21. ok­toob­rist on Aeg­vii­du ja Ani­ja üks vald

2011
Anija valla vapi (vasakul) kuldsel kilbil on sinine vesiveski ratas ja sinine laineline päis, millel on kolm hõbedast hane. Anija valla lipp on sinise-valgetriibuline, lipu vasakpoolses ülemises nurgas on valla vapp. Aeg­vii­du val­la va­pil (paremal) on ne­li val­ge­te vesiroosidega sinist järvesilma, mida eristab üksteisest must-valge nooljate teravikega rist. Aegviidu valla lipu ülemine osa on valge, selle keskel on valla vapp, lipu alumine osa on rukkilille­sinine.

Anija valla vapi (vasakul) kuldsel kilbil on sinine vesiveski ratas ja sinine laineline päis, millel on kolm hõbedast hane. Anija valla lipp on sinise-valgetriibuline, lipu vasakpoolses ülemises nurgas on valla vapp. Aeg­vii­du val­la va­pil (paremal) on ne­li val­ge­te vesiroosidega sinist järvesilma, mida eristab üksteisest must-valge nooljate teravikega rist. Aegviidu valla lipu ülemine osa on valge, selle keskel on valla vapp, lipu alumine osa on rukkilille­sinine.

Ame­tia­su­tu­se­na alus­tab uus oma­va­lit­sus tööd 1. jaa­nua­rist 2018.

Ku­na ree­del, 20. ok­toob­ril re­gist­ree­ris val­la va­li­mis­ko­mis­jon Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu liik­med, on ala­tes lau­päe­vast, 21. ok­toob­rist se­ni­se Aeg­vii­du ja Ani­ja val­la ase­mel uue asus­tu­sük­su­se­na Ani­ja vald ning kõik se­ni­sed Aeg­vii­du val­la ela­ni­kud ela­vad nüüd Ani­ja val­las. 1992. aas­tal loo­dud Aeg­vii­du val­da möö­du­nud nä­da­last enam po­le, Aeg­vii­du on nüüd­sest Ani­ja val­la Aeg­vii­du alev.

Ku­ni uue val­la­va­lit­su­se kin­ni­ta­mi­se­ni, mis toi­mub tõe­näo­li­selt no­vemb­ri­kuus, jät­ka­vad ame­tis kaks val­la­va­ne­mat – Ani­jal Ar­vi Ka­ro­tam, Aeg­vii­dus Rii­vo Noor – ning kaks eral­di val­la­va­lit­sust. Pä­rast se­da, kui ühi­ne­nud val­la­le on val­la­va­nem va­li­tud, kin­ni­ta­tak­se val­la­va­ne­ma esil­di­sel ka uus val­la­va­lit­sus. Kõi­gi eel­dus­te ko­ha­selt saab val­la­va­ne­maks Ani­ja val­las va­li­mi­sed võit­nud va­li­mis­lii­du Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus esi­num­ber Ar­vi Ka­ro­tam.

Ka­he val­la ee­lar­ved ja ma­jan­da­mi­ne on ku­ni käe­so­le­va aas­ta lõ­pu­ni la­hus, kuid mõ­le­ma ee­lar­ve ka­su­ta­mi­se ja muut­mi­se ot­sus­tab uus vo­li­ko­gu. Ühi­ne­mis­toe­tu­se tä­na­vu­ne osa, mis on vä­he­malt nel­jan­dik ko­gu toe­tu­sest ehk mi­ni­maal­selt 291 000 eu­rot, kan­tak­se küll Ani­ja val­la ar­vel­dus­kon­to­le, kuid Ani­ja val­la­va­lit­sus kan­nab sel­lest pro­port­sio­naal­selt Aeg­vii­du­le kuu­lu­va osa ehk 75 000 eu­rot Aeg­vii­du val­la­va­lit­su­se ar­ve­le.

Uuest aas­tast lii­de­tak­se Aeg­vii­du val­la­va­lit­sus Ani­ja val­la­va­lit­su­se­ga. Nii on mõist­lik – ku­na val­la ni­meks jääb Ani­ja, jät­kab Ani­ja val­la­va­lit­sus oma re­gist­ri­koo­di­ga, et ei peaks töö­le­pin­guid ega muid do­ku­men­te muut­ma, sel­gi­tas Ani­ja val­la­sek­re­tär Hel­di Laks.

Seo­ses aad­res­sand­me­te muu­tu­mi­se­ga muu­dab Re­gist­ri­te ja In­fo­süs­tee­mi­de Kes­kus au­to­maat­selt äri­re­gist­ris re­gist­ree­ri­tud ju­rii­di­lis­te isi­ku­te aad­res­sid hil­je­malt 1. jaa­nua­riks 2018. Se­ni­ses Aeg­vii­du val­las muu­tus va­li­mis­tu­le­mus­te jõus­tu­mi­se­ga ko­duaad­res­si­des val­la ni­mi. Rii­gi re­gist­ri­tes ja and­me­baa­si­des ei pea ini­me­sed ise muu­da­tu­si te­ge­ma, se­da tee­vad rii­gia­su­tu­sed. Pos­ti saat­mi­sel ka­su­ta­tak­se siht­koo­de, need ta­ga­vad saa­de­ti­se jõud­mi­se õi­ges­se koh­ta.
Ko­ha­li­ke ela­ni­ke jaoks ei muu­tu esial­gu peaae­gu mi­da­gi. En­dis­tes val­la­pii­ri­des keh­ti­vad mit­med se­ni­sed kor­rad ning ka toe­tus­te mää­rad või­vad prae­gu ol­la en­di­sel Aeg­vii­du ja Ani­ja val­la ter­ri­too­riu­mil eri­ne­vad.

„Hal­dus­re­for­mi­ko­mis­jo­ni vii­ma­sel koo­so­le­kul au­gus­tis aru­ta­si­me sot­siaal­toe­tus­te ja las­teaia ko­ha­ta­su­de uu­te mää­ra­de üht­lus­ta­mist. Las­teaia koh­ta­su, ra­nit­sa­toe­tu­se ja ma­tu­se­toe­tu­se osas on meil Aeg­vii­du val­la­ga eri­ne­vu­sed. Uue vo­li­ko­gu ot­sus­ta­da on, kas ko­hal­da­tak­se Aeg­vii­du osas eri­su­si või mit­te,“ lau­sus Hel­di Laks.

Ka toe­tus­te taot­le­mi­ne käib sa­ma­moo­di kui se­ni: „Aeg­vii­du ela­ni­kud saa­vad toe­tu­si taot­le­da oma se­ni­sest val­la­ma­jast. Te­ge­li­kult saa­vad nad aval­du­se sin­na viia ka uuel aas­tal, sest ühi­ne­mis­le­pin­gus on mää­ra­tud, et Aeg­vii­tu jääb val­la­va­lit­su­se tee­nin­dus­punkt ning kaks ame­ti­koh­ta.“

Uuel val­lal ühist süm­boo­li­kat – vap­pi ja lip­pu – veel ei ole, sel­le leid­mi­ne ot­sus­ta­ti Ani­ja val­la­sek­re­tä­ri sõ­nul jät­ta uue vo­li­ko­gu üle­san­deks. Ühi­ne­mis­le­pin­gus sä­tes­ta­ti, et val­la süm­boo­li­ka koos­ta­mi­seks kuu­lu­ta­tak­se väl­ja kon­kurss. Val­la va­pi ja li­pu ku­jun­da­mi­sel pee­tak­se olu­li­seks, et nen­des ka­su­ta­tak­se piir­kon­na aja­loo­list iden­ti­tee­ti ise­loo­mus­ta­vat süm­boo­li­kat, on le­pin­gus. Aeg­vii­du val­la­va­pil on ve­si­roo­sid ja jär­ve­sil­mad ning rist, Ani­ja val­la va­pil on kolm ha­ne ning ve­si­ves­ki ra­tas. See on teh­tud pä­rast Keh­ra lin­na ja Ani­ja val­la ühi­ne­mist 2002. aas­tal ning on ku­jun­da­tud en­dis­te Keh­ra lin­na ja Ani­ja val­la va­pi põh­jal.

Eelmine artikkelLok­sal on hel­ku­ri­puu
Järgmine artikkelMil­lest al­gab suu­rim jul­gus?