Aeg­vii­du ale­vi­ku rah­vast kim­bu­ta­nud ka­ru on ta­ba­tud

1008
Aegviidu karu.

Möö­du­nud nä­da­lal tea­ta­ti uu­dis­por­taa­li­des ja ka mu­jal aja­kir­jan­du­ses, et Aeg­vii­dus ale­vi­kus käi­ma ha­ka­nud ka­ru on kü­ti­tud. Kesk­kon­naa­met väl­jas­tas juu­ni lõ­pus Aeg­vii­du Ja­hi­selt­si­le eri­loa ale­vi­ku ela­nik­ke hir­mu­ta­nud ka­ru ta­ba­mi­seks. Amet­lik ka­ru­jaht al­gab 1. au­gus­tist ja kes­tab ok­toob­ri lõ­pu­ni.

Val­la­va­nem Rii­vo Noor üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et te­ma se­da ka­ru ei küt­ti­nud, ta oli siis osa­le­mas tant­su­peol: „Ka­ru ta­bas ree­del, 5. juu­lil kel­la 12.30 ajal päe­val Aeg­vii­du Ja­hi­selt­si ja­hi­mees, kuid te­ma sääst­mi­seks ma ni­me ei ni­me­ta. Aja­kir­jan­du­ses ja kom­men­taa­ri­des on väl­jen­da­tud pa­ha­meelt, et Aeg­vii­dus teh­ti vae­se­le ka­ru­le lii­ga. Meie ko­hus on ta­ga­da ini­mes­te tur­va­li­sus, iial ei tea, mis mets­loo­mal võib pä­he tul­la. Saa­gi han­ki­mi­sel on ini­me­ne ka­ru­le kon­ku­rent.“

Ta rää­kis, et ka­ru oli mit­me kuu väl­tel käi­nud ale­vi­s me­si­ta­ru­sid lõh­ku­mas, ae­da­de kom­pos­ti­hun­ni­ku­test toi­tu ot­si­mas, ühest ta­lust oli ära vii­nud ku­ke. Aeg­vii­du ma­dal­seik­lus­par­gis õh­tul ol­nud noo­red fil­mi­sid, kui­das ka­ru kõn­dis nen­de lä­he­dal väi­ke­las­te lii­va­kas­tist möö­da las­teaia poo­le. Ka­ru ja­lu­tas Aeg­vii­du kes­ku­ses kerg­liik­lus­teed Kar­li poest möö­da Ne­li­jär­ve poo­le. Se­da ka­ru püü­ti ale­vi­kust ka püs­si­las­ku­de­ga ee­ma­le pe­le­ta­da, ta küll lah­kus siis, kuid oli sa­mal õh­tul Aeg­vii­du ale­vikus ta­ga­si.

„Kui loom on õp­pi­nud asu­las käi­ma, siis ei ai­ta ka see, et ta viiak­se ee­ma­le kau­ge­le met­sa. Ees­ti on nii väi­ke, et ta leiab ik­ka asu­la või kü­la, ku­hu min­na. Kui üks loom on kü­la ae­da­des käi­mi­se­ga õp­pi­nud ker­gelt toi­tu han­ki­ma, siis ta tu­leb jäl­le ning pa­ra­ta­ma­tult lõ­peb sel­li­ne käi­mi­ne inim­kon­tak­ti­ga. Te­gu on Ees­ti suu­ri­ma kisk­ja­ga, kel­lel loo­dus­lik vaen­la­ne puu­dub ja kui inim­pel­gus kaob, siis on see kok­ku­puu­de ini­me­se­le vä­ga oht­lik,“ lau­sus val­la­va­nem.
Kü­ti­tud ka­ru kaa­lus al­la 100 ki­log­ram­mi, te­gu oli ka­he-kol­meaas­ta­se isas­loo­ma­ga.