2019 al­gab kii­re in­ter­ne­ti ra­ja­mi­ne ka Raa­si­ku ja Kuu­sa­lu val­da

1033

Elekt­ri­le­vi plaa­nib 2019. aas­ta märt­sis alus­ta­da kii­re in­ter­ne­ti võr­gu ehi­ta­mi­se­ga ning esi­me­sel aas­tal on ka­vas lai­ri­ba­võr­ku ühen­da­da üle 10 000 hoo­ne ehk koos kor­ter­ma­ja­de­ga li­gi­kau­du 15 000 ko­du.
Järg­mi­sel aas­tal luuak­se kõi­ge roh­kem ühen­du­si Har­ju­maal. Elekt­ri­le­vi si­de­tee­nus­te ju­hi Oli­ver Ruu­si sõ­nul alus­ta­tak­se 2019. aas­tal kii­re in­ter­ne­ti võr­gu ra­ja­mist ka Raa­si­ku ja Kuu­sa­lu val­las ning Lok­sa lin­nas.

„Täp­sem jär­je­kord ja aad­res­sid, ku­hu kii­re in­ter­ne­ti võr­gu­ga jõua­me, sel­gu­vad kolm kuud en­ne ehi­tu­se al­gust konk­reet­ses piir­kon­nas,“ lau­sus ta.

2019. aas­ta ehi­tusp­laa­ni­de koos­ta­mi­sel ar­ves­tas Elekt­ri­le­vi eel­kõi­ge soo­via­val­dus­te hul­ka. Li­gi­kau­du kol­man­dik kõi­ki­dest soo­via­val­dus­test kii­re in­ter­ne­ti võr­gu­ga lii­tu­mi­seks esi­ta­ti Har­ju­maalt. Ani­ja val­last lae­kus su­ve jook­sul Elekt­ri­le­vi­le kii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se saa­mi­seks 272, Kuu­sa­lu val­last 440, Raa­si­ku val­last 251 ja Lok­sa lin­nast 31 soo­via­val­dust. Ala­tes no­vemb­rist ku­ni aas­ta lõ­pu­ni on Elekt­ri­le­vi vee­bi­le­hel taas või­ma­lik esi­ta­da soo­via­val­du­si, Elekt­ri­le­vi on saat­nud kõi­gis­se oma­va­lit­sus­tes­se an­kee­did nen­de jaoks, kes soo­vi­vad aval­dust täi­ta pa­be­ril.

Järg­mi­se viie aas­ta jook­sul in­ves­tee­rib Elekt­ri­le­vi kii­re in­ter­ne­ti võr­gu ra­ja­mis­se li­gi­kau­du 100 mil­jo­nit eu­rot, sel­lest 20 mil­jo­nit eu­rot on rii­gi toe­tus nii­ni­me­ta­tud vii­ma­se mii­li ra­ja­mi­seks. Prae­gu­se ka­va ko­ha­selt peaks Elekt­ri­le­vi kii­re in­ter­net jõud­ma 2023. aas­ta lõ­puks kok­ku li­gi 200 000 ko­du­ni.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 28. novembril
Järgmine artikkelKuu­sa­lu vald jät­kab Sal­mis­tu sa­da­ma pro­jek­ti