Üm­ber Ka­ha­la jär­ve jooks tu­leb au­gus­ti lõ­pus

280
JANNO LAENDE.

Ka­ha­la Jär­ve Kü­la­de Selts ot­sus­tas kor­ral­da­da eel­mi­sel aas­tal ära jää­nud esimese üm­ber Ka­ha­la jär­ve jook­su tä­na­vu ja kuu ae­ga va­rem, au­gus­ti lõ­pus. Mul­lu­ oli jooks ka­van­da­tud sep­temb­ri lõp­pu öö­jook­su­na, kuid jäi ko­roo­na pä­rast ära. Pea­kor­ral­da­ja Jan­no Laen­de kom­men­tee­rib: „Eel­mi­sel sü­gi­sel oli­me sun­ni­tud sel­le rah­vas­port­li­ku jook­suü­ri­tu­se ära jät­ma, sest sep­temb­ri tei­ses poo­les suu­re­nes hoog­salt hai­ges­tu­mis­te lai­ne ning pal­jud meie üri­tu­se­le re­gist­ree­ru­nud jooks­jad olid sun­ni­tud ter­vis­li­kel põh­jus­tel loo­bu­ma. See­kord tee­me esi­me­se üm­ber Ka­ha­la jär­ve jook­su va­rem ja ka al­gusaeg on va­ra­sem.“ Ta mär­kis, et pä­ris ära mul­lu­ne jooks siis­ki ei jää­nud, kaks naa­ber­kü­la nei­du ot­sus­ta­sid rek­laa­mi­tud päe­val ja kel­la­a­jal trot­si­da pi­me­dust ja vih­ma ning jook­sid rin­gi üm­ber jär­ve. Jook­su­rin­gi pik­kus on 12,7 ki­lo­meet­rit. Start an­tak­se Ka­ha­la-Lii­va bus­si­pea­tu­se lä­he­dal.

Eelmine artikkel10. Soh­vik Cup jalg­pal­li­tur­nii­ri või­tis JK Pe­nin­gi Spar­tak
Järgmine artikkelSini­mä­ge­de sõ­ja­muu­seum an­nab aja­loo­le ka ini­mes­te näod