba tea­da – va­li­da Tal­lin­na lin­nast, näi­teks mõ­nest ta­ga­hoo­vist, mi­nia­tuur­ne nur­ga­ke või mo­tiiv, mi­da maa­li­da.

Küm­me aas­tat kuns­ti­rin­gis käi­nud Sir­je Saar: „Olin va­rem tei­nud ai­nult kaar­di­ke­si, õpe­ta­ja tõi meid kok­ku ja pa­ni maa­li­ma. Al­gus läks vae­va­li­selt, kuid siis tek­kis kirg. Nüüd ei saa enam loo­bu­da.“

Nii suurt üle­vaa­te­näi­tust, na­gu oli kuns­ti­rin­gi juu­be­li pu­hul rah­va­ma­jas, po­le nad va­rem kor­ral­da­nud, küll aga on igal ke­va­del Kuns­ti­zaa­li ka­su­tu­ses ole­vas kuns­ti­keld­ris eks­po­nee­ri­tud möö­du­nud hoo­ajal maa­li­tud pil­te.