TAR­MO RÜH­KA ja JAN­NO HERT Aru­kü­last olid nel­jan­dat aas­tat ral­li MM-eta­pi kor­ral­dus­tii­mis

320
JAN­NO HERT Ral­ly Es­to­nia juh­ti­mis­kes­ku­ses Tar­tus ER­Mis. Fo­tod Raul Val­gis­te/Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka

Aru­kü­la ela­ni­kud, ral­li­fän­nid Jan­no Hert ja Tar­mo Rüh­ka te­gut­se­sid taas va­ba­taht­li­ke abi­lis­te­na 20.-23. juu­li­ni Lõu­na-Ees­tis toi­mu­nud WRC Ral­ly Es­to­nial – ral­li maail­ma­meist­ri­võist­lus­te Ees­ti eta­pil.

TAR­MO RÜH­KA Ral­ly Es­to­nia ohu­tu­sau­tos, mil­les kont­rol­lis ra­da­de ohu­tust koos FIA de­le­gaa­di Mic­he­le Moun­to­ni­ga.Jan­no Hert oli ka see­kord võist­lus­te ju­hi abi, juh­tis Ees­ti Rah­va Muu­seu­mis (ERM) asu­nud juh­ti­mis­kes­kust. Tar­mo Rüh­ka sõi­du­tas au­to­ju­hi­na rah­vus­va­he­li­se au­tos­por­di­lii­du FIA ohu­tus­de­le­gaa­ti Mic­he­le Mou­to­ni. Mõ­le­mad me­hed on neis ame­ti­tes ol­nud nel­jal kor­ral – ala­tes 2020. aas­tast, kui Ral­ly Es­to­nia oli esi­mest kor­da WRC MMi ka­lend­ris.

JAN­NO HERT juh­tis ral­li sü­dant
„Juh­ti­mis­kes­kus ER­Mis oli ral­li sü­da. Ai­ta­me kor­ral­dus­mees­kon­nal ral­lit tur­va­li­selt lä­bi viia. Juh­ti­mis­kes­ku­se ek­raa­ni­del nä­gi­me kat­se ajal, kus iga võist­lus­ma­sin asus, ning oli ka lai üle­vaa­de olu­kor­rast ra­jal ja ra­ja ää­res. Paa­ril kor­ral pi­di­me tä­na­vu­sel Ral­ly Es­to­nial kii­rus­kat­se pea­ta­ma, sest nä­gi­me, kui­das pä­rast se­da, kui ohu­tu­sau­to oli lä­bi sõit­nud ja nii-öel­da kor­ra maj­ja loo­nud, läks pub­lik ra­ja­le oht­li­kult lä­he­da­le. Tur­va­töö­ta­jad pi­did pa­lu­ma pealt­vaa­ta­ja­tel ta­ga­ne­da ohu­tus­se kau­gu­ses­se, siis sai kat­se jät­ku­da,“ rää­kis hul­gi­fir­ma AS Tri­dens te­gev­juht ja ju­ha­tu­se lii­ge Jan­no Hert, kes kuu­lub ohu­tu­sau­to­de koor­di­naa­to­ri­na Ees­ti Au­tos­por­di­lii­du ral­li­ko­mi­tees­se.

Ral­ly Es­to­niat on ta ai­da­nud lä­bi viia 2018. aas­tast. Va­rem on ka ise ol­nud ral­li­sõit­ja, võist­el­nud Aru­kü­la ral­li­me­he Ivar Rüh­ka kaar­di­lu­ge­ja­na.

Jan­no Hert: „Olen ral­li­ga ol­nud seo­tud aas­taid, kas­va­nud üles ral­li­fän­ni­na. An­nad nä­pu, võ­tab käe, ral­li po­le mi­nu põ­hi­töö, kuid on oma­moo­di elu­viis, mil­lest väl­ja ei ta­ha as­tu­da. Saan an­da oma osa suu­re üri­tu­se lä­bi­vii­mi­se­le.“

Tu­le­val aas­tal ei ole Ral­ly Es­to­nia WRC ka­lend­ris. Jan­no Hert kin­ni­tas, et on val­mis ka edas­pi­di MMi eta­pil va­ba­taht­li­ku­na pa­nus­ta­ma, kui see jäl­le Ees­tis toi­mub.

TAR­MO RÜH­KA sõi­tis Kii­ru­se Ku­nin­gan­na­ga
Ehi­tus­fir­ma Sis­se­ro juht Tar­mo Rüh­ka on nel­ja MM-eta­pi­ga saa­nud le­gen­daar­se ral­li­nai­se, 72aas­ta­se Mic­he­le Moun­to­ni­ga hea­deks koo­töö­part­ne­ri­teks. Ohu­tus­vaat­le­ja Mic­he­le Moun­ton osa­leb FIA esin­da­ja­na kõi­gil MM-etap­pi­del üle maail­ma. 1980nda­tel aas­ta­tel au­to­ral­li MM-sar­jas võis­tel­nud prants­lan­na on võit­nud ne­li etap­pi, 1982. aas­tal lõ­pe­tas hooa­ja kok­ku­võt­tes tei­se­na.

Tar­mo Rüh­ka: „Sõi­da­me FIA ohu­tus­de­le­gaa­di­ga kii­rus­kat­se ra­ja lä­bi, star­di­me kii­rus­kat­se­le 30 mi­nu­tit en­ne esi­me­se võist­lu­sau­to star­ti. Meie jä­rel tu­le­vad en­ne esi­mest võist­le­jat veel paar null-ohu­tu­sau­tot. Mi­na jäl­gin kii­rus­kat­se üht tee­poolt, te­ma teist, kesk­mi­ne sõi­du­kii­rus on 60-70 ki­lo­meet­rit tun­nis. Vaa­ta­me, kas pub­lik on õi­ges ko­has nii, na­gu tur­vap­laan et­te näeb. Kui ei ole, pea­me va­ja­du­sel ka tu­han­de­le ini­me­se­le ja po­sit­sioo­ni­del ole­va­te­le ra­ja­jul­ges­ta­ja­te­le kii­res­ti sel­geks te­ge­ma, kus nad to­hi­vad ol­la. Fi­ni­šist suun­du­me ko­he eda­si järg­mi­se kii­rus­kat­se al­gus­koh­ta.“

Ta li­sas, et see töö on pin­ge­li­ne, kuid põ­nev ja va­hel­dus­lik, sa­mas vas­tu­tus­ri­kas. Mic­he­le Moun­ton on nõud­lik, ko­gu lii­ku­mi­ne koos te­ma­ga peab võist­lus­te ajal ole­ma täp­selt pai­gas. Võist­lus­päe­vad al­ga­vad ohu­tus­de­le­gaa­dil ja ta au­to­ju­hil kell 5, lõ­pe­vad sü­daööl.

„Ral­li­ring­kon­da­des on mul­le tun­nus­ta­valt öel­dud, et töö­tan koos nii jõu­li­se lee­di­ga ju­ba mi­tu aas­tat. Mõis­ta­me tei­ne­teist kii­relt ja saa­me häs­ti lä­bi, suht­le­me ka muu­del ae­ga­del. Olen meie koos­vee­de­tud aja jook­sul kuul­nud ta juh­tu­mi­test nii ral­li­võist­le­ja kui ka FIA de­le­gaa­di­na. Tean ta lap­se­las­test ja sel­lest, kui­das tüt­rel lä­heb. Prants­la­sed on tei­nud te­mast do­ku­men­taal­fil­mi „Queen of Speed“ – „Kii­ru­se ku­nin­gan­na“.“

Veel lau­sus Tar­mo Rüh­ka, et ral­li­de kor­ral­dus­tii­mis töö­ta­mi­ne on ho­bi, saab hea emot­sioo­ni ja ol­la osa suu­rest or­ga­ni­sat­sioo­nist. Kor­ral­dus­tii­mi­le on ta­ga­tud toit­lus­tus ja öö­bi­mi­ne.

Tar­mo Rüh­ka kor­ral­das koos Jan­no Her­di ja Aru­kü­la teis­te ral­li­fa­naa­ti­ku­te­ga aas­ta­tel 2014-2017 Har­ju ral­lit. Ka on ta ol­nud Aru­kü­la noor­te­ral­li pea­kor­ral­da­ja. Neid ral­li­sid enam ei kor­ral­da­ta. Te­ma sõ­nul on üks olu­li­ne põh­jus see, et ral­lit on küll hu­vi­tav vaa­da­ta, aga ei ta­he­ta, et sõi­de­tak­se nen­de aia ta­ga. Ral­lid on ka vä­ga ku­lu­kad, väik­se­ma­te­le ral­li­võist­lus­te­le po­le enam ni­mis­pon­so­reid.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu ki­ri­ku uus vit­raažaken ku­ju­tab Jee­sus­lap­se sün­di
Järgmine artikkelÜle­tu­le­val lau­päe­val, 12. au­gus­til toi­mub Aru­kü­las lau­lu­väl­ja­kul es­ma­kord­selt Raa­si­ku val­la kü­la­de päev. Mi­da see en­dast ku­ju­tab, ke­da sin­na oo­da­tak­se ja kes kor­ral­dab?