Volikogu muutis Kuu­sa­lu val­la spor­di­toe­tus­te määramise korda

866

Vo­li­ko­gu muu­tis spor­di tree­ning­rüh­ma­de ja an­de­ka­te sport­las­te toe­ta­mi­se kor­da Kuu­sa­lu val­las. Täien­du­se­na on li­sa­tud – kui tree­ning­rüh­ma­de mii­ni­mum­koos­seis on komp­lek­tee­ri­tud las­test ja noor­test, kes rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi on Kuu­sa­lu val­la ela­ni­kud, võib rüh­ma täien­da­valt kuu­lu­da ka noo­ri, kes po­le Kuu­sa­lu val­la ela­ni­kud.
Spor­dik­lu­bi­del tu­leb koos toe­tus­taot­lu­se­ga edas­ta­da ka in­fo tree­ne­ri­te, tun­nip­laa­ni­de, tree­ning­rüh­ma­de ja -pai­ka­de koh­ta, see peab ole­ma kät­te­saa­dav vee­bis.
Re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­mees Su­lev Vald­maa esi­tas oma­pool­sed et­te­pa­ne­kud – täien­da­da aruand­lu­se nõu­deid ning val­la­va­lit­sus võiks ha­ka­ta spor­di­toe­tu­si kin­ni­ta­ma kol­me­liik­me­li­se ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul, sin­na kuu­luk­sid val­la re­gist­ri­pi­da­ja, raa­ma­tu­pi­da­ja ja spor­di­vald­kon­na amet­nik. Ta sel­gi­tas, et kul­tuu­ri- ja spor­di­ko­mis­jo­nis on ka tree­ne­reid, näi­teks jalg­rat­tat­ree­ner Kai­do Laas. Ko­mis­jon tu­leks toe­tus­te mää­ra­mi­sest va­bas­ta­da, ku­na olu­kord on kor­rupt­sioo­ni­hõn­gu­li­ne.
Abi­val­la­va­nem Aa­re Ets vas­tas, et se­ni­se prak­ti­ka jär­gi kin­ni­ta­tak­se val­lalt an­ta­vaid toe­tu­si vo­li­ko­gu vas­ta­va ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul, toe­tus­te mää­ra­mi­ne võiks jät­ku­da ühe­tao­li­selt – pea­le spor­di­toe­tus­te aru­ta­vad ko­mis­jo­nid ka kul­tuu­ri-, ko­gu­kon­na-, sot­siaal­toe­tu­si.
Su­lev Vald­maa et­te­pa­ne­kud ei leid­nud vo­li­ko­gus toe­tust.

Eelmine artikkelTant­si­ja VIC­TO­RIA KOIT­SAAR õpe­tab Aru­kü­las Lus­ta­kaid Ja­la­ke­si
Järgmine artikkelKulli elanikele hakkab vett müüma Raven