Aas­ta­lõ­pu­ball toob Aru­kü­la mõi­sa Ees­ti pa­ri­maid džäss­muu­si­kuid

1316

Aru­kü­la kul­tuu­ri­selts kor­ral­dab ree­del, 29. det­semb­ril mõi­sas aas­ta­lõ­pu­bal­li, kus esi­neb ko­ha­li­ku džäss­muu­si­ku JAN­NO TRUM­PI kok­ku pan­dud bänd.

Aru­kü­la aas­ta­lõ­pu­bal­li kor­ral­da­ja Ga­ri­na Too­min­gas üt­les, et ot­sus­tas peo väl­ja kuu­lu­ta­da, ku­na on vii­mas­tel aas­ta­tel tei­nud vä­ga pal­ju pi­du­sid-tral­le ker­ge­ma muu­si­ka­ga, niiöel­da sül­di­bän­di­de­ga: „Am­mu po­le aga jõud­nud te­ha mi­da­gi in­tel­li­gent­se­ma muu­si­ka aus­ta­ja­te­le, kes ta­haksid oma kõi­ge uh­ke­mad klei­did-üli­kon­nad ja kin­gad väl­ja ot­si­da ning ela­va muu­si­ka saa­tel õh­tut pi­du­li­kus kesk­kon­nas vee­ta, tant­si­da. Sel­li­seid pi­du­sid on mi­nult pa­lu­tud mit­meid kor­di.”

Peo ot­sus­tas ta te­ha Aru­kü­la mõi­sa saa­lis, mis po­le küll eri­ti suur, kuid loob pi­du­li­ku õhk­kon­na. Lau­du on plaa­nis pan­na nii saa­li kui kõr­val­ruu­mi­des­se, et jääks või­ma­li­kult suur ala tant­suks ning et­teas­te­teks.

Õh­tu esi­ne­jaks kut­sus Ga­ri­na Too­min­gas Aru­kü­last pä­rit džäss­muu­si­ku Jan­no Trum­pi oma bän­di­ga. Õh­tu­ju­hid on te­ma va­ne­mad Mae ja Ju­han Trump.

Jan­no Trump: „Ole­me uu­s­aas­ta­bal­li jaoks kok­ku pan­nud an­samb­li Ees­ti pa­ri­ma­test muu­si­ku­test – kla­ve­ril Joel-Ras­mus Rem­mel, sak­so­fo­nil Da­nel Al­jo, trum­mi­del Karl-Ju­han Laa­ne­saar, mi­na bas­sil ja lau­lab Ma­ris Al­jas­te.”

Ta li­sas, et kõi­ki­del liik­me­tel on jõu­luaeg vä­ga ti­he: „See on meil jõu­lu­de pu­hul ala­ti nii. Se­da suu­rem on rõõm, et sain sel­leks õh­tuks kok­ku nii­võrd kva­li­teet­se koos­sei­su. Bal­lil män­gi­mi­se ko­ge­must on kõi­ki­del as­jao­sa­lis­tel üs­na pal­ju eri­ne­va­te koos­sei­su­de­ga. Kõik bän­di­liik­med on pi­de­valt mu­sit­see­ri­nud ka Es­to­nian Dream Big Ban­di koos­sei­sus.”

Jan­no Trump soo­vi­tab tul­la ko­dust väl­ja ja kuu­la­ta, kui­das kõ­lab elav ja ülik­va­li­teet­ne muu­si­ka tip­pin­terp­ree­ti­de esi­tu­ses: „Män­gi­me nii ma­he­da­mat džäs­si kui ka hoog­sa­mat tant­su­muu­si­kat, kee­gi ei pea mu­ret­se­ma, et nen­de tša-t­ša- t­ša samm on roos­tes, igaüks võib tant­si­da, na­gu heaks ar­vab ja ala­ti on va­riant ka vaid is­tu­da ja kuu­la­ta.”

Ka Ga­ri­na Too­min­gas soo­vi­tas nei­le, kes bal­li­ga se­ni kok­ku puu­tu­nud po­le, vaa­ta­ma tul­la, äk­ki hak­kab meel­di­ma: „Tu­le­ma­ta ei jää aas­ta lõ­pus siis­ki ka mürts-kärts. Va­na aas­ta saa­da­me ära ja uue võ­ta­me vas­tu tra­dit­sioo­ni­li­selt rah­va­ma­jas suu­re möl­lu­ga.”

Vii­ma­ti oli Raa­si­ku val­las aas­ta­lõ­pu­ball 2010. aas­tal, kui kor­ral­da­sid ühin­gu Mi­nu Ees­ti Noo­red (MEN) liik­med. Uk­sed olid ava­tud siis ka lii­ku­mi­se toe­ta­ja­te­le ja sõp­ra­de­le.

Eelmine artikkelKol­mest las­teaiast saab Ani­ja Val­la Las­teaiad
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­las kaob abi­val­la­va­ne­ma koht