20 aas­tat ta­ga­si loo­di Kuu­sa­lu val­la va­nim MTÜ – Kol­ga­kü­la Selts

1610

KUN­NAR ja ROO­MET VAHT­RAS asu­ta­sid MTÜ Kol­ga­kü­la Kü­la Rah­va­ma­ja 7. märt­sil 1997.

Tä­na­vu tä­his­ta­vad 20. sün­ni­päe­va mi­tu Kuu­sa­lu val­la MTÜd, neist va­nim on MTÜ Kol­ga­kü­la Selts, mis 2002. aas­ta­ni kan­dis ni­me MTÜ Kol­ga­kü­la Kü­la Rah­va­ma­ja. MTÜ loo­di sel­leks, et re­mon­ti­da Kol­ga­kü­la rah­va­ma­ja ja võt­ta see Lok­sa val­lalt ren­di­le. Lok­sa vald an­dis rah­va­ma­ja MTÜ­le ta­su­ta ren­di­le 1998. aas­tal, le­ping sõl­mi­ti 25 aas­taks.
MTÜ asu­ta­ja ja esi­me­ne juht Kun­nar Vaht­ras mee­nu­tab, et te­gu oli Lok­sa val­la ja ka ko­gu piir­kon­na ning ise­gi Ees­ti ühe esi­me­se MTÜ re­gist­ree­ri­mi­se­ga, asu­ta­mis­do­ku­men­ti­de koos­ta­mi­seks ka­su­ta­ti kon­sul­tat­sioo­ni­fir­ma abi. Ven­nad Kun­nar Vaht­ras ja Roo­met Vaht­ras toe­ta­sid Kol­ga­kü­la rah­va­ma­ja kor­da­te­ge­mist oma et­te­võ­te­te­ga, kor­ral­da­sid tal­guid, ra­ha­li­selt toe­ta­sid ka Lok­sa vald ja Ees­ti riik. Re­mont kes­tis küm­me aas­tat.
Ma­ja pe­re­nai­ne oli Anu Adam­son. Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jast ku­ju­nes Lok­sa val­la selt­sie­lu kes­kus. Ala­tes 1998. aas­tast ha­ka­ti kor­ral­da­ma piir­kond­lik­ku mä­lu­män­gu­tur­nii­ri, mis ku­ju­nes po­pu­laar­seks ja rah­va­roh­keks, tur­nii­ri te­hak­se tä­ni­ni. Rah­va­ma­jas toi­mu­sid me­nu­kad tant­suõh­tud, pi­du­li­si käis pal­ju. Teh­ti rah­va­koo­so­le­kuid, ruu­me ka­su­ta­ti ka Har­ju­maa kü­la­lii­ku­mi­se üri­tus­teks.
Rah­va­ma­ja sai peaae­gu re­mon­di­tud, kui 17. juu­lil 2006. aas­tal pa­ni võõ­ras, hil­jem süü­di­ma­tuks tun­nis­ta­tud isik ma­ja põ­le­ma. Hoo­ne põ­les maa­ni ma­ha.
Kol­ga­kü­la Selt­si eest­ve­da­mi­sel ja koos­töös Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­ga ehi­ta­ti rah­va­ma­ja taas üles. Ra­ha­ko­gu­mi­seks kor­ral­da­ti hea­te­ge­vus­lik­ke üri­tu­si, nur­ga­ki­vi pan­di 2007. aas­ta su­vel. Uus rahvamaja ava­ti pi­du­li­kult juu­nis 2008. aas­tal.
Aas­tast 2009. on Kol­ga­kü­la Selt­sil pal­ga­li­ne te­gev­juht. Esial­gu oli sel­les ame­tis Ma­rel­le Sü­da, sa­ma aas­ta sü­gi­sest töö­tab te­gev­ju­hi­na Kai­sa Lin­no. Kol­ga­kü­la Selt­si ju­ha­tu­se esi­mees on Kal­le Aas­rand, ju­ha­tus­se kuu­lu­vad Õn­ne Pool, Mat­tias Kal­ju­mäe, And­rus Tuu­le­ta­re ja Paul Laa­sik.
Vii­mas­tel aas­ta­tel on Kol­ga­kü­la Selts jät­ka­nud va­nu tra­dit­sioo­ne ja loo­nud ka uu­si, üt­leb te­gev­juht Kai­sa Lin­no. Selt­si eest­ve­da­mi­sel on elus hoi­tud Kol­ga­kü­la kok­ku­tu­le­ku­te 45aas­tast tra­dit­sioo­ni ja kü­la nää­ri­pi­du­de mit­me­küm­ne­aas­tast ta­va. Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu­del al­gab sü­gi­sel 20. hooaeg. 2009. aas­tast on pee­tud ko­gu­pe­re­päe­vi, nüüd­seks kok­ku 34 kor­ral. Ko­gu­pe­re vast­la­päe­va ja jaa­ni­päe­va kor­ral­da­tak­se koos­töös Kol­ga­kü­la spor­dik­lu­bi­ga Ra­da ja Kol­ga­kü­la Tal­li­de­ga.
Kai­sa Lin­no loet­leb veel: „Um­bes 30 kuns­ti­hu­vi­li­se­le an­nab ko­gu hoo­ajaks in­du iga­su­vi­ne maa­li­laa­ger. Igal aas­tal teeb selts ka­hed tal­gud Kol­ga­kü­la kes­ku­se kor­ras­ta­mi­seks. Selt­si juh­ti­mi­sel toi­mub rah­va­ma­jas teat­rie­ten­du­si, ki­noõh­tuid, tant­su­pi­du­sid ja kont­ser­te. Ma­jas käi­vad hu­vi­rin­gid, ma­ja ren­di­tak­se era­pi­du­deks ja se­mi­na­ri­deks. Rah­va­ma­jas viiak­se lä­bi ka üle­val­la­li­si sünd­mu­si. Ta­vaks on saa­nud, et igal aas­tal kor­ral­dab Kol­ga­kü­la selts ok­toob­ris val­la aas­ta­päe­va peo ja jaa­nua­ris val­la tä­nu­peo.“
Sünd­mus­te el­lu­vii­mi­seks ja väi­ke­va­hen­di­te soe­ta­mi­seks on Kolg­kü­la Selts seits­me aas­ta jook­sul el­lu vii­nud 29 KO­Pi, Kultuurkapitali, Lea­de­ri ja KÜS­Ki pro­jek­ti, toe­tust on saa­dud kok­ku li­gi 73 000 eu­rot.
Liikmeid on Kolgaküla Seltsis praegu 41.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la aja­loo­kon­ve­rents: roos­tes pii­ma­nõust ja Ees­ti brän­dist
Järgmine artikkelVAI­NO NAPP kir­ju­tas raa­ma­tu Pi­ka­ve­rest kol­me ki­hel­kon­na pii­ril