Aeg­vii­du ela­ni­kud soo­vi­vad Vel­ko AV-lt pur­gi­mis­tee­nust

672

Pur­gi­mi­sau­to tel­li­mi­ne Jär­va­maalt on kal­lis, vald võiks oma mak­su­maks­jai­le abi pak­ku­da, ar­vas toi­me­tus­se pöör­du­nud Aeg­vii­du ela­nik.

Sõ­nu­mi­too­ja­ga ühen­dust võt­nud Aeg­vii­du ela­nik, kes ei soo­vi­nud oma ni­me ava­li­kus­ta­da, kur­tis, et on ju­ba 25 aas­tat pa­lu­nud val­lalt abi pur­gi­mi­se kor­ral­da­mi­sel, kuid tu­lu­tult. Mees sel­gi­tas – prae­gu on lä­hi­mad ko­had, kust fe­kaa­liau­tot tel­li­da, Jär­va­maal Ahu­las ja Kuu­sa­lus, mõ­le­mad li­gi 30 ki­lo­meet­ri kau­gu­sel.

„Mi­na olen tel­li­nud Ahu­last. Mõ­ni aas­ta ta­ga­si mak­sis see 45 eu­rot, nüüd ju­ba 65 eu­rot. Sel­lest hoo­li­ma­ta, et aas­taid ta­ga­si tu­li fe­kaa­lid ve­da­da 30 ki­lo­meet­ri kau­gu­se­le, aga nüüd 3 ki­lo­meet­ri kau­gu­sel asu­vas­se pu­has­tus­sead­mes­se,“ rää­kis mees.

Ta li­sas, et tel­lib pur­gi­mi­sau­tot 3-4 kor­da aas­tas, kuid teab naab­ru­ses ma­ja­pi­da­mi­si, kus masin po­le 25 aas­ta jook­sul kor­da­gi käi­nud: „La­se­vad oma reo­vee liht­salt mät­tas­se. Vald ei ole se­da ku­na­gi kont­rol­li­nud. Kui­gi na­gu igal aas­tal käib elekt­ri­kont­roll, peaks kont­rol­li­ma ka, kas tua­lett on tüh­jaks vee­tud. “

Aeg­vii­du ela­ni­ku soov on, et vald tu­leks ini­mes­te­le ap­pi: „Meil on ole­mas sel­leks fir­ma – Vel­ko AV. Mi­na pa­kun väl­ja, et Vel­ko mu­ret­seks vas­ta­va au­to ja hak­kaks oma val­la ini­mes­te­le pur­gi­mis­tee­nust pak­ku­ma.“

Ta on et­te­pa­ne­ku­ga pöör­du­nud nii Ani­ja val­la­va­lit­su­se kui OÜ Vel­ko AV ju­hi poo­le, kuid saa­nud vas­tu­seks, et pur­gi­mis­au­to mu­ret­se­mi­ne ei ta­su end ära.

„Mi­na se­da ei usu. Kui an­da ini­mes­te­le või­ma­lus, siis nad hak­ka­vad se­da ka­su­ta­ma, mit­te ei la­se sol­ki aia ta­ha ega vea tua­le­ti si­su kä­ru­ga met­sa al­la. Kui Aeg­vii­dus on 200 klien­ti ja Ani­ja piir­kon­nas vä­he­malt sa­ma pal­ju, oleks sel­lel au­tol iga päev tööd,“ ar­vas ta.

Ta li­sas: „Vel­ko üt­leb vaid, et lii­tu­ge ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni­ga. Neid tras­se ha­ka­ti ra­ja­ma ju­ba kroo­nia­jal, küm­ne aas­ta jook­sul on um­bes paar­küm­mend ini­mest saa­nud vee maj­ja. Kui Aeg­vii­dus on um­bes 200 ma­ja­pi­da­mist, lä­heb veel paar­sa­da aas­tat ae­ga, kui see on kõi­gil.“

Ku­na Aeg­vii­dus tu­leb kin­nis­tuo­ma­ni­kel li­saks kin­nis­tu­si­se­se to­rus­ti­ku ra­ja­mi­se­le maks­ta ka ühis­vee­vär­gi­ga lii­tu­mis­ta­su, ei saa te­ma hin­nan­gul pal­jud pen­sio­nä­rid se­da en­da­le lu­ba­da.

Vel­ko kaa­lub pur­gi­mi­sau­to ta­su­vust
Ani­ja abi­val­la­va­nem, en­di­ne Aeg­vii­du val­la­va­nem Rii­vo Noor sel­gi­tas, et aas­taid ta­ga­si te­ge­les Aeg­vii­dus fe­kaa­li­veo­ga üks ko­ha­lik mees, kuid lõ­pe­tas te­ge­vu­se, kui küm­me­kond aas­tat ta­ga­si ra­ja­ti Aeg­vii­tu vee­pu­has­tus­jaam ning pur­gi­mi­ne muu­tus ta­su­li­seks.

„Pä­rast se­da po­le kee­gi ko­ha­peal pi­da­nud ots­tar­be­kaks au­to soe­ta­mist, et ha­ka­ta pur­gi­mis­tee­nust pak­ku­ma. Se­da tel­li­tak­se Ahu­last ja Kuu­sa­lust ning hin­nad on vii­mas­te aas­ta­te­ga tões­ti mär­ga­ta­valt tõus­nud. Kuid meil on tu­ru­ma­jan­dus ja vald sel­les­se po­le sek­ku­nud,“ lau­sus Rii­vo Noor.

Ta tõ­des, et val­la­va­lit­sus po­le kont­rol­li­nud, kas ja kui sa­ge­li on Aeg­vii­du kin­nis­tuo­ma­ni­kud fe­kaa­li­ve­du tel­li­nud, kuid ei usu, et osa neist la­seks sol­gi maas­se: „Ti­hea­sus­tu­s­alal met­sa al­la või aia­nur­ka se­da ve­da­da ei saa, naab­rid olek­sid pro­tes­ti­nud.“

Vel­ko AV nõu­ko­gu liik­me­na üt­les Rii­vo Noor, et nõu­ko­gu on and­nud et­te­võt­te ju­hi­le üle­san­de te­ha ana­lüüs, kal­ku­lee­ri­da hind, mil­le eest pur­gi­mis­tee­nu­se pak­ku­mi­ne ta­suks end ära: „Kui pur­gi­mi­sau­to asub iga­päe­va­selt Keh­ras, on Aeg­vii­dust veel kau­ge­mal kui Ahu­las või Kuu­sa­lus. Kui Vel­ko kal­ku­lee­ri­tud hind osu­tub kõr­ge­maks kui prae­gu tu­rul ole­va­tel et­te­võ­te­tel, siis ma ei näe sel­le tee­nu­se alus­ta­mi­sel mõ­tet.“

Vel­ko AV ju­ha­ta­ja Too­mas Rei­si kin­ni­tas, et Vel­ko kaa­lub pur­gi­mis­tee­nu­se alus­ta­mist: „Oo­ta­me, et val­la­va­lit­sus sel­gi­taks väl­ja reaal­se va­ja­du­se – kui pal­ju on klien­te, kes se­da tee­nust va­jak­sid. Sel­le põh­jal tee­me ar­ves­tu­sed, siis saa­me täp­se­malt öel­da, kas meil ta­suks pur­gi­mis­tee­nust ha­ka­ta pak­ku­ma. Prae­gu olen tu­gi­ne­nud eel­mis­te aas­ta­te ko­ge­mus­te­le. Ku­na­gi oli Vel­kol ma­sin, mis amor­ti­see­rus, re­mont oli ku­lu­kas, tee­nust tel­li­ti vä­he, tu­lu sel­lest ei tul­nud.“

Ta sel­gi­tas, et pur­gi­mis­tee­nu­se alus­ta­mi­seks on va­ja te­ha in­ves­tee­rin­guid: „Kui öel­dak­se, et prae­gu on tee­nus kal­lis, siis ka tee­nu­se osu­ta­mi­seks va­ja­lik teh­ni­ka on kal­lis. Prae­gu on Vel­kol paa­kau­to, sel­le­ga saa­me pu­has­ta­da kaa­saeg­seid sep­ti­kuid, kuid mit­te kuiv­käim­laid. Ole­me ik­ka­gi äriet­te­võ­te, me ei saa kah­ju­mi­ga töö­ta­da, pea­me ku­lud ta­ga­si tee­ni­ma ja ini­mes­te­le pal­ka maks­ma. Eel­mi­sel tal­vel te­gi me paa­kau­to nä­da­las vaid paar sõi­tu. Uue ma­si­na ost­mi­ne po­le mõist­lik, kui see suu­re­ma osa ajast liht­salt sei­sab.“

Prio­ri­teet on ÜVK
Nii abi­val­la­va­nem kui Vel­ko AV juht on se­da meelt, et põ­hiees­märk peab ole­ma ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni (ÜVK) aren­da­mi­ne.
„Aeg­vii­du val­las jäi ÜVK ra­ja­mi­ne top­pa­ma, loo­da­me, et nüüd saa­me sel­le­ga eda­si min­na. Vel­ko on esi­ta­nud Keskkon­na­investeeringute Keskusele taot­lu­se saa­da toe­tust ÜVK ra­ja­mi­seks Ko­se­nõm­me poo­le, kui see val­mis, on järg­mi­ses eta­pis ka­vas te­ha Ne­li­jär­ve piir­kon­da,“ üt­les Rii­vo Noor.

Too­mas Rei­si li­sas: „Juu­nis sel­gub, kas ja kui suu­res ma­hus saa­me toe­tust, et Aeg­vii­dus ÜVK aren­da­mist jät­ka­ta. Ka­va­ko­ha­selt val­mib järg­mi­ne etapp 2019. aas­ta sü­gi­seks.“

Kui­gi Aeg­vii­dus on ÜVK­ga lii­tu­mi­seks keh­tes­ta­tud lii­tu­mis­ta­su, ei saa se­da Rii­vo Noo­re hin­nan­gul kao­ta­da, sel ju­hul tu­leks kõi­gi­le se­ni lii­tu­nui­le lii­tu­mis­ta­su ta­ga­si maks­ta. Po­si­tiiv­se uu­di­se­na ni­me­tas ta, et riik on ot­sus­ta­nud ela­ni­ke­le ap­pi tul­la ning plaa­nib ha­ka­ta and­ma erai­si­ku­te­le toe­tust ÜVK ra­ja­mi­seks ela­must lii­tu­mis­punk­ti­ni või reo­vee­ma­hu­ti­te pai­gal­da­mi­seks piir­kon­da­des, kus ÜVK puu­dub ega ka­van­da­ta se­da ra­ja­da lä­hi­ma 5 aas­ta jook­sul. Toe­tus­teks on kok­ku li­gi 10 mil­jo­nit eu­rot.