Aeg­vii­du koo­li poi­sid män­gisid „Vi­ga­seid pruu­te“

1722
Li­pu­ve­re ta­lu­tü­tar­de­le kos­ja tul­nud mul­gid Jaak (RAI­NER TAL­VIK) ja Enn (RAI­KO STEN REID­LA).

Aeg­vii­du koo­li trupp esi­tas koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­lil Eduard Vil­de „Vi­ga­seid pruu­te“, mil­le la­vas­tas Ma­rian Rüt­man. Män­gi­sid ai­nult poi­sid.

Näi­te­ring te­gut­ses koo­lis ka va­rem, ku­ni tu­li mit­meaas­ta­ne paus. Möö­du­nud sü­gi­sel alus­tas va­he­peal lap­se­hool­dus­puh­ku­sel ol­nud Ma­rian Rüt­man sel­le­ga uues­ti.

„Va­rem võt­sin näi­te­rin­gi kõik, kes soo­vi­sid ja siis tu­li pool koo­li kok­ku. Sel aas­tal va­li­sin ise tü­ki ja sin­na so­bi­vad te­ge­la­sed. Võt­sin need poi­sid, sest nen­de­ga jäi mul ku­na­gi töö poo­le­li,“ lau­sub ta.

„Vi­ga­sed pruu­did“ va­lis la­vas­ta­ja koo­li en­di­se õpe­ta­ja Rain Ran­naää­re auks, kes val­mis­tas koo­li­pi­du­de jaoks ik­ka Vil­de nal­ja­ju­tust kat­ken­deid et­te. Prae­gus­te „Vi­gas­te pruu­ti­de“ esie­ten­dus oli Aeg­vii­du koo­li 100. sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­sel veeb­rua­ris, paar nä­da­lat ta­ga­si män­gi­ti se­da ka Aeg­vii­du rah­va­ma­jas. Aeg­vii­du lavastus „Vi­ga­sed pruu­did“ on kut­su­tud ka Ala­ver­re.

„Fes­ti­va­lil olid poi­sid vä­ga tub­lid, seal oli pa­rim eten­dus, mis nad on tei­nud,“ kii­dab Ma­rian Rüt­man.
Aeg­vii­du „Vi­gas­test pruu­ti­des“ män­gi­vad Reio Ro­sin, Ek­ke Tõnn Rüt­man, Mark Ee­mil Mus­to­nen, Krist­jan Raa­va, Mar­tin Joo­nas Mus­to­nen, Rai­ko Sten Reid­la ja Rai­ner Tal­vik.

Eelmine artikkelVägi­vald ei ole ala­ti füü­si­li­ne
Järgmine artikkelAni­ja vald toe­tab va­baü­hen­du­si 31 409 eu­ro­ga