Aeg­vii­du kool sai uueks õp­peaas­taks söö­gi­toa ja maa­küt­te

720
Aeg­vii­du koo­li di­rek­tor TII­NA STEIN­BERG koo­li uhiuues söö­gi­toas.

„Ehi­ta­ja üt­les, et meie söö­gi­toa sis­se­sea­de on nii vä­gev, et või­me ha­ka­ta kohapeal ka süüa te­ge­ma,“ sõ­nab Aeg­vii­du koo­li di­rek­tor TII­NA STEIN­BERG.

Aeg­vii­du koo­lil oma söök­lat ei ole, aas­taid käis koo­li­pe­re lõu­na­ta­mas ko­ha­li­kus las­teaias söö­gi­toaks ko­han­da­tud rüh­ma­ruu­mis. Kui kaks aas­tat ta­ga­si ava­ti las­teaias sõi­me­rühm, ei ol­nud söö­gi­toa jaoks enam ruu­mi ning las­teaia­köö­gis val­mis­ta­tud lõu­nat ha­ka­ti pak­ku­ma koo­li­ma­ja vas­tas asu­vas Pii­be koh­vi­kus. Mul­lu su­vel ot­sus­tas EAS toe­ta­da re­gio­naal­se­te in­ves­tee­rin­gu­toe­tus­te prog­ram­mist Ani­ja val­la­va­lit­su­se esi­ta­tud pro­jek­ti 106 741 eu­ro­ga. Li­saks koo­li­maj­ja söö­gi­toa ehi­ta­mi­se­le taot­le­ti ra­ha koo­li küt­te­süs­tee­mi re­no­vee­ri­mi­seks, se­ni oli koo­lis nii ah­ju- kui elekt­ri­kü­te.

Rii­gi­han­ke ehi­ta­ja leid­mi­seks või­tis OÜ Zep­parth, kel­le pak­ku­mi­ne oli 113 704 eu­rot. Esialg­se ka­va ko­ha­selt pi­did ehi­tus­tööd al­ga­ma pä­rast koo­liaas­ta lõp­pu, kuid ehi­ta­ja soo­vil alus­ta­ti söö­gi­toa ehi­tust 15. ap­ril­lil. See­tõt­tu jõu­ti töö­de­ga ka täh­ta­jast, 26. au­gus­tist, um­bes kuu ae­ga va­rem val­mis. Sa­mal ajal jõu­ti val­mis ka juu­nis ala­nud uue küt­te­süs­tee­mi ehi­ta­mi­se­ga.

Söö­gi­tu­ba koos toi­du­ja­ga­mis­ko­ha­ga ehi­ta­ti koo­li­ma­ja esi­me­se­le kor­ru­se­le.

„En­ne olid siin kaks pik­lik­ku ruu­mi, õpe­ta­ja­te tu­ba ning kuns­ti- ja muu­si­kak­lass, nüüd lõ­hu­ti va­he­sein ära, sai­me ava­ra söö­gi­toa,“ üt­leb Aeg­vii­du koo­li­juht Tii­na Stein­berg.

Üm­be­re­hi­tus oli nii ka­pi­taal­ne, et va­nad põ­ran­dad võe­ti mul­la­ki­hi­ni üles ning ehi­ta­ti uus täis­puit­põ­rand. Söö­gi­toa sis­se­pää­su juu­res on kraa­ni­kau­sid ja kä­te­kui­va­tid, söö­gi­toa ees on toi­du­ja­ga­mis­nurk: „En­ne too­di supp kau­si­ga laua­le, nüüd on meil soo­ja toi­du lett, lap­sed võ­ta­vad sealt toi­du­ja­ga­ja käest nüüd igaüks ise oma toi­du­kau­si.“

Köö­gis hak­kab toi­me­ta­ma koo­lis ko­ris­ta­ja­na töö­ta­v Tii­na Vol­mer­son: „Ta on toi­du­käit­le­mist va­rem õp­pi­nud, saab nüüd na­tu­ke eria­la­lä­he­da­se­mat tööd, käib ka kur­sus­tel.“

Söö­gi­saa­li ma­hub kor­ra­ga um­bes pool koo­li­pe­ret – Aeg­vii­du koo­lis on uuel õp­peaas­tal 68 õpi­last. Söö­ma ha­ka­tak­se ka­hes va­he­tu­ses, na­gu ka se­ni.

Soo­ja toi­du le­tist tei­sel pool söö­gi­saa­li on köö­gi­nurk, kus on nel­ja­ko­ha­li­ne pliit, küp­se­tu­sa­hi, nõu­de­pe­su­ma­sin. Di­rek­to­ri sõ­nul on köö­gi sis­se­sea­de ehi­ta­ja­te ar­va­tes nii vä­gev, et või­mal­dab ha­ka­ta ko­ha­peal ka ise toi­tu val­mis­ta­ma.

„Vaa­ta­me, või­bol­la tu­le­vi­kus hak­ka­me­gi. Prae­gu on meil igal ju­hul en­di­selt kok­ku­le­pe las­teaia­ga, et koo­li­lõu­na val­mis­ta­tak­se nen­de köö­gis,“ lau­sus Tii­na Stein­berg.

Söö­gi­toa ehi­tu­se käi­gus re­mon­di­ti koo­li­ma­ja esi­me­sel kor­ru­sel sa­mas tii­vas ka tei­si ruu­me. Se­ni­sest me­too­di­ka­toast sai di­rek­to­ri ka­bi­net, va­ra­sem di­rek­to­ri ka­bi­net on nüüd õpe­ta­ja­te tu­ba: „Ter­ve ap­ril­li ja mai töö­ta­si­me õpe­ta­ja­tega koos ühes klas­si­ruu­mis. Õpe­ta­ja­te­le muu­tus see väi­ke tu­ba nii arm­saks, jõud­sid ju­ba ära har­ju­da. Nüüd saa­vad nad oma­le uue toa. See on küll väi­ke, kuid meil po­le­gi kor­ra­ga ma­jas roh­kem kui küm­me­kond töö­ta­jat. Usun, et ma­hu­me ke­nas­ti, kui va­ja koo­so­le­kuks suu­re­mat ruu­mi, või­me min­na ka uu­de söö­gi­saa­li.“

Kuns­ti­tun­nid hak­ka­vad uues­t õp­peaas­tast toi­mu­ma ma­te­maa­ti­ka­tun­di­de­ga sa­mas ruu­mis: „Muu­si­kak­las­si ko­li­si­me ju­ba va­rem koo­li muu­seu­mi ruu­mi. Aeg­vii­du vee­tor­ni oma­ni­ku Tõ­nis Raud­la­ga on suu­sõ­na­li­ne kok­ku­le­pe, et saa­me edas­pi­di oma koo­li­muu­seu­mi sin­na ko­li­da. Siis saa­me oma muu­seu­mik­raa­mi roh­kem näi­da­ta, prae­gu ta­kis­tab ruu­mi­puu­dus.“

Ah­ju­sid enam küt­ma ei pea
Kui Aeg­vii­du koo­li kõr­va­le ra­ja­ti spor­di­hoo­net, kae­va­ti li­gi kaks aas­tat ta­ga­si üles ka koo­li staa­dion, mil­le al­la pai­gal­da­ti 6 ki­lo­meet­rit maa­küt­te­to­rus­tik­ku. Ju­ba siis ar­ves­ta­ti pers­pek­tii­vi­ga lii­ta maa­küt­te­ga edas­pi­di ka Aeg­vii­du kool. Se­ni köe­ti koo­li­ma­ja soo­jaks osa­li­selt ah­ju­de­ga, need ruu­mid, kus ah­ju­sid ei ol­nud, said soo­jaks elekt­ri­küt­te­ga.

„Nüüd sai­me ko­gu maj­ja uue küt­te­süs­tee­mi. Koo­li­ma­ja oli meil se­ni vä­ga soe, loo­dan, et on ka edas­pi­di, ku­na sai­me ju kaa­saeg­se teh­ni­ka, mis re­gu­lee­rib tem­pe­ra­tuu­re au­to­maat­selt. Ra­diaa­to­reid on nii pal­ju, et neist peaks kind­las­ti pii­sa­ma,“ ar­vas di­rek­tor.
Koo­li­ma­ja viiest va­nast ah­just lam­mu­ta­ti väl­ja vaid üks, üle­jää­nud jäid al­les.

Eelmine artikkelSpordiuudised
Järgmine artikkelKuu­sa­lu koo­li idee­kon­kur­si­le 4 tööd