VEL­JO TOR­MI­SE vir­tuaal­se ar­hii­vi loo­mi­ne

561
ULVI RAND.

Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts on ha­ka­nud koos­töös Lea Tor­mi­se ja Tõ­nu Tor­mi­se­ga aren­da­ma maest­ro Vel­jo Tor­mi­se loo­min­gu di­gi­taal­set and­me­baa­si, et luua ees­ti- ja ing­li­se­keel­ne Vel­jo Tor­mi­se Vir­tuaal­kes­kus. Kul­tuu­ri­selts kuu­lu­tas väl­ja vir­tuaal­kes­ku­se ku­jun­dus­kon­kur­si. Tor­mi­se-selt­si te­gev­juht Ul­vi Rand sel­gi­tas, et mit­melt poolt on ol­nud oo­tust Vel­jo Tor­mi­se loo­min­gut tut­vus­ta­va ma­ja ra­ja­mi­seks, kuid te­ma pe­re­kond soo­vib pa­nus­ta­da vir­tuaal­ses­se in­fo­baa­si. „Idee on uuen­dus­lik, ole­me koh­tu­nud he­li­loo­ja­te lii­du, muu­si­ka- ja teat­ri­muu­seu­mi, kul­tuu­ri­mi­nis­tee­riu­mi töö­ta­ja­te­ga. Prog­ram­mee­ri­mis­töö­de­ga te­ge­leb Alo Mih­kel­son. Kaa­sa teeb Im­mo Mih­kel­son, kes 10 aas­tat ta­ga­si alus­tas Tor­mi­se loo­min­gu süs­te­ma­ti­see­ri­mist dis­ko­graa­fia osas. Pro­jek­ti­juht on Iti Te­der, kes on ai­da­nud kor­ral­da­da rah­vus­va­he­li­si muu­si­ka­fes­ti­va­le. Et­te­val­mis­tus­töö­deks ole­me se­ni saa­nud 6000 eu­rot, toe­ta­nud on kul­tuur­ka­pi­tal, au­to­ri­te ühing, Kuu­sa­lu vald. Käe­so­le­va aas­ta ee­lar­ve on 60 000 eu­rot.“

Eelmine artikkelToidu kojusaamisest kriisi ajal
Järgmine artikkelKoroo­na­vii­ru­ses­se hai­ges­tu­nud Ida-Har­jus