Vel­ko AV hak­kab ka Aeg­vii­dus vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nust pak­ku­ma

2110

Hin­nad se­ni­se Aeg­vii­du ja Ani­ja val­la ter­ri­too­riu­mil võrd­sus­ta­tak­se 1. veeb­rua­rist.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu 14. det­semb­ri is­tun­gil ot­sus­ta­ti võõ­ran­da­da Aeg­vii­dus asu­vad vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mid ta­su­ta val­la osaü­hin­gu­le Vel­ko AV, kes mää­ra­ti ka Aeg­vii­du piir­kon­na vee-et­te­võt­jaks. See tä­hen­dab, et ala­tes 1. jaa­nua­rist hak­kab Vel­ko AV ka Aeg­vii­du ale­vis pak­ku­ma vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nust.

Ku­na Aeg­vii­du val­las vee-et­te­võ­tet ei ol­nud, ta­su­sid ühis­vee­vär­gi ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se­ga lii­tu­nud tar­bi­jad val­la­va­lit­su­se­le. Vee hind oli 77 sen­ti ja ka­na­li­see­ri­mi­se hind 96 sen­ti/m³, kok­ku 1.73 eu­rot/ m³. Ani­ja val­las mak­sab ve­si 1,055 eu­rot/m³, ka­na­li­sat­sioon 2,3 eu­rot/m³, kok­ku 3,35 eu­rot/m3. 1. veeb­rua­rist hin­nad üht­lus­ta­tak­se – ko­gu val­las hak­ka­vad keh­ti­ma se­ni­sed Vel­ko AV tee­nus­te hin­nad ehk Aeg­vii­du ühis­vee­vär­gi­ga lii­tu­nuil vee ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se hind peaae­gu ka­he­kor­dis­tub.

Aeg­vii­du val­la­va­lit­su­se ma­jan­duss­pet­sia­list Enn Pung üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et hin­na­tõus po­le ra­has­se ar­ves­ta­tu­na suur, sest Aeg­vii­du ela­ni­kud tar­bi­vad vett vä­he, pal­jud vaid ku­ni 1 kuup­mee­ter kuus – vee­to­ru on küll maj­ja vee­tud, kuid vee­ga tua­let­ti, sa­mu­ti du­ši­ruu­mi po­le väl­ja ehi­ta­nud. Ta mär­kis, et pea­le sel­le on Aeg­vii­du vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­hind ol­nud ot­sus­tus­põ­hi­ne, te­ge­lik hind on um­bes 3.50 eu­rot/m3. See tä­hen­dab, et val­laee­lar­vest on tee­nust do­tee­ri­tud.

„Vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se hin­na keh­tes­tas val­la­vo­li­ko­gu 2010. aas­tal. Pä­rast se­da võe­ti vas­tu vee­sea­dus ning kui­gi 2012. aas­tal oleks ol­nud va­ja hin­da tõs­ta, ei saa­nud se­da enam muu­ta. Vo­li­ko­gu oleks hin­da saa­nud kor­ri­gee­ri­da üks­nes vee-et­te­võt­te taot­lu­se alu­sel, kuid Aeg­vii­du val­las vee-et­te­võ­tet ei ol­nud,“ rää­kis Enn Pung ja tõ­des, et see pa­ni pi­du­ri ka ÜVK eda­si­se­le aren­da­mi­se­le.

Ühi­ne ÜVK aren­da­mi­se ka­va
Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas möö­du­nud nä­da­lal ka val­la ühis­vee­vär­gi ja ka­na­li­sat­sioo­ni aren­da­mi­se ka­va aas­ta­teks 2017-2028. Sel­le koos­tas OÜ Ve­te­pe­re. Ka­vas on loet­le­tud ÜVK ole­ma­so­lev olu­kord ko­gu val­las, ees­mär­gid, nen­de täit­mi­seks va­ja­li­kud in­ves­tee­rin­gud.

In­ves­tee­rin­gu­te lü­hia­ja­li­ses prog­ram­mis (2017-2022) nä­hak­se et­te re­konst­ruee­ri­da ja ra­ja­da Keh­ra, Leht­met­sa, Üle­jõe ning Ala­ve­re kü­la sa­de­vee­süs­tee­mid, Här­ma­ko­su kü­las re­no­vee­ri­da ja ra­ja­da ÜVK ning re­konst­ruee­ri­da reo­vee­pu­has­ti. Aeg­vii­du piir­kon­nas on ka­vas laien­da­da ÜVK esial­gu Jõe tä­na­va, Moo­si­kü­la ja Ko­se­nõm­me piir­kon­da ning pump­lad ja vee­tööt­lus­jaam Poo­le­mõi­sa piir­kon­da, 2021. aas­tal vee­värk Jaa­ma ja 2022. aas­tal Met­sa piir­kon­da. Pi­kaa­ja­li­ses prog­ram­mis (2023-2028) ka­van­da­tak­se pea­mi­selt ÜVK ra­ja­mist en­di­se Aeg­vii­du val­la ter­ri­too­riu­mi­le.

Vo­li­ko­gu is­tun­gil mär­kis ma­jan­dus­ko­mis­jo­ni esi­mees Aa­re Nurm, et aren­gu­ka­va on pä­ris tu­ge­vas­ti Aeg­vii­du poo­le kal­du ning kü­sis, kui­das see üh­tib Vel­ko AV aren­gu­vi­sioo­ni­ga. Abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor vas­tas, et Ani­ja val­la en­di­sel ter­ri­too­ri­mil on ÜVK suu­res­ti ra­ja­tud, väl­ja tu­leks ehi­ta­da pea­mi­selt sa­de­vee­süs­tee­mid, see­tõt­tu on­gi ühis­vee­vär­gi in­ves­tee­rin­guid roh­kem näh­tud Aeg­vii­tu.

Abi­val­la­va­nem kin­ni­tas, et ÜVK aren­gu­ka­va­ga ei võ­ta vald fi­nants­ko­hus­tu­si, küll aga on see alus Vel­ko AV te­ge­vu­se­le ning il­ma sel­le­ta ei ole või­ma­lik taot­le­da in­ves­tee­rin­gu­toe­tu­si vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­de ra­ja­mi­seks. Järg­mi­ne taot­lus­voor ava­neb KI­Kis ar­va­ta­vas­ti veeb­rua­ris, esi­me­se eta­pi töö­deks oleks va­ja um­bes 2 mil­jo­nit eu­rot ning tõe­näo­li­selt peab omao­sa­lus ole­ma um­bes 15 prot­sen­ti. Sel­leks tu­leks Vel­kol võt­ta lae­nu, Aeg­vii­du piir­kon­na in­ves­tee­rin­gu­te omao­sa­lu­se peak­sid osa­li­selt kat­ma lii­tu­mis­ta­sud.

„Me ei saa Aeg­vii­dus lii­tu­mis­ta­su­sid kao­ta­da, see tä­hen­daks, et peak­si­me sel­le ta­ga­si maks­ma kõi­gi­le, kes se­ni on vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­ga lii­tu­nud,“ mär­kis ta.

Aa­re Nurm kü­sis – mis saab siis, kui Aeg­vii­du ma­ja­pi­da­mi­sed ei lii­tu ra­ja­tud ÜVK­ga. Rii­vo Noor aval­das loo­tust, et lii­tu­mi­ne hak­kab ole­ma ak­tiiv­ne, ku­na möö­du­nud val­la­va­lit­su­se­le hei­de­ti et­te suut­ma­tust vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­me väl­ja ehi­ta­da: „Lo­kaal­se­te ko­gu­mis­ma­hu­ti­te pur­gi­mi­ne on kind­las­ti tü­li­kam ja kal­lim, kui ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni­ga lii­tu­mi­ne.“

Ma­jan­duss­pet­sia­list Enn Pung sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Aeg­vii­dus on ühis­vee­vär­gi ja ka­na­li­sat­sioo­ni­ga kae­tud asu­la kes­ko­sa, tei­sel pool raud­teed asu­va­tes ela­mu­ra­joo­ni­des se­da ei ole. Ra­ja­mist alus­ta­ti KI­Ki toel 2010. aas­tal ja töid teh­ti kol­mes eta­pis ku­ni 2012. aas­ta al­gu­se­ni. Omao­sa­lu­se kat­teks keh­tes­tas val­la­vo­li­ko­gu 2010. aas­tal ka ÜVK­ga lii­tu­mis­ta­su – nei­le, kes ta­su­vad 2 kuu jook­sul ala­tes lii­tu­mis­või­ma­lu­sest, on see 1086 eu­rot, 3 kuu ku­ni 1 aas­ta jook­sul maks­ja­te­le 1278 eu­rot ning hi­li­se­ma­te­le lii­tu­ja­te­le 1534 eu­rot. Maks­ta võib osa­de kau­pa ühe aas­ta jook­sul.

ÜVK ra­ja­mi­se esi­me­ses eta­pis ehi­ta­ti era­tar­bi­jai­le väl­ja 33 lii­tu­mis­punk­ti, neist on prae­gu­seks lii­tu­nud 13, tei­se eta­pi­ga teh­ti 42 lii­tu­mis­punk­ti, neist on lii­tu­nud 20, kol­man­da eta­pi­ga 56 lii­tu­mis­punk­ti, lii­tu­nuid on 26. Suu­rem osa lii­tus ko­he pä­rast ÜVK ra­ja­mist, tä­na­vu on lii­tu­nuid 7. Osa ma­jao­ma­nik­ke on küll ta­su maks­nud, kuid vee­vär­gi­ga ei ole se­ni lii­tu­nud.

Enn Pung tõ­des, et suu­rim prob­leem po­le to­ru­de maj­ja ve­da­mi­ne, vaid ÜVK­ga lii­tu­mi­se tee­vad ku­lu­kaks ma­ja­si­se­sed tööd, ku­na ena­mikul po­le ma­jas ve­sik­lo­set­ti ega van­ni või duš­ši: „Aeg­vii­du kes­ka­su­la ela­mu­test ka­su­ta­tak­se um­bes 30 prot­sen­ti vaid su­vi­ti ning nen­de oma­ni­kud ei pa­nus­ta vee­vär­gi­ga lii­tu­mi­se­le. Mit­te­lii­tu­nud pü­sie­la­ni­kud on pea­mi­selt pen­sio­nä­rid, kel­lel na­pib ra­ha suur­teks üm­ber­hi­tus­teks.“

Aeg­vii­du kes­ka­su­last üle raud­tee asu­va­tes­se ela­mu­ra­joo­ni­des­se ÜVK ra­ja­mi­ne on ma­jan­duss­pet­sia­lis­ti hin­nan­gul ku­lu­kas, ku­na tu­leb ra­ja­da pik­ki tras­se, kuid tar­bi­jaid po­le pal­ju. Sa­mas on vee­vär­ki sin­na va­ja, sest ela­mue­hi­tust mui­du aren­da­da ei saa – uu­te­le ela­mu­te­le ei või an­da ka­su­tus­lu­ba­sid, sest piir­kon­nas po­le tu­le­tõr­je vee­va­rus­tust.