Aeg­vii­du-Kõr­ve­maa kerg­liik­lus­tee on val­mis

3152
Aeg­vii­du-Kõr­ve­maa kerg­liik­lus­tee ava­mi­sel hoid­sid süm­bool­set lin­ti RII­VO NOOR ja TÕ­NIS RAUD­LA, lin­dist sõit­sid lä­bi AN­NA-LII­SA LEI­TEN ja MAR­KUS TA­RAS­SOV.

„Nüüd on meil li­gi­kau­du 12 ki­lo­meet­rit kat­ke­ma­tut kerg­liik­lus­teed Jä­ne­dalt ku­ni Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­se­ni,“ mär­kis Ani­ja abi­val­la­va­nem RII­VO NOOR.

Lau­päe­val, 27. ok­toob­ril ava­ti sel­le sü­gi­se esi­me­ses lu­me­sa­jus Aeg­vii­dut Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­se­ga ühen­dav 3,2 ki­lo­meet­ri pik­ku­ne kerg­liik­lus­tee, mil­le ehi­ta­mi­ne läks maks­ma li­gi 550 000 eu­rot. Aeg­vii­du Pui­du uue kal­mis­tu teeot­sast al­gav tee kul­geb 500 meet­ri ula­tu­ses Aeg­vii­du poolt tul­les va­sa­kul pool Pii­be maan­teed, see­jä­rel jät­kub tei­sel pool maan­teed tee­ga pa­ral­leel­selt ku­ni mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­se­ni. 900 meet­rit en­ne kes­kust harg­neb kerg­liik­lus­tee ka­heks – üks osa kul­geb maan­tee­ga pa­ral­leel­selt, tei­ne lä­bi met­sa, kes­ku­se juu­res saa­vad need uues­ti kok­ku ja moo­dus­ta­vad rin­gi. Rin­gio­sa pik­kus on 2,1 ki­lo­meet­rit, ko­gu as­fal­tee­ri­tud kerg­liik­lus­tee 4,3 ki­lo­meet­rit.

„Sel­lest teest on unis­ta­tud ja mõel­dud pä­ris kaua, kah­juks ei lei­tud va­rem ra­has­tus­või­ma­lust. Kui Aeg­vii­du val­la­va­lit­sus esi­tas pro­jek­ti EA­Si piir­kond­li­ku kon­ku­rent­si­või­me tu­gev­da­mi­se meet­mes­se, õn­nes­tus lõ­puks ka ra­ha saa­da,“ lau­sus Aeg­vii­du en­di­ne val­la­va­nem, prae­gu­ne Ani­ja abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor.

2012. aas­tal val­mis Aeg­vii­du-Jä­ne­da va­he­li­ne kerg­liik­lus­tee, 2016. aas­tal ehi­ta­ti ra­ja­ti kerg­liik­lus­tee Aeg­vii­du ale­vis­se raud­tee­jaa­ma piir­kon­da. Pool­teist aas­tat ta­ga­si, mais 2017 ot­sus­tas Aeg­vii­du val­la­vo­li­ko­gu, et EA­Si­le esi­ta­tak­se pro­jekt Jä­ne­da-Aeg­vii­du-Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­se kerg­liik­lus­tee vii­ma­se, 3,2 ki­lo­meet­ri pik­ku­se eta­pi ra­ja­mi­seks. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mu­seks hin­na­ti 562 000 eu­rot, oma­fi­nant­see­rin­guks ka­van­da­ti 84 287 eu­rot.

EAS ot­sus­tas kerg­liik­lus­tee ra­ja­mist toe­ta­da 481 214,75 eu­ro­ga, Ani­ja val­la tä­na­vu­ses ee­lar­ves ka­van­da­ti pla­nee­ri­ti omao­sa­lu­seks 85 520 eu­rot. Han­kel te­gi sood­sai­ma pak­ku­mi­se AS Ta­ris­ton, kes lu­bas üle 4 ki­lo­meet­ri as­fal­tee­ri­tud kerg­teed val­mis ehi­ta­da 548 627 eu­ro eest. Tööd al­ga­sid mais, lõp­pe­sid eel­mi­sel nä­da­lal.

Ava­mi­se pu­hul rat­ta­sõit
Kerg­liik­lus­tee ava­mi­se pu­hul kor­ral­da­ti Aeg­vii­du tank­last ühi­ne rat­ta­sõit Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­se juur­de. Sa­just il­ma trot­si­des oli üle 3 ki­lo­meet­ri­sel rat­ta­sõi­dul küm­me­kond osa­le­jat, teis­te hul­gas ka Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaan Oruaas ja vo­li­ko­gu lii­ge Sven Luks ning Aeg­vii­du tee­ne­kad spor­di­me­hed Jü­ri Vood­la ja Tõ­nis Raud­la. Uue kerg­liik­lus­tee ring­teel oli plaa­nis las­te rul­lui­su­võist­lus, kuid ko­hal oli vaid kaks Aeg­vii­du koo­li õpi­last – An­na-Lii­sa Lei­ten rull­suus­ka­del ja Mar­kus Ta­ras­sov rul­luis­ku­del. Nad sõit­sid lä­bi süm­bool­se lin­di, mi­da uue kerg­liik­lus­tee juu­res hoid­sid Rii­vo Noor ja Tõ­nis Raud­la.

Rii­vo Noor lau­sus, et kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­ne nõu­dis pä­ris pal­ju tööd ja vae­va. Ta tä­nas Sport­land Ees­ti ASi, kes tel­lis ja fi­nant­see­ris tee pro­jek­ti, ASi Ta­ris­ton, kes tee val­mis ehi­tas ning ehi­tu­se jä­re­le­val­vet Su­lev Puu­meist­rit: „Müts ma­ha ehi­ta­ja ees, nad on tei­nud vä­ga head tööd. Mi­nu ko­ge­mus­te põh­jal on see esi­me­ne ob­jekt, mis val­mis täh­ta­jaks ja mil­le­ga pol­nud suu­ri prob­lee­me.“

Abi­val­la­va­nem mär­kis, et nüüd on Jä­ne­dalt Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­se­ni li­gi­kau­du 12 ki­lo­meet­rit kat­ke­ma­tut kerg­liik­lus­teed, eda­si-ta­ga­si teeb see 24 ki­lo­meet­rit: „Se­da­möö­da on tur­va­li­ne lii­gel­da töö­le-ko­ju, te­ha spor­ti, viia lä­bi tree­nin­guid ja pi­da­da võist­lu­si. Soo­vin, et see tee leiaks pal­ju ka­su­tust.“

Ta ar­vas – kui ma­ha tu­leb paks lu­mi, ei ha­ka­ta kerg­liik­lus­teed puh­taks lük­ka­ma, vaid see on ideaal­ne alus­pind, ku­hu saab ka vaid 5 sen­ti­meet­ri pak­su­se lu­me kor­ral te­ha kor­ra­li­ku suu­sa­ra­ja ui­sus­tii­lis sõit­mi­seks.

Val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaan Oruaas aval­das loo­tust, et Ani­ja val­lal on pii­sa­valt või­me­kust, et te­ha järg­mi­ne töö – kerg­liik­lus­tee val­gus­ta­mi­ne, suu­de­tak­se te­ha omal jõul.

Tu­le­val aas­tal ka ter­vi­ses­por­di­kes­kus
Eel­mi­sel aas­tal esi­tas Aeg­vii­du val­la­va­lit­sus EA­Si ka tei­se pro­jek­ti – te­ha kor­da Aeg­vii­du jaa­ma juu­res asuv en­di­ne de­poo­hoo­ne, et ava­da seal ter­vi­ses­por­di­kes­kus, ku­hu on ka­van­da­tud ka spor­di­va­rus­tu­se lae­nu­tus- ja hool­dus, pa­ki­hoiu­ka­pid, riie­tus- ja pe­su­ruu­mid. Ka see pro­jekt lei­dis toe­tust, EAS eral­das 747 771 eu­rot, ko­gu­mak­su­mu­seks on ar­ves­ta­tud 879 731 eu­rot. Val­mi­mi­sel on kaa­sa­jas­ta­tud pro­jekt, ehi­tus­tööd al­ga­vad tu­le­val aas­tal.

Jaan Oruaas ja Sven Luks aru­ta­sid, et Kui see val­mis, siis või­vad spor­di­hu­vi­li­sed tul­la Aeg­vii­tu ron­gi­ga, va­he­ta­da ter­vi­ses­por­di­kes­ku­ses rii­ded, sõi­ta rat­ta­ga või suu­sa­ta­da Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­se­ni ning ta­ga­si või tei­se­le poo­le – Jä­ne­da­le ja lä­bi met­sa­de Mä­ge­de kü­las asu­va Val­ge­ho­bu­se­mäe suu­sa- ja puh­ke­kes­ku­se­ni, hil­jem pes­ta, va­he­ta­da rii­ded ja sõi­ta ron­gi­ga ta­ga­si ko­ju.