Voli­ko­gu ta­gan­das UR­MAS KIRT­SI Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma ko­halt

1673
Um­bu­sal­du­se aval­da­mi­se poolt hää­le­ta­sid va­li­mis­lii­tu­de Üks Kuu­sa­lu Vald ja Are­nev Kuu­sa­lu Vald ning Re­for­mie­ra­kon­na ja EK­RE vo­li­ni­kud.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees KAL­MER MÄRT­SON esi­tas pä­rast vo­li­ko­gu is­tun­git aval­du­se en­da ame­tist va­bas­ta­mi­seks ala­tes 5. juu­nist, UR­MO RIS­TI­SAAR aval­das soo­vi va­bas­ta­da te­da vo­li­ko­gu asee­si­me­he ame­tist ala­tes 1. juu­nist. 

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu aval­das kol­ma­päe­val, 30. mail Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma­le Ur­mas Kirt­si­le um­bu­sal­dust 10 poolt­hää­le­ga. Vas­tu olid 8 vo­li­nik­ku, üks oli era­poo­le­tu. Kuusalu vallavolikogu on 19liikmeline.

Um­bu­sal­da­mi­se poolt hää­le­ta­sid And­res Hein­ver, Mar­ti Hääl, Mait Kröönst­röm, In­geld­rin Aug ja Kris­to Pa­lu va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald, Ma­dis Jõ­gi ja Avo Vest va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald, Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li ja Ran­no Pool EK­RE ning Mar­gus Soom Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast.
Vas­tu olid Kal­mer Märt­son, Ur­mo Ris­ti­saar, Kau­po Par­ve, And­res All­mä­gi, Kris­ti Ve­te­maa, Raul Val­gis­te, Il­vard Ee­rik­soo ja Mart Sest­verk va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du. Era­poo­le­tuks jäi Vär­ner Loots­mann Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast.

Ur­mas Kirt­si oli va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du esi­numb­ri­na Kuu­sa­lu val­la­va­nem vii­ma­sed 8 aas­tat ja 7 kuud. Kok­ku on ta koos va­ra­se­ma aja­ga ol­nud Kuu­sa­lu val­la­va­nem üle 11 aas­ta – aastatel 1993-1996 ning alates 2009. aasta sügisest. Pä­rast ot­su­se kin­ni­ta­mist lah­kus Ur­mas Kirt­si val­la­ma­jast.

Uue val­la­va­ne­ma va­li­mi­ne lü­ka­ti eda­si
Is­tun­gi vii­ma­ne päe­va­kor­ra­punkt oli uue val­la­va­ne­ma va­li­mi­ne, kuid jäe­ti ära, ku­na Mait Kröönst­röm üt­les, et see on poo­lik la­hen­dus, tu­leks mää­ra­ta ka uue val­la­va­ne­ma töö­ta­su ja kin­ni­ta­da uus val­la­va­lit­sus. Ta esi­tas kir­ja­li­ku aval­du­se võt­ta järg­mi­se is­tun­gi päe­va­kor­da val­la­va­ne­ma va­li­mi­ne, val­la­va­ne­ma­le töö­ta­su mää­ra­mi­ne ja val­la­va­lit­su­se kin­ni­ta­mi­ne.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus oli se­ni kol­me­liik­me­li­ne, val­la­va­ne­ma um­bu­sal­da­mi­se jä­rel jäi ka­he­liik­me­li­seks – Hei­no Ju­no­lai­nen va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald ja Rei­jo Roos va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald. Vo­li­ko­gu mää­ras 11 poolt­hää­le­ga val­la­va­ne­ma asenda­jaks Hei­no Ju­no­lai­ne­ni.
Is­tun­gi lõ­pus tea­tas Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Kal­mer Märt­son va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du, et taan­dab end ame­tist, te­ma vii­ma­ne päev vo­li­ko­gu esi­me­he­na on 5. juu­ni. Ame­tist lah­kus omal soo­vil ka vo­li­ko­gu asee­si­mees Ur­mo Ris­ti­saar – vo­li­ko­gu on asee­si­me­he­ta ala­tes 1. juu­nist.

Val­la­vo­li­ko­gu 30. mai is­tung toi­mus Kiiu mõi­sas, re­no­vee­ri­tud val­la­ma­ja saa­lis. Is­tun­gist teh­ti ot­sü­le­kan­ne in­ter­ne­tis ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te is­tun­gi­te in­fo­süs­tee­mis vo­lis.ee.

UR­MAS KIRT­SI sõ­na­võtt
Vas­ta­valt reg­le­men­di­le oli en­ne um­bu­sal­dus­hää­le­tust nii um­bu­sal­da­ja­te esin­da­jal kui ka um­bu­sal­da­ta­val või­ma­lus 15mi­nu­ti­li­seks sõ­na­võ­tuks.

Vo­li­ko­gu 2. mai is­tun­gil umb­u­sal­du­sa­val­du­se et­te lu­ge­nud Mar­ti Hääl tea­tas nüüd, et sõ­na võt­ta ei soo­vi, um­b­usal­du­sa­val­du­ses oli kõik kir­jas.

Pä­rast um­bu­sal­dus­hää­le­tust. UR­MAS KIRT­SI lah­kub val­la­ma­jast. Fo­tod Ras­mus Me­ri­voo
Pä­rast um­bu­sal­dus­hää­le­tust. UR­MAS KIRT­SI lah­kub val­la­ma­jast. Fo­tod Ras­mus Me­ri­voo

Ur­mas Kirt­si ka­su­tas sõ­na­võ­tuõi­gust. Ta üt­les, et va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du sai va­li­mis­tel 42 prot­sen­ti Kuu­sa­lu val­la va­li­mas­käi­nu­te hääl­test. Va­li­jad tead­sid nen­de va­li­mis­lii­du prog­ram­mi.

„Mind va­li­ti val­la­va­ne­maks kon­kur­si kau­du. Ma ei suu­da us­ku­da, et se­da teh­ti ini­mes­te lol­li­ta­mi­seks. Va­li­mis­lii­tu­de­ga Üks Kuu­sa­lu Vald ja Are­nev Kuu­sa­lu Vald sõl­mi­tud kok­ku­lep­pes oli, et mi­na olen val­la­va­nem ja täi­de­tak­se meie kuus va­li­mis­lu­ba­dust. Si­su­li­selt nii ei läi­nud, kui­gi val­la­va­ne­ma­na us­ku­sin, et eri­meel­su­sed sum­bu­vad. Kuid pa­rem õud­ne lõpp kui lõ­pu­tu õu­dus. Pea­me mõt­le­ma, kui­das min­na eda­si. Meie va­li­mis­liit an­nab tei­le sel­leks või­ma­lu­se.“

Ta li­sas, et um­bu­sal­du­s­aval­du­ses on et­te hei­de­tud Kiiu mõi­sa re­no­vee­ri­mist, prob­lee­me sot­siaal­ma­ja ehi­ta­mi­se ja koo­li­ga: „Kõik need olid tea­da ka 17. jaa­nua­ril, kui sõl­mi­si­me le­pin­gu. Suu­re uh­ku­se­ga saan või­ma­li­ku um­bu­sal­du­se.“

Um­bu­sal­du­sa­val­dus
Um­bu­sal­da­mi­se al­ga­ta­sid 2. mai Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu is­tun­gil 7 vo­li­nik­ku: va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald Mar­ti Hääl, And­res Hein­ver, Kris­to Pa­lu, In­geld­rin Aug ja Mait Kröönst­röm ning va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald Ma­dis Jõ­gi ja Avo Vest. Nad tea­ta­sid, et loe­vad 17. jaa­nua­ril sõl­mi­tud ava­tud juh­ti­mi­se le­pin­gu lõp­pe­nuks. Um­bu­sal­du­sa­val­du­se Ur­mas Kirt­si­le lu­ges is­tun­gil et­te Mar­ti Hääl.

Um­bu­sal­du­se al­ga­ta­jad sel­gi­ta­vad aval­du­ses, et le­pe sün­dis val­gelt le­helt, mil­le­le oli kir­ju­ta­tud val­la­va­ne­ma ni­meks Ur­mas Kirt­si. Li­saks et­te­hei­de­te­le Kuu­sa­lu koo­li, sot­siaal­ma­ja, Kiiu mõi­sa in­ves­tee­ri­misp­ro­jek­ti­de et­te­val­mis­ta­mi­sel, ni­me­ta­vad nad usal­du­se kao­ta­mi­se põh­jus­te­na val­la­va­lit­su­se is­tun­gi pro­to­kol­li võlt­si­mist ja abi­val­la­va­ne­ma­te ame­ti­koh­ta­de­le vor­mis­ta­mist – ame­tis­se on ni­me­ta­tud ini­me­sed, kel­lel vall­ava­ne­ma­le tea­dao­le­valt puu­dub vo­li­ko­gu ena­mu­se toe­tus val­la­va­lit­sus­se kin­ni­ta­mi­seks.

Vo­li­ko­gu ko­gu­neb taas 6. juu­nil
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu järg­mi­ne is­tung on kol­ma­päe­val, 6. juu­nil al­gu­se­ga kell 16 Kiiu mõi­sas. Päe­va­kor­ras on uue vo­li­ko­gue­si­me­he ja asee­si­me­he va­li­mi­ne, val­la­va­ne­ma va­li­mi­ne ja te­ma töö­ta­su kin­ni­ta­mi­ne ning ka uue val­la­va­lit­su­se kin­ni­ta­mi­ne. Ku­na vo­li­ko­gu on siis esi­me­he ja ase­esi­me­he­ta, ju­ha­tab is­tun­git va­nim ko­ha­lo­lev vo­li­nik. Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu va­nim lii­ge on Vär­ner Loots­mann.

Eelmine artikkelKol­ga mõi­sa pea­hoo­nes hak­kas töö­le kuns­ti­ga­le­rii
Järgmine artikkelKoo­lid-las­teaiad saa­vad prog­ram­mee­ri­mis­sead­meid